Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCAN_00453 - GAC/2020/01392/P1/AN09 - Structureel onderhoud speeltoestellen Park Mastvest en Park Spoor Noord. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/09/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00453 - GAC/2020/01392/P1/AN09 - Structureel onderhoud speeltoestellen Park Mastvest en Park Spoor Noord. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring 2022_DCAN_00453 - GAC/2020/01392/P1/AN09 - Structureel onderhoud speeltoestellen Park Mastvest en Park Spoor Noord. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 26 februari 2021 (jaarnummer 1621) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01392 voor het onderhouden en herstellen van speel- en sporttoestellen en speel- en sportterreinen, perceel 1 "onderhouds- en herstelwerkzaamheden", te gunnen aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Argumentatie

Park Mastvest
Door brandstichting op zaterdag 9 juli 2022 op het speelterrein van de Mastvest, werd de grote speelcombinatie zwaar beschadigd.

Omdat de heraanleg nog een paar jaar op zich laat wachten, heeft het districtscollege beslist om het speeltoestel, in de mate van het mogelijke, te herstellen.

Volgende werken worden uitgevoerd:

  • verwijderen en afvoeren van de onderdelen die niet meer hersteld kunnen worden;
  • het opschuren van houten onderdelen die zwart geblakerd zijn door rook;
  • herstellen van de beschadigde speeltoren  (tot waar de onderdelen nog bruikbaar zijn);
  • verbinden van de toren met touwen om de speelwaarde niet verloren te laten gaan.    

Park Spoor Noord
Het speelterrein van Park Spoor Noord is in heraanleg. De klimspin komt hiervoor niet in aanmerking. Door vandalisme is het klimtouw van de klimspin beschadigd. Het districtscollege heeft daarom beslist om de nodige herstellingen te laten uitvoeren.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01392 perceel 1, een nieuwe deelopdracht AN09 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 17.024,70 EUR (btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke ondernemingsnummer 0405.009.246.

locatie 

prijs offerte exclusief btw

prijs offerte inclusief btw

Park Mastvest: verwijderen/herstellen speelcombinatie

12.700,00 EUR

15.367,00 EUR

Park Spoor Noord: herstellen klimspin 

1.370,00 EUR

1.657,70 EUR

Totaal14.070,00 EUR17.024,70 EUR

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) werden de bevoegdheden waarover het college beschikt op grond van artikel 57 §3, 4°, 5°en 6° van het gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, overgedragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt: "Het college beslist de volgende bevoegdheden over jeugd over te dragen aan de districtscolleges: de uitvoering van het budget voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen."

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) keurde de gemeenteraad de gecoördineerde lijst met bovenlokale locaties goed. De terreinen die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale speelterreinen.

Algemene financiële opmerkingen

District Antwerpen maakte voor deze werken bestelbon 4005526393 op voor een bedrag van 17.024,70 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010503 - Sporten, spelen & beleven

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01392/P1/AN09 goed voor structurele onderhoudswerken aan speeltoestellen in Park Mastvest en in Park Spoor Noord, voor een bedrag van 14.070,00 EUR + 2.954,70 EUR (21% btw) = 17.024,70 EUR. Op basis van bestek GAC/2020/01392 perceel 1 kunnen de werken uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Structurele onderhoudswerken speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen 

GAC/2020/01392/P1/AN09

BOAD2022 0107

vast te leggen op
Aannemersbedrijf Buytaert bvba
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke
ondernemingsnummer: NBE0405.009.246
IBAN: BE12 2930 3945 3692

17.024,70 EUR
inclusief btw
budgetplaats speel: 5001000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010503A00000 
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2200 
4005526393 

Bijlagen

  • offerte_1.xlsx
  • offerte_2.xlsx