Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCAN_00459 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Reclamecampagne burgerbegroting district Antwerpen. - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/09/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00459 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Reclamecampagne burgerbegroting district Antwerpen. - Goedkeuring 2022_DCAN_00459 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Reclamecampagne burgerbegroting district Antwerpen. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.

Op 14 oktober 2019 (jaarnummer 615) keurde het districtscollege het bestek en de procedure voor de meerjarenovereenkomst voor de reclamecampagne van de Burgerbegroting district Antwerpen goed.

Op 9 maart 2020 (jaarnummer 159) keurde het districtscollege de gunning van de meerjarenovereenkomst voor de reclamecampagne van de Burgerbegroting district Antwerpen goed.

Argumentatie

De dienstnota financiën “Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW” van 17 december 2018 bepaalt dat voor normale bestellingen > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbonnen - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning van de deelopdracht voor de reclamecampagne van de Burgerbegroting district Antwerpen goed voor een bedrag van 16.528,93 EUR + 3.471,08 EUR = 20.000,01 EUR, inclusief btw. Dit kan uitgevoerd worden door de firma Mediamixer bvba, Albert Claessensstraat 5, 2540 Hove, ondernemingsnummer 0502.563.334Bestelbon 4005526199 werd hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Mediamixer bvba
Albert Claessensstraat 5
2540 Hove
Ond.nr.: BE0502.563.334
Iban nr.: BE05 3631 3263 1675
20.000,01 EURbudgetplaats: 5005000000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2ANT010801A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode: 2200
4005526199