Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCAN_00458 - Jeugd. Jeugdverenigingen - Aanvraag via subsidiereglement Jeugd - Vastlegging en uitbetaling subsidie. Startende vereniging 2021 District Antwerpen - Akazee Ter Schelde - Antwerpen FV - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/09/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00458 - Jeugd. Jeugdverenigingen - Aanvraag via subsidiereglement Jeugd - Vastlegging en uitbetaling subsidie. Startende vereniging 2021 District Antwerpen - Akazee Ter Schelde - Antwerpen FV - Goedkeuring 2022_DCAN_00458 - Jeugd. Jeugdverenigingen - Aanvraag via subsidiereglement Jeugd - Vastlegging en uitbetaling subsidie. Startende vereniging 2021 District Antwerpen - Akazee Ter Schelde - Antwerpen FV - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

District Antwerpen ontving op 24 juni 2022 een subsidieaanvraag voor de startende vereniging Akazee Ter Schelde - Antwerpen. 

De vereniging Akazee Ter Schelde is een startende, feitelijke jeugdvereniging gevestigd in de Zeescoutsbasis, Thonetlaan 165 in Antwerpen Linkeroever. Ze organiseren elke 2 weken op zondagnamiddag activiteiten die doorgaan op de Zeescoutsbasis in Thonetlaan. Ze richten zich op jongeren met en zonder een beperking van 6 tot 23 jaar. 

De vereniging bezorgde de nodige documenten en voldoet aan de voorwaarden van het subsidiereglement voor Jeugd.

Het subsidiebedrag werd bekomen aan de hand van de volgende berekening: 15 maanden x 125,00 EUR = 1.875,00 EUR. De 15 maanden worden gerekend vanaf de maand van indienen, juni 2022, tot en met het einde van het huidige werkjaar, augustus 2022. In 2022 voldoet de jeugdvereniging nog niet aan de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor een werkingstoelage, dus wordt ook het werkjaar 2022-2023 (van september 2022 tot en met augustus 2023) meegenomen in de berekening.

Argumentatie

De aanvraag voldoet aan de criteria uit artikel 6 §2 van het reglement 'Werkingstoelagen jeugd en sport' namelijk: 

 • de vereniging gebruikt minstens de Nederlandse taal in haar werking.

De aanvraag voldoet aan de criteria uit artikel 37 van het reglement 'Werkingstoelagen jeugd en sport' namelijk:

 • voldoet aan het begrip ‘jeugdwerk’;
 • staat open voor alle geïnteresseerde kinderen, tieners en jongeren die tot de doelgroep behoren. Iedereen is welkom, er worden geen selectie- of toelatingsproeven georganiseerd;
 • levert inspanningen om via verschillende communicatiekanalen de werking zichtbaar te maken in de buurt en het aanbod bekend te maken aan een ruimer publiek;
 • heeft de bedoeling om een permanente werking te worden;
 • heeft minstens één initiatiefnemer die 18 jaar is of ouder;
 • houdt een dagboek bij over de dagelijkse werking, volgens een door het district aangeleverd sjabloon (met uitzondering van jeugdverenigingen die onder een koepel vallen waarmee de stad Antwerpen een overeenkomst heeft afgesloten);
 • heeft een bereik waarvan minimum 50% van de leden/regelmatige deelnemers en begeleiders kinderen en jongeren zijn die in de stad Antwerpen wonen of (deeltijds) verblijven;
 • heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de leden, regelmatige deelnemers, bezoekers en begeleiders;
 • heeft haar werking, werkingsinfrastructuur of maatschappelijk zetel in de stad Antwerpen;
 • staat toe dat het district de werking opvolgt en daarvoor activiteiten bijwoont en/of bijkomende inlichtingen vraagt. De jeugdvereniging nodigt het district minstens 1 keer uit op een activiteit.

Juridische grond

 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
 • het reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730);
 • het toelagereglement Werkingstoelagen jeugd en sport, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 20 januari 2020 (jaarnummer 8).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie:
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiƫle opmerkingen

De uitbetaling van de toelage gebeurt, zoals beschreven in artikel 42 van het reglement 'Werkingstoelagen jeugd en sport', in twee schijven. Bij een periode langer dan 6 maanden wordt bij toekenning van de toelage een voorschot van 600,00 EUR uitbetaald. Na zes maanden werking wordt er in december 2022 geëvalueerd en kan het saldo van 1.275,00 EUR uitbetaald worden. 

Akazee Ter Schelde - Antwerpen is een startende, feitelijke jeugdvereniging die zelf geen financiële middelen heeft.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010401 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om de aanvraag van de feitelijke vereniging Akazee Ter Schelde - Antwerpen als startende vereniging goed te keuren alsook de vastlegging en uitbetaling van de bijhorende werkingssubsidie van 1.875,00 EUR.

Aanvrager Bedrag
Akazee Ter Schelde -  Antwerpen FV  1.875,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Akazee Ter Schelde - Antwerpen FV
Ernest Van Dijckkaai 17/301
2000 Antwerpen
NXX 0041537972
BE61 9734 3299 6617
1.875,00 EUR budgetplaats:5001000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2ANT010401A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:2AN090759
budgetperiode:2200
4505142700