Terug
Gepubliceerd op 28/06/2022

2022_GR_00388 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekeningen (NBB en BBC) en jaarverslag 2021. Advies en kwijting - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit meerjarenplan(aanpassing) AGB. Deze heeft betrekking op AG Stedelijk Onderwijs voor het jaar 2022

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Nahima Lanjri, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Karen Maes, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00388 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekeningen (NBB en BBC) en jaarverslag 2021. Advies en kwijting - Goedkeuring 2022_GR_00388 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekeningen (NBB en BBC) en jaarverslag 2021. Advies en kwijting - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Jaarlijks stelt de raad van bestuur van AG Vespa enerzijds de NBB jaarrekening (volgens de vennootschapswetgeving) en anderzijds de BBC jaarrekening (volgens het decreet lokaal bestuur) vast. De commissaris-revisor BDO heeft beide jaarrekeningen geaudit. De raad van bestuur legt de NBB jaarrekening 2021 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en vraagt aan de gemeenteraad het advies over de BBC jaarrekening 2021.

De activiteiten 2021 van AG Vespa zijn gebundeld in een activiteitenverslag dat digitaal raadpleegbaar is.

Argumentatie

De statutaire jaarrekening 2021

De totale activa en passiva van de statutaire jaarrekening 2021 bedraagt 413.026.475,11 euro. De bedrijfsopbrengsten van het jaar 2021 bedragen 65.350.493,14 euro en de bedrijfskosten bedragen 68.987.180,52 euro. Het netto verlies van het boekjaar 2021 bedraagt 3.267.371,30 euro.

De BBC jaarrekening 2021

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2021 in de BBC jaarrekening bedraagt -21.329.342 euro. Dit brengt het gecumuleerd budgettair resultaat van AG Vespa op het einde van het boekjaar 2021 op 24.832.829. De autofinancieringsmarge eind 2021 bedraagt 11.124.490 euro.

Beide jaarrekeningen, NBB en BBC, zijn door de commissaris-revisor BDO geaudit. Op basis van deze rekeningen zal BDO, na de raad van bestuur die de rekeningen vaststelt, voor beide een commissaris-verslag zonder voorbehoud opmaken.

Bij de controle van de BBC-jaarrekening van 2020 van AG Vespa door de toezichthoudende overheid is het duidelijk geworden na verschillende afstemmingsmomenten dat er aanpassingen nodig zijn aan de schema's van 2020 om afstemming te bekomen tussen de algemene en budgettaire boekhouding. Concreet werden er aanpassingen gedaan aan de toewijzing van de subsidies van het rollend fonds en de boekingen via de overlopende rekeningen. Het beschikbaar budgettair resultaat van 2020 komt na deze aanpassing op 46.162.171,00 EUR. In de schema's van de jaarrekening 2021 werden deze aanpassingen verwerkt.

Activiteitenverslag

Aanvullend op de financiële jaarrapporten is een activiteitenverslag 2021 van AG Vespa opgemaakt. Dit digitaal rapport bevat de hoogtepunten uit het werkjaar 2021, die via beeldmateriaal en korte toelichtingen linken naar de gerealiseerde projecten op de website van AG Vespa voor bijkomende informatie. Het digitaal activiteitenverslag is vrij raadpleegbaar via de link www.agvespa.be/jaarverslag-2021.

Juridische grond

NBB Jaarrekening

Het wetboek van vennootschappen van 23 maart 2019:

  • Art. 3:1. § 1. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vennoten verenigd in vergadering of de algemene vergadering (gemeenteraad).
  • Art. 3:5. Het bestuursorgaan stelt een verslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
  • Art. 5:98. De algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

BBC Jaarrekening

Artikel 243 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017:

  • § 1. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft;
  • § 2. De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij de gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad van bestuur. Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
  • § 3. Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, met toepassing van artikel 286, § 1, en het autonoom gemeentebedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd. Artikel 235 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • § 4. De gemeenteraad beslist jaarlijks over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 16§5 van de beheersovereenkomst, stelt de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 243 Decreet Lokaal Bestuur, de jaarrekening vast voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de NBB jaarrekening 2021 van AG Vespa overeenkomstig het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) goed.

Artikel 2

De gemeenteraad adviseert de toezichthoudende overheid om de BBC jaarrekening 2021 van AG Vespa overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur goed te keuren.

Artikel 3

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor van AG Vespa voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de goedgekeurde NBB  jaarrekening 2021.

Artikel 4

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor van AG Vespa voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de BBC  jaarrekening 2021, onder voorbehoud van goedkeuring van de BBC jaarrekening 2021 door de hogere overheid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.