Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCAN_00452 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/09/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00452 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring 2022_DCAN_00452 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 24 februari 2020 (jaarnummer 93) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.

De districtsraad nam op 19 oktober 2020 (jaarnummer 153) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.

De districtsraad keurde op 16 mei 2022 (jaarnummer 67) aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKAlight) binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.

De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKAlight gebeurt. Bij verschuivingen van investeringskredieten tussen verschillende  investeringsrubrieken is het districtscollege de finale goedkeurder.

Met deze IKAlight wordt er krediet verschoven van ondersteuningen naar wegen van budgetpositie 664800 naar 224. Het project "Veilig naar school Belpaire Haantjeslei" onder het thema kindvriendelijke straten wordt uitgevoerd in 2023, dit valt onder budgetpositie 224.

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.

Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Algemene financiƫle opmerkingen

De kredieten van 2023 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting
2ANT010801 - Burgerbegroting

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de interne kredietaanpassing light op de kredieten 2023 goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
PCBudgetplaatsEXP/INVU/OBposActieBedragKrediet voor IKA-LightKrediet na IKA-Light
5005005000000INVU2242ANT010801A00000+40.000,00040.000,00
5005005000000INVU6648002ANT010801A00000-40.000,00700.000,00660.000,00