Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00074 - District Borgerhout - Turnhoutsebaan en Stenenbrug (gewestweg) – Ministerieel besluit. Aanvullend verkeersreglement. Advies – Goedkeuring - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00074 - District Borgerhout - Turnhoutsebaan en Stenenbrug (gewestweg) – Ministerieel besluit. Aanvullend verkeersreglement. Advies – Goedkeuring - Goedkeuring 2021_DRBO_00074 - District Borgerhout - Turnhoutsebaan en Stenenbrug (gewestweg) – Ministerieel besluit. Aanvullend verkeersreglement. Advies – Goedkeuring - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Argumentatie

Met het mailbericht van maandag 8 november 2021 vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) advies aan de stad uiterlijk tegen 24 november 2021voor een tijdelijke (tussentijdse) aanpassing van het verkeersreglement van de Turnhoutsebaan op basis van twee ontwerpen van ministerieel besluit voor de N12 en de N116 (zie bijlage):

 • N12 tussen km 0.900 en 2.100: inrichten als fietsstraat.
 • N12 tussen km 2.100 en 2.300 en N116 tussen km0.00 en 0.200: snelheidsregime 30km/h

Om aan deze timing te voldoen heeft het districtscollege, onder voorbehoud van goedkeuring door de districtsraad, op 17 november 2021 (jaarnummer 281) het stadscollege voorwaardelijke positief geadviseerd. Bij huidige beslissing worden deze voorwaardelijke adviezen integraal overgenomen.  

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur; 
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd.../..

Aanleiding en context

De Turnhoutsebaan (N12) in het district Borgerhout is een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Op maandag 27 september 2021 deelde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters via de pers mee dat de Vlaamse overheid plannen heeft om de N12 van de Kerkstraat tot de Stenenbrug op korte termijn om te vormen tot fietsstraat. Bijkomend wil de Vlaamse overheid een maximumsnelheid van 30 km/u instellen op de Stenenbrug (N116) tussen de Turnhoutsbaan en de Singel, en op de Turnhoutsebaan (N12) tussen de Stenenbrug en de Singel. Hiervoor maakte de administratie van het Agentschap Wegen en Verkeer Ministeriele besluiten houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op.

In fietsstraten:

 • mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen;
 • mogen motorvoertuigen fietsers niet inhalen;
 • mag de toegelaten maximumsnelheid nooit hoger liggen dan 30 km/u;
 • worden de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs gelijkgesteld met fietsers.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0103 - Verkeersveiligheid
2LMS010302 - Veilig inrichten openbaar domein/infrastructuur

Besluit

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 16 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1 onthouding.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA+, Open VLD, CDenV

Stemden nee: N-VA

Hebben zich onthouden: Vlaams Belang

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft voorwaardelijk gunstig advies op het Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, om de N12 op het grondgebied Antwerpen tussen km 0.900 en km 2.100 het statuut van fietsstraat te geven, mits volgende voorwaarden:

  • er een duidelijke en leesbare inrichting komt van de fietsstraat;
  • zowel het inhaalverbod, het verbod op dubbel parkeren, de maximale snelheid van 30 km/u als het overschrijden van een volle witte lijn om een zijstraat in te rijden of om een U-turn te maken consequent gehandhaafd worden om de veiligheid van de fietsers en de voetgangers te garanderen;
  • de (boven)lokale mobiliteitsplannen zo worden uitgetekend dat de N12 in Borgerhout, die onderdeel is van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, verder wordt uitgebouwd als een verkeersveilig fietstraject. Er moet actief werk worden gemaakt van maatregelen die het aandeel gemotoriseerd verkeer op de N12 significant doen dalen en het aandeel fietsers verhogen;
  • sluipverkeer in omliggende woonstraten ten gevolge van de aanpassing van het statuut van de N12 en de N116 gemonitord en vermeden wordt via bijvoorbeeld circulatiewijzigingen of een afslagverbod;
  • infrastructurele aanpassingen worden gedaan om dubbel parkeren te vermijden zoals het voorzien van bijkomende laad- en loszones in de parkeerstrook;
  • er een bijkomende oversteekplaats komt op de N12 voor voetgangers ter hoogte van het Laar; 
  • er waar mogelijk werk wordt gemaakt van snelheidsremmende maatregelen;
  • er actief naar een alternatieve stopplaats wordt gezocht voor de private busmaatschappijen die nu via de N12 naar het Astridplein rijden;

Artikel 2

De districtsraad geeft voorwaardelijk gunstig advies op het Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, om de N12 op het grondgebied Antwerpen tussen km 2.100 en km 2.300 en op de N116 tussen km 0.000 en 0.200 een toegelaten maximumsnelheid van 30 km/u in te stellen, mits volgende voorwaarden:

  • de snelheidsbeperking tot 30km/u helder wordt aangeduid;
  • zowel het inhaalverbod, het verbod op dubbel parkeren, de maximale snelheid van 30 km/u als het overschrijden van een volle witte lijn om een zijstraat in te rijden of om een U-turn te maken consequent gehandhaafd worden om de veiligheid van de fietsers en de voetgangers te garanderen;
  • de (boven)lokale mobiliteitsplannen zo worden uitgetekend dat de N12 in Borgerhout, die onderdeel is van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, verder wordt uitgebouwd als een verkeersveilig fietstraject. Er moet actief werk worden gemaakt van maatregelen die het aandeel gemotoriseerd verkeer op de N12 significant doen dalen en het aandeel fietsers verhogen;
  • sluipverkeer in omliggende woonstraten ten gevolge van de aanpassing van het statuut van de N12 en de N116 gemonitord en vermeden wordt via bijvoorbeeld circulatiewijzigingen of een afslagverbod;
  • infrastructurele aanpassingen worden gedaan om dubbelparkeren te vermijden zoals het voorzien van bijkomende laad- en loszones in de parkeerstrook;
  • er gezocht wordt naar een infrastructurele aanpassing en circulatiemaatregelen om het kruispunt N116 met de Engelselei en de N116 verkeersveiliger te maken, in het bijzonder voor fietsers;
  • de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Gijselsstraat/Engelselei wordt voorzien van een oversteeklicht;
  • er waar mogelijk werk wordt gemaakt van snelheidsremmende maatregelen, en zeker in het laatste deel van de N12 in Borgerhout, tussen het kruispunt met de N116 en de R10;
  • dat er actief naar een alternatieve stopplaats wordt gezocht voor de private busmaatschappijen die nu via de N12 naar het Astridplein rijden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • MB N12 en N116 Antwerpen snelheid 30.docx
 • MB N12 Antwerpen fietsstraat.docx