Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00072 - Legislatuur 2019-2024 - Verhindering districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid en geloofsbrieven - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00072 - Legislatuur 2019-2024 - Verhindering districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid en geloofsbrieven - Goedkeuring 2021_DRBO_00072 - Legislatuur 2019-2024 - Verhindering districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid en geloofsbrieven - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De geloofsbrieven van de heer Thanh Beels werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd. Hij voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

  • Artikel 12 en artikel 119 regelen dat de districtsraad akte neemt van de verhindering van het districtsraadslid dat om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de districtsraad en vervangen wil worden. Hij richt daarvoor een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de districtsraad. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest van de onderwijsinstelling of opdrachtgever gevoegd.
  • Artikel 14 en artikel 119 regelen dat:
    • het districtsraadslid dat verhinderd is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
    • de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
    • de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Het districtsraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt. De districtsraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.

Aanleiding en context

Op de districtsraad van 28 september 2020 (jaarnummer 62) legde mevrouw Lien Arits de eed af als districtsraadslid.

De voorzitter van de districtsraad, de heer Soufiane Amrani, werd per mail op 27 augustus 2021 (referentie: BO_2021_IP_059) op de hoogte gebracht van de verhindering van mevrouw Lien Arits.

Om in de tijdelijke vervanging van het districtsraadslid Lien Arits te voorzien, werd de eerste opvolger binnen de fractie Groen, de heer Koen de Vylder, aangeschreven. Hij wenst dit tijdelijke mandaat niet op nemen.
Nadien werd de tweede opvolger binnen de fractie Groen, mevrouw Marina Mannaerts, aangeschreven. Zij heeft bevestigd dat zij het tijdelijke mandaat niet wenst op te nemen.

Hierna werd de derde opvolger binnen de fractie Groen, de heer Stef Lauwers aangeschreven. Ook hij heeft laten weten dat hij het tijdelijke mandaat niet wenst op te nemen.

Als vierde opvolger binnen de fractie Groen, is de heer Thanh Beels aangeschreven. Hij heeft laten weten dat hij het tijdelijke mandaat wenst op te nemen.

Dit tijdelijk mandaat loopt van september 2021 tot september 2022. Nadien zal mevrouw Lien Arits haar mandaat als districtsraadslid terug hervatten. 

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de verhindering van districtsraadslid Lien Arits, van september 2021 tot september 2022.

Artikel 2

De districtsraad neemt er kennis van dat de heer Thanh Beels  het mandaat van districtsraadslid tijdelijk zal opnemen, van september 2021 tot september 2022. 

Artikel 3

De districtsraad keurt de geloofsbrieven van de heer Thanh Beels goed.

Artikel 4

De heer Thanh Beels legt de volgende eed af: 'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'. De  voorzitter verklaart dat de heer Thanh Beels tijdelijk aangesteld is in het mandaat van districtsraadslid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.