Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_CBS_09909 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV2022095354. Scheldelaan 8. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 30/12/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09909 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV2022095354. Scheldelaan 8. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09909 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV2022095354. Scheldelaan 8. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd op 25 juli 2022 bij de deputatie van de provincie Antwerpen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

Op 19 augustus 2022 verzocht de deputatie het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:
- een openbaar onderzoek te organiseren;
 - advies uit te brengen. 

Op 7 oktober 2022 verleende het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijk gunstig advies (zie bijgevoegd collegebesluit). 

De exploitant diende op 7 december 2022 een wijzigingsverzoek in naar aanleiding van de voorwaarden en aandachtspunten geformuleerd in de uitgebrachte adviezen. Het wijzigingsverzoek betreft een nieuw inplantingsplan. 

Op 7 december 2022 heeft de deputatie het wijzigingsverzoek aanvaard. Het college werd gevraagd om opnieuw een advies uit te brengen. 

 

Voorliggend verslag behandelt het wijzigingsverzoek.

Projectnummer:

OMV_2022095354

Gegevens van de aanvrager:

NV Colombus-HTC met als contactadres Industriedok 373 te 2030 Antwerpen

Ligging van het project:

Scheldelaan 8 te 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 14 sectie A nr. 453P

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

Herinrichten site: wijzigen in- uitrit

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Zie bijgevoegd collegebesluit van 7 oktober 2022.

 Wijzigingslus

De aanvrager heeft een verzoek ingediend om zijn oorspronkelijke aanvraag te wijzigen. Dit verzoek werd aanvaard. De wijzigingen zijn zodanig dat er adviezen opnieuw werden gevraagd. Een nieuw openbaar onderzoek is niet vereist.

Argumentatie

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Zie bijgevoegd collegebesluit van 7 oktober 2022.

Omgevingstoets

Beoordeling wijzigingsverzoek

Het wijzigingsverzoek gaat voornamelijk in op reeds uitgebrachte adviezen en biedt een antwoord op de daarin voorgestelde voorwaarden en aandachtspunten.

Voor wat betreft het advies van het college gaat het wijzigingsverzoek in op volgende voorwaarden:

  • het aanduiden van een zone op eigen terrein waar vrachtwagens kunnen geparkeerd worden terwijl chauffeurs zich aanmelden in de burelen. Op het terrein worden 12 plaatsen voorzien.
  • het voorzien van 2 fietsstalplaatsen voor personeel, bij voorkeur overdekt en met beugels waar de fiets aan kan bevestigd worden. In het administratiegebouw is plaats om enkele fietsen te stallen.

Naar aanleiding van het wijzigingsverzoek kan het college een voorwaardelijk gunstig advies uitbrengen. Aan bovenstaande voorwaarden uit het advies van het college wordt tegemoet gekomen. De opgenomen voorwaarden van de pijpleidingbeheerders blijven behouden.

 Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning onder voorwaarden en voor zover het advies van de Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden. 

 Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

  • de voorwaarden uit het advies van Fluxys nv dienen strikt nageleefd te worden;
  • de voorwaarden uit het advies van Total Olefins Antwerp dienen strikt nageleefd te worden;
  • de voorwaarden uit het advies van het Ministerie van Landsverdediging dienen strikt nageleefd te worden.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:
  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst eerste adviesvraag

19 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

28 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

26 september 2022

Beslissing aanvaarding wijzigingsaanvraag

7 december 2022

Ontvangst tweede adviesvraag

2 december 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

2 januari 2022

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. De resultaten van dit openbaar onderzoek werden reeds opgenomen in het advies van het college van burgemeester en schepenen van 7 oktober 2022.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een voorwaardelijk gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag onder volgende voorwaarden en voor zover het advies van de Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden:

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

  • de voorwaarden uit het advies van Fluxys nv dienen strikt nageleefd te worden;
  • de voorwaarden uit het advies van Total Olefins Antwerp dienen strikt nageleefd te worden;
  • de voorwaarden uit het advies van het Ministerie van Landsverdediging dienen strikt nageleefd te worden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:
DienstTaak
SW/VHet advies college te bezorgen aan de instantie die advies gevraagd heeft.