Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00064 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00064 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring 2021_DRBO_00064 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: de bepalingen van titel 4 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 zijn van toepassing op de districten, met uitzondering van artikel 249, § 3, artikel 256 en 264, tweede lid, en met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:
  1. "de gemeente" als "het district";
  2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
  3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
  4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
  5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
  6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Argumentatie

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over de aanpassing van het meerjarenplan.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de nieuwe verdeelsleutel van de districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.

Aanleiding en context

De districtsraad keurde het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 25 november 2019 (jaarnummer 89).

De districtsraad keurde de aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 22 juni 2020 (jaarnummer 40).

De districtsraad keurde de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 23/11/2020 (jaarnummer 74).

De districtsraad keurde de aanpassing 3van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 17/05/2021 (jaarnummer 26).

De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor aanpassing 4van het meerjarenplan 2020-2025 met de dienstmededeling van 12 juli 2021 van de bedrijfseenheid Financiën.

Algemene financiële opmerkingen

De aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.
Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010403 - Het district en haar partners zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening voor iedereen

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 15 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 1 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA+,CDenV

Stemden nee: N-VA, Vlaams Belang

Hebben zich onthouden: Open VLD

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.

Artikel 2

De districtsraad wijzigt de kredieten van het lopend boekjaar en stelt de kredieten van het volgend boekjaar vast.

Artikel 3

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.


Bijlagen

  • AMJP4_Borgerhout.pdf