Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_DRWI_00091 - Districten Antwerpen, Ekeren, Hoboken, Wilrijk. Slimme Schakels - 13 locaties. SWOU12159. Conceptontwerp. Advies - Goedkeuring

raadscommissie Wilrijk
ma 07/11/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
2022_DRWI_00091 - Districten Antwerpen, Ekeren, Hoboken, Wilrijk. Slimme Schakels - 13 locaties. SWOU12159. Conceptontwerp. Advies - Goedkeuring 2022_DRWI_00091 - Districten Antwerpen, Ekeren, Hoboken, Wilrijk. Slimme Schakels - 13 locaties. SWOU12159. Conceptontwerp. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 9 juli 2021 (jaarnummer 5753) de strategie en het plan van aanpak goed van het project Slimme Schakels. Doel is de mobiliteit in de stad te verbeteren door het realiseren en opwaarderen van kwalitatieve overstapknooppunten, verspreid over het gehele grondgebied van de stad. Dit omvat onder meer de selectie van punten (ingedeeld naar categorie en type), de theoretische prestatie-eisen per categorie en type, en de principes qua prioritering. 
Het districtscollege Wilrijk nam op 30 augustus 2021 (jaarnummer 162) hiervan kennis.

Dit past in het bestuursakkoord (goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2019, jaarnummer 42), in het beleid van de Vlaamse overheid en in de strategie van de Vervoerregio Antwerpen. 

Het college keurde in zitting van 8 juli 2022 (jaarnummer 5789) de ontwerpen van 30 mei 2022 voor de eerste 13 Slimme Schakels goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu de ontwerpen van een eerste reeks mobiliteitsknooppunten ter advies voor.

Argumentatie

In navolging van het collegebesluit van 9 juli 2021 (jaarnummer 5753) en de daar goedgekeurde strategie en prioritering, werkte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) de plannen voor een eerste reeks van 13 overstapknooppunten (Slimme Schakels) verder uit. De selectie betreft enerzijds de als prioritair benoemde knooppunten, anderzijds knooppunten waarvoor een ontwerp reeds vergevorderd is of reeds een projectplanning aanwezig is.

Concreet gaat het om locaties in de districten Antwerpen (Antwerpen-Centraal/Diamant, Operaplein, Franklin Rooseveltplaats, Nationale Bank, Mediaplein, Harmonie, station Antwerpen-Zuid), Hoboken (station Hoboken-Polder, Kioskplaats, Zwaantjes), Wilrijk (Bist) en Ekeren (station Ekeren). Negen knooppunten liggen volledig aan gemeentewegen. Vier van deze knooppunten liggen deels aan een gewestweg.

Voor deze overstapknooppunten werd op basis van de categorisering en typologie een theoretische programma van eisen bepaald, met niet limitatief bewegwijzering, halteinfrastructuur, deelmobiliteit, laadpunten, (fiets)parkeervoorzieningen, enzovoort.  Delen van dit programma zijn vandaag in beheer en exploitatie bij de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, andere elementen worden door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) beheerd en geëxploiteerd. Bovendien worden met de uitrol van de Slimme Schakels ook de parkings in beheer van MPA maximaal multimodaal uitgerust. Op die knooppunten dient MPA te participeren in de investering van de uitrusting.
Daarnaast werd dit theoretisch programma aangevuld met een analyse van de concrete locaties en (op meerdere knooppunten) een bevraging van de gebruikers. De nodige en gewenste ingrepen werden uitgewerkt in conceptontwerpen per locatie. 

Op 30 mei 2022 legde de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) deze ontwerpen samen met hun indicatieve ramingen en de gehanteerde methodiek in een 'Unieke Verantwoordingsnota' voor aan de projectstuurgroep. De voorgestelde nota en ontwerpen werden goedgekeurd, met beperkte opmerkingen per knooppunt. Deze opmerkingen worden verwerkt in het verdere traject.

Overstapknooppunten volledig aan gemeentewegen gesitueerd

1. Antwerpen-Centraal / Diamant (interregionaal, type 4, district Antwerpen)

Het knooppunt omvat het internationaal treinstation Antwerpen-Centraal zelf, het naastliggende premetrostation Diamant (met zowel bovengrondse als ondergrondse connecties tussen beide), een ondergrondse parking voor wagens en fietsen (onder het Koningin Astridplein), en een heel aantal bovengrondse voorzieningen.

Er zijn relatief weinig tekortkomingen bij de huidige situatie. Onderstaande aanvullingen worden voorgesteld (niet-limitatief):

 • blindengeleiding toevoegen naar bus en taxi in Pelikaanstraat (blindengeleiding Astridplein wordt opgenomen in project heraanleg Astridplein);
 • toevoegen dropzone voor elektrische deelfietsen;
 • met NMBS de mogelijkheden bekijken om de fietsenparking nog verder te optimaliseren: het algemene veiligheidsgevoel en reëel risico op beschadiging of diefstal, afgesloten fietsplaatsen, bagagelockers met oplaadfunctie, fietspomp;
 • toevoegen ‘interne’ voetgangersbewegwijzering buiten het trein- en premetrostation;
 • met De Lijn en NMBS de mogelijkheden bekijken om real-time vertrektijden van trein, tram en bus op meerdere plaatsen te tonen: aan bushalte Pelikaanstraat, aan toegang premetrostations, aan bus/tramhalte op Koningen Astridplein;
 • toevoegen ticketautomaat De Lijn bij de bovengrondse bushalten;
 • toevoegen Hoppin-zuil.

2. Operaplein (regionaal, type 4, district Antwerpen)

Het Operaplein is gloednieuw en omvat reeds zeer veel mobiliteitsmodi en ondersteunende voorzieningen. 
Zeer kort bij dit knooppunt bevindt zich het knooppunt Franklin Rooseveltplaats (eindhalte van veel streekbussen). Beide vormen in de praktijk één knooppunt. 
Er zijn relatief weinig opmerkingen bij de huidige situatie. Onderstaande aanvullingen worden voorgesteld (niet-limitatief):

 • toevoegen dropzone(s) voor elektrische deelfietsen;
 • toevoegen ‘interne’ voetgangersbewegwijzering om de oriëntatie en leesbaarheid te bevorderen;
 • aan De Lijn wordt gevraagd om (bovengronds) een extra ticketautomaat te plaatsen;
 • aan De Lijn wordt gevraagd om (bovengronds) bijkomende real-time info te plaatsen ivm de vertrektijden van de (ondergrondse) tram;
 • toevoegen Hoppin-zuil.

3. Franklin Rooseveltplaats (regionaal, type 4, district Antwerpen)

Ook de Franklin Rooseveltplaats is zeer recent volledig vernieuwd in samenhang met het aangrenzende Operaplein. 
Algemeen is de overzichtelijkheid en leesbaarheid van het gehele mobiliteitsknooppunt nog een werkpunt. Duidelijke overzichtsborden, voetgangersbewegwijzering en andere markeringen zijn hier nog een belangrijk gemis. 

Onderstaande aanvullingen worden voorgesteld om het knooppunt verder op punt te stellen (niet-limitatief):

 • toevoegen dropzone(s) voor elektrische deelfietsen;
 • toevoegen ‘interne’ voetgangersbewegwijzering;
 • uitbreiden real-time info openbaar vervoer: overzichtsborden busperrons, enzovoort;
 • toevoegen Hoppin-zuil.

Vlakbij (Teniersplaats) is een overdekte/afgesloten fietsenstalling met alle bijhorende voorzieningen (lockers, pomp, enzovoort). Ter hoogte van de Rooseveltplaats is hier geen bijkomende nood aan, maar kan dit eventueel wel toegevoegd worden in de toekomst. Ook ruimte voor deelwagens wordt voorzien in de parking Opera (met toegang ter hoogte van de Rooseveltplaats), dus ook deze is niet bijkomend nodig ter hoogte van  de Rooseveltplaats.

Projectstuurgroep

In de projectstuurgroep wordt gevraagd aan De Lijn om hier werk te maken van de ontwikkeling van de halte van de toekomst (paviljoen) waar er ruimte is voor gedetailleerde informatie en ‘lounge’ mogelijkheden. 

Daarnaast moet er ook ingezet worden op een bredere bewegwijzering, zodat een toevallige passant of toerist in een oogopslag alle relevante informatie in verband met bus/tram/metro/trein overstap kan zien. Dit kan moeilijk gerealiseerd worden enkel met de wayfinding van de stad Antwerpen, er wordt in eerste instantie gekeken naar De Lijn.

4. Nationale Bank (regionaal, type 4, district Antwerpen)

Het knooppunt Nationale Bank is - naast het Operaplein - een tweede knooppunt op de Leien, op het kruispunt met de invalswegen Mechelsesteenweg en Van Eycklei (verlengde van de Plantin en Moretuslei). Het omvat een tram- en buseiland met vier perrons in het midden van de Leien en een ondergrondse auto- en (buurt)fietsenparking.

Onderstaande aanvullingen worden voorgesteld om het knooppunt verder op punt te stellen (niet-limitatief):

 • toevoegen dropzone(s) voor elektrische deelfietsen;
 • de lichtenregeling wordt nagekeken in functie van het verbeteren van de oversteekbaarheid; 
 • toevoegen ‘interne’ voetgangersbewegwijzering;
 • aan De Lijn is gevraagd een extra ticketautomaat te plaatsen;
 • er wordt een traject gestart voor het ontwerp van een attractieve luifel;
 • toevoegen Hoppin-zuil.

Ruimte voor extra (overdekte en/of afgesloten) fietsenstallingen werd helaas niet gevonden. Laadlockers en een fietspomp hangen hiermee samen, en worden dus niet toegevoegd.  Er is onderzocht om de ondergrondse buurtfietsenstalling publiek toegankelijk te maken, maar omwille van de beperkte bereikbaarheid is het potentieel van deze fietsenstalling (te) laag. 

5. Mediaplein (lokaal, type 4, district Antwerpen)

Het Mediaplein wordt momenteel heraangelegd door AG Vespa, in samenspraak met de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit). In de nieuwe aanleg bevindt het overstapknooppunt zich vrijwel volledig onder de spoorwegbrug. Daarnaast bevindt zich een rustigere en groene pleinruimte. Er is een ondergrondse fietsenstalling van NMBS.
Het ontwerp van dit knooppunt ligt vast en is goedgekeurd binnen het project van AG Vespa.

Onderstaande aanvullingen worden nog voorgesteld om het knooppunt verder op punt te stellen (niet-limitatief):

 • toevoegen blindengeleiding naar de busperrons in de Pelikaanstraat;
 • toevoegen dropzone voor elektrische deelfietsen;
 • samen met NMBS zoeken naar een oplossing voor fietsen die niet in de ondergrondse fietsenparking passen;
 • samen met NMBS bekijken of een deel van de fietsenstalling extra beveiligd kan worden;
 • toevoegen ‘interne’ voetgangersbewegwijzering; 
 • aan De Lijn is gevraagd een extra ticketautomaat te plaatsen;
 • Samen met NMBS bekijken of ondergronds ook laadlockers en een fietspomp kunnen aangeboden worden;
 • toevoegen Hoppin-zuil.

6. Bist (lokaal, type 4, district Wilrijk)

Bist is geselecteerd als lokaal knooppunt en wordt door stad Antwerpen gezien als een knooppunt van ‘type 4’, dus is belangrijk als bestemmingspunt maar ook als overstappunt, aangezien er verschillende buslijnen kruisen. Er zijn ook veel omwonenden, dus het is voor velen ook een vertrekpunt. Het plein werd vrij recent heraangelegd, met veel ruimte voor voetgangers, een grote luifel, zitbanken, een speeltuin, enzovoort.

Onderstaande aanpassingen/aanvullingen worden voorzien (niet-limitatief):

 • toevoegen blindengeleiding naar en op de busperrons; 
 • toevoegen overdekte fietsenstalling in de Heistraat;
 • toevoegen afgesloten fietsenstalling op de hoek Doornstraat;
 • toevoegen extra fietsbeugels op de hoek Doornstraat – Heistraat;
 • markeren dropzones voor steps en scooters;
 • toevoegen dropzone voor elektrische deelfietsen;
 • markeren extra parkeerplaats voor deelwagen (Heistraat);
 • toevoegen lockers met laadfunctie;
 • toevoegen vuilnisbak(ken);
 • toevoegen voetgangersbewegwijzering;
 • toevoegen Hoppin-zuil.

7. Station Hoboken-Polder (lokaal, type 5, district Hoboken)

Het station bevindt zich aan de rand van de districtskern, aan het kruispunt van de Schroeilaan / Harold Roscherstraat met de Berkenrodelei. De directe stationsomgeving is eigendom van NMBS. 

Stad Antwerpen en NMBS werkten samen een ambitieus ontwerp uit om de gehele stationsomgeving te vernieuwen, zowel de zijde Hoboken-centrum (eigendom NMBS) als de zijde Schroeilaan (eigendom stad Antwerpen). Bij stad Antwerpen is dit project gekend onder projectnummer SWOU12353. Op 11 maart 2022 (jaarnummer 2077) keurde het college het definitief ontwerp 30 september 2021 voor wegeniswerken in de Berkenrodelei, Schroeilaan (Stationsomgeving Hoboken), district Hoboken, goed.

In het nieuwe ontwerp wordt tegemoet gekomen aan zeer veel tekortkomingen uit de huidige situatie.

Onderstaande aanvullingen worden bijkomend voorzien (niet-limitatief):

 • aan NMBS is gevraagd om een ticketautomaat toe te voegen op de perrons aan de zijde Schroeilaan; 
 • toevoegen dropzone voor elektrische deelfietsen;
 • toevoegen (laad)lockers;
 • toevoegen voetgangersbewegwijzering (in aanvulling op de bewegwijzering van NMBS);
 • toevoegen Hoppin-zuil.

Door NMBS worden geen afgesloten fietsenstallingen voorzien, want volgens de interne afspraken binnen NMBS komt dit station hiervoor niet in aanmerking. Extra’s zoals een pakjesmuur en fietspomp kunnen eventueel later nog worden toegevoegd.
De busperrons in de Harold Roscherstraat zijn vandaag niet integraal toegankelijk, terwijl dit wel een vereiste is vanuit Slimme Schakels en Hoppin. Het aanpassen is evenwel niet evident wegens de aanwezige bomen, en de busbediening in de Harold Roscherstraat zou in de nabije toekomst verdwijnen, waardoor het aanpassen van deze perrons niet wordt weerhouden.

Projectstuurgroep

In de projectstuurgroep wordt gevraagd om toch op korte termijn een afgesloten fietsenstalling te voorzien. Stad Antwerpen en NMBS bekijken samen de mogelijkheden. Aan NMBS wordt ook gevraagd om hier toiletten te voorzien voor de reizigers.

8. Kioskplaats (lokaal, type 4, district Hoboken)

De Kioskplaats werd recent heraangelegd als een onderdeel van het masterplan van Hoboken centrum, waarbij onder meer de tramhalte-infrastructuur werd aangepakt. De naastgelegen Louisalei (met bushalten) en Lelieplaats worden ook heraangelegd. Lelieplaats is geselecteerd als een aparte Slimme Schakel. 

Onderstaande aanvullingen worden voorgesteld om het knooppunt verder op punt te stellen (niet-limitatief):

 • toevoegen dropzones voor deelsteps en -scooters (zodra aanwezig in district Hoboken);
 • toevoegen dropzone voor elektrische deelfietsen;
 • toevoegen deelwagenplaatsen;
 • toevoegen real time info aan bushaltes;
 • toevoegen ticketing;
 • toevoegen voetgangersbewegwijzering;
 • toevoegen Hoppinzuil.

Er werden ook enkele andere aanvullende faciliteiten onderzocht maar niet weerhouden. Een locatie voor overdekte fietsenstallingen werd niet gevonden zonder dat dit een negatieve invloed had op andere aspecten van de omgeving. Voor laadlockers ligt het potentieel momenteel te laag en zijn er andere locaties waar dit potentieel hoger ligt voor een uitrol in eerste fase. Ook voor een fietspomp wordt dezelfde argumentatie gevolgd. 

9. Station Ekeren (lokaal, type 5, district Ekeren)

Het station Ekeren bevindt zich centraal in de districtskern, aan de Statiestraat. De directe stationsomgeving is eigendom van NMBS. 
Stad Antwerpen en NMBS werkten samen een ambitieus ontwerp uit om de gehele stationsomgeving te vernieuwen. Bij de stad is dit project gekend onder projectnummer SWOU11789. Op 3 juni 2022 (jaarnummer 4541) keurde het college het definitief ontwerp (15 maart 2022) voor Bist, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Statiestraat, Veltwijcklaan (stationsomgeving Ekeren) – SWOU11789, district Ekeren goed.

Onderstaande werkpunten worden nog meegegeven als aanvulling hierop (niet-limitatief):

 • integraal toegankelijk maken van bushaltes in de Veltwijcklaan;
 • voorzien van locatie voor (elektrische) deelfietsen;
 • toevoegen (laad)lockers;
 • toevoegen real-time info over vertrektijden bus;
 • toevoegen voetgangersbewegwijzering (in aanvulling op de bewegwijzering van NMBS);
 • toevoegen Hoppin-zuil.

Door NMBS worden geen afgesloten fietsenstallingen voorzien, want volgens de interne afspraken binnen NMBS komt dit station hiervoor niet in aanmerking. Extra’s zoals een pakjesmuur en fietspomp kunnen eventueel later nog worden toegevoegd.

Projectstuurgroep

In de projectstuurgroep wordt gevraagd om toch op korte termijn een afgesloten fietsenstalling te voorzien. Stad Antwerpen en NMBS bekijken samen de mogelijkheden.
Voor deelwagens wordt binnen de stad op termijn niet meer gewerkt per aanbieder (voorbeeld twee voorbehouden plaatsen), maar voor alle aanbieders samen (voorbeeld zes vrije plekken). Dit is verder af te stemmen met NMBS.
Ook de halten in de Jos Craeybeckxlaan maken in de praktijk deel uit van dit knooppunt, en moeten dus mee geoptimaliseerd worden.
Aan NMBS wordt ook gevraagd om hier toiletten te voorzien voor de reizigers.


Overstapknooppunten deels aan gewestwegen gesitueerd

10. Antwerpen-Zuid (interregionaal, type 4, district Antwerpen, gewestweg)

Het station Antwerpen-Zuid ligt half verscholen in het infrastructuurlandschap van Ring, Singel en spoorweg. Het station ligt op niveau -1 in een verdiepte berm. Bovengronds ligt het vlakbij het kruispunt van de Singel (Desguinlei) met de Kolonel Silvertopstraat. Recent is er een eindstation voor streekbussen ingericht langsheen de Brederodestraat. Algemeen heeft de gehele stationsomgeving een sterke opwaardering nodig, in het voordeel van de reiziger (voetganger/fietser/OV-gebruiker). Er is momenteel te weinig ruimte voor het aantal reizigers en zeer weinig comfort.

Er is een grootschalige heraanleg gepland in samenwerking tussen de stad, AWV, De Lijn en NMBS, die in fasen zal gerealiseerd worden. Huidig voorstel bouwt verder op de eerste fase van deze transformatie, met name de vernieuwing van de zijbermen van de Kolonel Silvertopstraat, het Singelkruispunt en de zone op de hoek aan de overzijde van de Singel. Hiervoor is het voorontwerp goedgekeurd door het college op 20 mei 2022 (jaarnummer 4169). Ook ter hoogte van het busstation worden aanvullingen gedaan. 

Bij de realisatie van het NMBS-project (verbreding brug over de sporen, bouw liften, etc.) volgens de omgevingsvergunning goedgekeurd op 2 december 2020, wordt de fietsenstalling tijdelijk geconcentreerd langs de Singel. Deze zone is voorlopig dus niet beschikbaar voor andere functies.

In het kader van de uitwerking als Slimme Schakel worden nog enkele aanvullingen gedaan bij het goedgekeurde voorontwerp. Zo ontstaat er een plan met volgende elementen (niet-limitatief): 

 • integraal toegankelijk maken tram en bushalten K. Silvertopstraat;
 • kwalitatief dubbelrichtingsfietspad Kolonel Silvertopstraat (kant station);
 • compactering kruispunt Singel, zonder bypassen dus conflictvrij;
 • herinrichting hoek Singel-Brederodestraat, met dropzones voor deelsteps en deelscooters, parkeerruimte voor mindervaliden, deelwagens, taxi en laadpalen;
 • toevoegen dropzone/stalling voor elektrische deelfietsen;
 • groene bermen waar mogelijk;
 • toevoegen overdekte fietsenstallingen;
 • samen met De Lijn en NMBS de mogelijkheden bekijken om real-time vertrektijden van tram en bus op meerdere plaatsen te tonen ;
 • uitwerken in samenspraak met NMBS van een ontwerp voor een luifel over het gehele knooppunt;
 • toevoegen voetgangersbewegwijzering;
 • toevoegen Hoppinzuil

11. Olympiade (regionaal, type 5, district Antwerpen, gewestweg)

Olympiade is een belangrijk overstapknooppunt in het zuiden van de stad. Het verkeersknooppunt is in 2010 volledig heraangelegd met P+R-functie voor reizigers van en naar het stadscentrum.

In het ontwerp worden volgende ingrepen voorgesteld om het knooppunt verder op punt te stellen (niet-limitatief):

 • integraal toegankelijk maken busperrons in Jan De Voslei en Populierenlaan;
 • toevoegen verlichting op perrons;
 • toevoegen fietsnietjes;
 • toevoegen afgesloten fietsenstallingen;
 • toevoegen velostation op middenberm Jan Van Rijswijcklaan;
 • toevoegen dropzones voor deelsteps en deelscooters;
 • toevoegen dropzone voor elektrische deelfietsen; 
 • toevoegen laadlockers; 
 • toevoegen parkeerplaatsen voor deelwagens;
 • toevoegen zitbanken en groen op middenberm Jan Van Rijswijcklaan;
 • opstarten ontwerp van een attractieve luifel boven de tramperrons; 
 • toevoegen real-time info De Lijn;
 • toevoegen voetgangersbewegwijzering;
 • toevoegen Hoppinzuil.

12. Harmonie (regionaal, type 4, district Antwerpen, gewestweg)

Harmonie is een erg belangrijk overstapknooppunt voor het bus- en tramverkeer. Het is gelegen aan het Albertpark en het Harmoniepark, op de kruising van de Mechelsesteenweg met de as Jan Van Rijswijcklaan-Elisabethlei-Belgiëlei. Met uitzondering van de Belgiëlei zijn dit allemaal gewestwegen.

In het ontwerp zijn zo veel mogelijk van de verbeterpunten meegenomen, al is de beschikbare ruimte erg beperkt. Om extra ruimte te creëren wordt voorgesteld de hondenloopzone en de groenzone op de hoek aan de Elisabethlei te verkleinen. Het voet- en fietspad door het park kan zo worden verbreed en er ontstaat ruimte voor een aantal bijkomende faciliteiten (niet -limitatief): 

 • integraal toegankelijk maken busperrons in Belgiëlei en Koningin Elisabethlei;
 • toevoegen blindengeleiding in het hele knooppunt;
 • toevoegen zitbanken;
 • toevoegen dropzones voor deelsteps en -scooters;
 • toevoegen dropzone voor elektrische deelfietsen;
 • toevoegen (laad)lockers;
 • toevoegen fietspomp;
 • er wordt een traject gestart voor het ontwerp van een attractieve luifel;
 • toevoegen ‘interne’ voetgangersbewegwijzering;
 • toevoegen Hoppinzuil.

13. Zwaantjes (lokaal, type 4, district Hoboken, gewestweg)

Het knooppunt Zwaantjes is gelegen op een strategische locatie voor het openbaar vervoer vanuit het district Hoboken, en is dus een belangrijk overstapknooppunt. Enkele tramassen en verschillende andere straten komen op dit knooppunt toe, wat deze omgeving erg complex maakt.

Om het overstappen tussen de verschillende tramlijnen te vereenvoudigen, wordt voorgesteld beide tramlijnen in de toekomst te laten halteren aan dezelfde perrons; de noordwaartse halte in de Sint-Bernardsesteenweg wordt dan louter een bushalte. Die twee tramperrons moeten hiervoor wel uitgebreid worden, wat betekent dat ook oversteekplaatsen moeten worden verschoven of toegevoegd.

Daarnaast worden volgende werkpunten verwerkt in het ontwerp (niet-limitatief): 

 • bijkomende overdekte/afgesloten fietsenstallingen;
 • dropzone voor elektrische deelfietsen;
 • dropzones voor deelsteps en -scooters (zodra aanwezig in district Hoboken);
 • parkeerplaatsen voor mindervaliden;
 • laadlockers, evt. publieke fietspomp;
 • toevoegen voetgangersbewegwijzering;
 • toevoegen Hoppin-zuil.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
Voor het district Wilrijk is Bist een lokale straat.
Het college is bevoegd voor mobiliteit en bovenlokale budgetten. De districtsraad heeft adviesbevoegdheid ingevolge artikel 138 Decreet Lokaal bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

Er is aan de stad Antwerpen een subsidie toegekend vanuit een thematische oproep stadsvernieuwing van het Vlaams Stedenbeleid. Deze middelen moeten uitgegeven worden uiterlijk op 31 december 2022. De uitgaven voor de Slimme Schakels zullen dus in de eerste plaats met deze subsidiemiddelen worden gefinancierd. De eerste schijf van de subsidiemiddelen uit de thematische oproep stadsvernieuwing werd reeds gestort, maar zal budgettair ingevorderd worden op moment van uitgave. Deze middelen staan op 2LMS010402A00000/5153000000/SBT11098/224. 

De punten die niet gelegen zijn langs een gewestweg en de onderdelen buiten de contouren of het beheer van de gewestweg, worden gerealiseerd en gefinancierd door de lokale overheid. Binnen stad Antwerpen worden de toevoegingen en ingrepen in kader van het project Slimme Schakels bovenlokaal gefinancierd, dus niet door de districten. 

De overstapknooppunten zonder activiteiten in beheer van MPA worden gefinancierd vanuit de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit). Deze middelen zijn voorzien op 2LMS010402A00000/5153000000/SUB_NR/224.

De overstapknooppunten met activiteiten in beheer van MPA, worden gefinancierd vanuit MPA. Voor de punten in dit collegebesluit zijn dit alvast Operaplein, Nationale Bank en Olympiade. Deze middelen zijn voorzien op 2LMS010403A00000/C9010/SUB_NR/236

Waar mogelijk wordt de realisatie van de Slimme Schakels geïntegreerd in lopende of geplande inrichtingsprojecten. De standaardkosten zoals aanleg voetpaden enzovoort worden dan gefinancierd vanuit het specifieke projectbudget, de extra kosten in het kader van Slimme Schakels kunnen gefinancierd worden vanuit de budgetten Slimme Schakels (respectievelijk van MPA of Stadsontwikkeling). 

Voor de aanleg of herinrichting van (de onderdelen van) mobipunten die niet binnen de contouren en het beheer van gewestwegen gelegen zijn en aan een aantal voorwaarden voldoen, kan de stad subsidies verkrijgen:

 • 50% van de kostprijs voor de interregionale mobipunten, met een maximum van 500.000,00 EUR;
 • 50% van de kostprijs voor de regionale mobipunten, met een maximum van 250.000,00 EUR;
 • 100% van de kostprijs voor de lokale mobipunten, met een maximum van 50.000,00 EUR;
 • 100% van de kostprijs voor de buurtmobipunten, met een maximum van 25.000,00 EUR.

De punten die gelegen zijn langs een gewestweg worden volgens het besluit van de Vlaamse regering gefinancierd en gerealiseerd door het gewest (Agentschap Wegen en Verkeer), wat betreft de onderdelen gelegen binnen de contouren en het beheer van die gewestweg(en).

Adviezen

Projectstuurgroep: advies van 30 mei 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid
2WIL011004 - Mobiliteit, fiets en parkeren
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)

Besluit

Artikel 1

De districtsraad adviseert de ontwerpen van 30 mei 2022 voor de eerste 13 Slimme Schakels gunstig, voor wat betreft de ingrepen aan de Bist, district Wilrijk.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220513_Unieke_verantwoordingsnota_Hoppinpunten_Antwerpen_1.pdf
 • 20220530_13 Schakels_Ontwerpplannen.pdf