Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_DRWI_00085 - Ondersteuning - Jeugd. Reglement Vormingsondersteuning jongeren. Opheffing - Goedkeuring

raadscommissie Wilrijk
ma 07/11/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
2022_DRWI_00085 - Ondersteuning - Jeugd. Reglement Vormingsondersteuning jongeren. Opheffing - Goedkeuring 2022_DRWI_00085 - Ondersteuning - Jeugd. Reglement Vormingsondersteuning jongeren. Opheffing - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 juni 2018 (jaarnummer 69) keurde de districtsraad de subsidiereglementen jeugd Wilrijk goed. Het reglement vormingssubsidies voor jongeren Wilrijk wordt met dit besluit opgeheven met ingang van 1 januari 2023.

Op 7 november 2019 (jaarnummer 91) keurde de districtsraad het definitief bestuursakkoord legislatuur 2019-2024 goed.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed. Lopende toelagereglementen dienen ten laatste op 31 december 2022 gebaseerd te zijn op deze nieuwe basisprincipes.

Op 5 mei 2022 (jaarnummer 37) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Het district Wilrijk is verantwoordelijk voor de ondersteuningsreglementen jeugd.
Het districtsbestuur wil met het reglement vormingsondersteuning jongeren aan tieners en jongeren blijvend de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan vormingsaanbod in het jeugdwerk om zich bij te scholen en deelname financieel te ondersteunen. Op die manier helpt het district mee aan het wegwerken van (eventuele financiële) drempels en het kwalitatief sterker maken van begeleiding binnen het bestaande vrijetijdsaanbod.

De huidige reglementen jeugd Wilrijk worden herwerkt in functie van het nieuwe kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid. 

De looptijd van het reglement (REFO R2201496) is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Ondersteuning

Het district Wilrijk is als deel van het Antwerps stadsbestuur gebonden aan:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het stedelijk ondersteuningsbeleid met nieuw kaderbesluit basisprincipes, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de uitvoering van dit ondersteuningsreglement zal het financiële aspect als volgt geregeld worden: de ondersteuning werd opgenomen in aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 voor een jaarlijks bedrag van 4.000,00 EUR..

Het budget is voorzien op functiegebied 2WIL010301A00000 Jeugd, budgetplaats 5081000000 en budgetpositie 6496500.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Artikel 1

De districtsraad beslist het reglement vormingssubsidies voor jongeren Wilrijk van 7 juni 2018 (jaarnummer 69) op te heffen met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement vormingsondersteuning jongeren goed. Dit reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.