Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00067 - District Borgerhout. Linnaeusstraat. Definitieve invoering schoolstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00067 - District Borgerhout. Linnaeusstraat. Definitieve invoering schoolstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2021_DRBO_00067 - District Borgerhout. Linnaeusstraat. Definitieve invoering schoolstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Aanleiding en context

Stad Antwerpen voerde in 2020 het concept van de ‘tijdelijke COVID-19 schoolstraten’ in, om de afstand van 1,5 meter voor de schoolpoort te allen tijde mogelijk te maken. In navolging van dit concept en bijbehorende maatregelen werd het collegebesluit van 16 juli 2021 (jaarnummer 5938) goedgekeurd. Hierin werd gestipuleerd dat scholen die voor 31 augustus 2021 de procedure voor een reguliere schoolstraat opstarten, een automatische verlenging van hun tijdelijke schoolstraat tot uiterlijk 31 december 2021 krijgen. Dit met de bedoeling in die periode de goedkeuring voor een reguliere schoolstraat te bekomen. De stedelijke basisschool "Flora" doorliep deze procedure correct en de 'tijdelijke COVID-19 schoolstraat' werd tevens positief geëvalueerd.

Stedelijke basisschool "Flora" wenst dan ook, in samenspraak met district Borgerhout, om een reguliere schoolstraat in te voeren.

De Linnaeusstraat in het district Borgerhout:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 20 februari 2006 (jaarnummer 274); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Borgerhout intra-muros Noord"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • is opgenomen in een proefopstelling die goedgekeurd werd door het college op 12 januari 2018 (jaarnummer 300).
Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • er wordt een schoolstraat ingevoerd (artikel 2):
  • bij einde van de schooldag en op woensdagmiddag wordt gedurende een tijdspanne voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen, namelijk:
   • van maandag tot en met vrijdag van 15u15 tot 15.45 uur;
   • op woensdag van 12u10 tot 12u35 uur;
  • een gemachtigd toezichter of vrijwilliger stelt de schoolstraatafsluiting op aan de aanvang van de schoolstraat;
  • de straat wordt afgesloten met een schoolstraatafsluiting aan de toegang van de schoolstraat ter hoogte van de Helderstraat;
  • het verkeersbord dat de toegang verbiedt (C3 met onderbord "schoolstraat - op schooldagen van maandag tot en met vrijdag, van 15u15 tot 15u45. Op woensdag van 12u10 tot 12u35 uur, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs") wordt aan de toegang van de schoolstraat geplaatst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Adviezen

Verkeeerspolitie, advies van 30 augustus 2021 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Linnaeusstraat in het district Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 (jaarnummer 274).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen