Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_DRWI_00080 - Districten Wilrijk en Hoboken. Moerelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

raadscommissie Wilrijk
ma 07/11/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
2022_DRWI_00080 - Districten Wilrijk en Hoboken. Moerelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRWI_00080 - Districten Wilrijk en Hoboken. Moerelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Moerelei in de districten Wilrijk en Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 13 mei 2016 (jaarnummer 4235);
 • maakt gedeeltelijk deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Industriezone Terbekehof'. 
De straat werd gedeeltelijk heraangelegd, ter hoogte van de Fotografielaan en de Terbekehofdreef wordt de Moerelei voorrangsweg. Een woonerf wordt ingericht ter hoogte van nummer 118.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders in de Moerelei krijgen voorrang ter hoogte van de Fotografielaan en de Terbekehofdreef (artikel 1);
 • een woonerf wordt ingericht tussen nummer 111 en nummer 118 (artikel 7).
De parkeerbalans neemt toe met zeven parkeerplaatsen.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 23 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Moerelei in de districten Wilrijk en Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 13 mei 2016 (jaarnummer 4235).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen