Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00062 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2022. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00062 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2022. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring 2021_DRBO_00062 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2022. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout dient de begroting ter goedkeuring aan de districtsraad Borgerhout te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout keurde op 13 oktober 2021 het actieplan en de begroting 2022 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Borgerhout en de Algemene Vergadering.

Het actieplan van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde actieplan van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Borgerhout kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.

De districtsraad Borgerhout geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 8 december 2021 goed te keuren.

De goedgekeurde begroting wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 970) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.

Op 30 maart 2015 (jaarnummer 41) gaf de districtsraad positief advies over het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout, alsook over de wijziging van artikel 44 in de statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 258) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Op 25 maart 2019 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2019 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2020 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 14 december 2020 (jaarnummer 738) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2021 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Artikel 11 § 2 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de raad van bestuur, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, de jaarrekening vaststelt en vervolgens de vastgestelde rekening ter goedkeuring voorlegt aan de districtsraad, uiterlijk op 30 juni die volgt op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. In het districtsraadsbesluit dat wordt opgemaakt ter goedkeuring van de jaarrekening dienen ineens de steminstructies te worden opgenomen voor de algemene vergadering waarop de jaarrekening zal worden goedgekeurd.

Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal bestuur stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 162) werd mevrouw Stephanie Van Houtven aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering. Bij gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2020 (jaarnummer 147) werd mevrouw Stephanie Van Houtven vervangen door de heer Ben Segers als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering. Bij gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 (jaarnummer 219) werd de heer Ben Segers vervangen door mevrouw Aïssatou Cissé als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering. 

Met het bericht van 3 november 2021 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout dat op 8 december 2021 een algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 • Aanstelling nieuwe cultuurcoördinatoren districten Antwerpen, Berchem, Ekeren en Hoboken. Kennisneming
 • Verslag Algemene Vergadering 30 juni 2021, herroepen op 12 juli 2021. Goedkeuring
 • Actieplan 2022. Goedkeuring
 • Begroting 2022. Goedkeuring
 • Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout en de stad Antwerpen. Goedkeuring
 • Varia : toelichting cultuureducatie door Karen Vandenberghe

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 22 stemmen voor 1 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA+ ,N-VA, CDenV, Open VLD

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout van  8 december 2021:

 • Aanstelling nieuwe cultuurcoördinatoren districten Antwerpen, Berchem, Ekeren en Hoboken. Kennisneming
 • Verslag Algemene Vergadering 30 juni 2021, herroepen op 12 juli 2021. Goedkeuring
 • Actieplan 2022. Goedkeuring
 • Begroting 2022. Goedkeuring
 • Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout en de stad Antwerpen. Goedkeuring
 • Varia : toelichting cultuureducatie door Karen Vandenberghe

Artikel 2

De districtsraad keurt het actieplan 2022 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.

Artikel 3

De districtsraad keurt de begroting 2022 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout goed.

Artikel 4

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Actieplan_LCB_BO_2022_20211013.pdf
 • Begroting_BO_2022.pdf
 • 20211013_RvBLCB_Borgerhout_verslag.pdf