Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_DRWI_00089 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

raadscommissie Wilrijk
ma 07/11/2022 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
2022_DRWI_00089 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring 2022_DRWI_00089 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 5 mei 2022 (jaarnummer 37).

De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor aanpassing 6 van het meerjarenplan met dienstmededeling van 30 juni 2022 van de bedrijfseenheid Financiën.

Argumentatie

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over het opmaken van het meerjarenplan.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

  1. "de gemeente" als "het district";
  2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
  3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
  4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
  5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
  6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0109 - Werking district
2WIL010901 - Begroting in evenwicht

Besluit

Artikel 1

De districtsraad keurt aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.

Artikel 2

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit.


Bijlagen

  • A6_MJP_2020_2025.pdf