Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_DRWI_00078 - District Wilrijk. Dynamicalaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

raadscommissie Wilrijk
ma 07/11/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
2022_DRWI_00078 - District Wilrijk. Dynamicalaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRWI_00078 - District Wilrijk. Dynamicalaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Dynamicalaan in het district Wilrijk:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 16 juni 2017 (jaarnummer 5584). 

De stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden.
Ad-hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. Deze inkomende dossiers worden apart behandeld. De Dynamicalaan is een van de inkomende dossiers.
Op 5 februari 2021 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Dynamicalaan ter hoogte van nummer 19. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen  (MPA) de situatie onderzocht. MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de inrit van de aanvrager. Links en rechts van de inrit ter hoogte van nummer 19 worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.

De straat werd ook heraangelegd, parkeerzones worden voorzien voor voertuigen met maximaal toegelaten massa van 3,50 ton.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • parkeren wordt toegelaten voor voertuigen met maximaal toegelaten massa van 3,50 ton (artikel 1);
 • de laad- en loszone wordt verwijderd, het desbetreffende artikel wordt uit het aanvullend verkeersreglement verwijderd;
 • verdrijvingsvlakken worden gemarkeerd links en rechts van nummer 19 (artikel 3).

De parkeerbalans neemt toe met 34 parkeerplaatsen, door de heraanleg is parkeren langs beide zijden van de straat mogelijk.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 4 mei 2021 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Dynamicalaan in het district Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 16 juni 2017 (jaarnummer 5584).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20210408_AVR.pdf
 • 20220916_plan1.pdf
 • 20220916_plan2.pdf
 • 20220916_plan3.pdf
 • 20220916_plan4.pdf