Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_CBS_09904 - Omgevingsvergunning - OMV_2022131855. Jozef Hertogslaan 4. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 30/12/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09904 - Omgevingsvergunning - OMV_2022131855. Jozef Hertogslaan 4. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_09904 - Omgevingsvergunning - OMV_2022131855. Jozef Hertogslaan 4. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022131855

Gegevens van de aanvrager:

de heer Nirav Shah met als contactadres Prins Albertlei 13 bus 6 te 2600 Berchem

Ligging van het project:

Jozef Hertogslaan 4 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 42 sectie C nr. 166K10

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een eengezinswoning en het bouwen van een vrijstaande garage

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

 Relevante voorgeschiedenis 

 • 31/12/2004: vergunning (222#12040) voor het verbouwen van een woning.

 Vergunde toestand 

 • functie: functie: 
  • eengezinswoning; 
 • bouwvolume: 
  • 3 bouwlagen met hellend dak;  
  • bouwdiepte hoofdvolume: 10,6 m;
 • gevelafwerking: 
  • parement, grijs geschilderd en schrijnwerk in aluminium wit;
  • poort naar inpandige garage; 
 • inrichting: 
  • zwembad achteraan in tuin.

  Bestaande toestand

 • overeenkomstig met de vergunde toestand.

Nieuwe toestand

 • functie:  
  • eengezinswoning; 
 • bouwvolume: 
  • 3  bouwlagen met hellend dak;  
  • achterbouw met 2 bouwlagen en plat dak;
  • totale bouwdiepte: 15 m;
 • gevelafwerking: 
  • parement grijs geschilderd en schrijnwerk in aluminium antraciet;
 • inrichting: 
  • vrijstaande garage met plat dak achteraan in tuin;
  • nieuwe verhardingen.

Inhoud van de aanvraag

 • uitbreiden van bouwvolume met een achterbouw met 2 bouwlagen en een plat dak;
 • bouwen van een vrijstaande garage;
 • doorvoeren van interne constructieve werken; 
 • aanleggen van nieuwe verhardingen;
 • voorgevelwijzigingen;
 • rooien van een naaldboom.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
 https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
 https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
   De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
   De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
    (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
    De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
    (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
  De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
     Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
    (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
    De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.


Omgevingstoets 

 Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De plannen voorzien een uitbreiding van de woning achteraan de gelijkvloerse en de eerste verdieping tot op een bouwdiepte van 15 meter.

Ter hoogte van de rechter aanpaler is dit aanvaardbaar gelet op de positionering van het volume van de rechterbuur naar achter én de zijtuinstrook.

Dit is echter niet het geval aan de linkerzijde. Ter hoogte van de linker aanpaler creëert de uitbreiding van de eerste verdieping tot 15 m bouwdiepte onaanvaardbare hinder ten opzichte van de open ruimte op het naastliggende perceel.

In voorwaarde wordt vervolgens opgenomen om dit volume op de eerste verdieping te beperken tot een bouwdiepte van 11,64 meter over een breedte van 3,70 meter. 

 De bestaande, inpandige garage wordt gesupprimeerd. Er wordt een nieuw bijgebouw in de achtertuin ter hoogte van de rechter perceelsgrens voorzien. Deze bevindt zich op 1 m van de perceelgrenzen en heeft een hoogte van 3 m. Het volume wordt toegankelijk gemaakt vanaf de straat via een verharde oprit en vervolgens een karrespoor om de hoeveelheid verharding in de achtertuinzone te beperken.

Deze positie voor een volume van een garage is kenmerkend in de omgeving. 

 Visueel-vormelijke elementen

3 openingen in de voorgevel worden dichtgemaakt (de gelijkvloerse garagepoort, de inkomdeur en het raam boven de inkomdeur op de eerste verdieping). Hierdoor wordt de voorgevel grotendeels gesloten.

Deze gesloten voorgevel beperkt de relatie tussen de gebruikers van de woning en de straat op een onaanvaardbare manier. Daarom wordt er in voorwaarde opgelegd om de lift te verplaatsen naar het midden van het bouwvolume, zodat de bestaande inkomdeur en het raam hierboven behouden blijven.

Verder blijft de bestaande voorgevel in grijs geschilderd parement en wit aluminium schrijnwerk behouden. Op die manier blijft het pand zich inpassen in de omgeving waar geschilderde, bakstenen gevels kenmerkend zijn.

De gevelafwerking van de nieuwe uitbreiding in grijs geschilderd metselwerk in combinatie met wit pleisterwerk en antraciet, zinken schrijnwerk is afgestemd op de bestaande gevelafwerking van het hoofdvolume. 

 Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Advies aan het college 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 1. Het volume op de eerste verdieping achteraan ter hoogte van de linker perceelgrens wordt uitgesloten van de vergunning, zoals aangeduid op plan ‘BA_verbouwing_G_N_2_eerste verdieping_ROOD’, ‘BA_verbouwing_G_N_1_linkergevel_ROOD’, ‘BA_verbouwing_G_N_4_achtergevel_ROOD’ in bijlage;
 2. De lift te voorzien centraal, onderdaks in het bouwvolume en ter hoogte van de voorgevel de inkomdeur en het raam erboven te behouden.
 3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het intergraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:
 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering


 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

4/10/2022

Volledig en ontvankelijk

25/10/2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

22 januari 2023

Verslag GOA

19 december 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

Bevraging aanpalenden

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 • het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden :

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. Het volume op de eerste verdieping achteraan ter hoogte van de linker perceelgrens wordt uitgesloten van de vergunning, zoals aangeduid op plan ‘BA_verbouwing_G_N_2_eerste verdieping_ROOD’, ‘BA_verbouwing_G_N_1_linkergevel_ROOD’, ‘BA_verbouwing_G_N_4_achtergevel_ROOD’ in bijlage;
 2. De lift te voorzien centraal, onderdaks in het bouwvolume en ter hoogte van de voorgevel de inkomdeur en het raam erboven te behouden.
 3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 3


Het college beslist de plannen waarvan overzicht als bijlage bij dit besluit gevoegd en de aangepaste plannen in rood, goed te keuren.


Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.