Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_CBS_09905 - Omgevingsvergunning - OMV_2022135975. Kleine Kauwenberg 2. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 30/12/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09905 - Omgevingsvergunning - OMV_2022135975. Kleine Kauwenberg 2. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_09905 - Omgevingsvergunning - OMV_2022135975. Kleine Kauwenberg 2. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022135975

Gegevens van de aanvrager:

Mevrouw Sara Lejeune met als adres Uilenbaan 194 te 2160 Wommelgem

Ligging van het project:

Kleine Kauwenberg 2 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

Afdeling 2 sectie B nr. 1126A

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

Inrichten van zaakgebonden publiciteit

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis 

 • 24/09/2021: vergunning (OMV_2021093266) voor het omvormen van een eengezinswoning met complementaire handelsruimte naar een eengezinswoning met reca;
 • 29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed:

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5710;  

 • 23/09/1993: milieuvergunning klasse 2 (1993578) voor een bakkerij.

Vergunde toestand 

 • functie: 
  • eengezinswoning met horeca-functie op de gelijkvloerse verdieping en in de kelder; 
 • bouwvolume: 
  • hoekpand van 3 bouwlagen onder pseudo-mansardedak;   
  • gelijkvloerse verdieping volledig bebouwd;
  • lichtschacht achteraan vanaf eerste verdieping;
  • dakterras op plat dak boven eerste verdieping;
  • dakterras op derde verdieping;
 • gevelafwerking: 
  • gevel uitgewerkt in art-nouveaustijl;
  • beige-kleurige baksteen met plint in blauwe steen;
  • geveldetailleringen in beige natuursteen;
  • winkelpui in grote rondboognis met vitrine bestaande uit 3 rondboognissen.

 Bestaande toestand

 • overeenkomstig vergunde toestand.

Nieuwe toestand

 • paneel publiciteit gelijklopend met de gevel;
 • paneel publiciteit haaks op de gevel;
 • beige zonneluifel.

 Inhoud van de aanvraag

 • plaatsen van zaakgebonden publiciteit;
 • aanbrengen van een zonneluifel.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

Adviezen

Er werden geen externe adviezen vereist.

 Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: zone voor wonen (Wo1).

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag. 
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
  De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:
  • Artikel 13: Bovengrondse uitsprongen: De vrije hoogte onder de markies is slechts 2,20 meter. Deze moet minimaal 2,60 meter zijn.
  • Artikel 33: Zaakgebonden publiciteit: In CHE-gebied, binnen een straal van 50 meter van beschermde monumenten, voor inventarispanden en beschermde monumenten en binnen stads- of dorpsgezichten geldt dat publiciteit op het gevelvlak en op het dak enkel mag bestaan uit losse letters. In voorliggende aanvraag bevindt deze zich op een bord boven de markies.
  • Artikel 33: Zaakgebonden publiciteit: Publiciteit haaks op het gevelvlak moet voldoen aan volgende voorwaarden: maximum 0,60 m hoog en maximum 0,60 meter uit de gevel: Dit is niet het geval in voorliggende aanvraag. De haaks op de gevel geplaatste reclame is 0,93 meter hoog en komt 0,75 meter uit de gevel.

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
   Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
   Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
  (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021�)
   De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
   Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Cultuurhistorische en visueel-vormelijke aspecten

Aan de stedelijke dienst Monumentenzorg werd advies gevraagd omdat de aanvraag gelegen is in CHE-gebied en is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De wijziging van de bestaande toestand van elk gebouw en/of constructie in dergelijk gebied dient immers onderworpen te worden aan de wenselijkheid van behoud. Het behoud van de elementen met historische, stedenbouwkundige, architecturale, bouwhistorische en/of esthetische waarde primeert boven de andere voorschriften. Dit geldt zowel voor het exterieur, als het interieur.

De dienst Monumentenzorg merkt op dat het voorzien van losse letters op een bord boven de markies niet aanvaardbaar is. In voorwaarde adviseren ze het reclamebord niet uit te voeren.

 Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt dit advies gevolgd. Hoofdzakelijk omdat het voorzien van een reclamebord, conform de bepalingen in de bouwcode, niet is toegestaan op inventarispanden. Door het ontbreken van een argumentatie kan deze niet gunstig worden geëvalueerd en is er bijgevolg geen reden om hier een afwijking op toe te staan.

In voorwaarde zal worden opgelegd enkel losse letters te voorzien op het gevelvlak.

 Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Strijdig met de bouwcode is de haaks op de gevel geplaatste publiciteit groter dan maximaal toegelaten. Aangezien echter deze publiciteit echter als een open structuur wordt voorzien is deze minder massief waardoor deze beperkte afwijking gunstig kan worden geadviseerd. Bovendien is deze publiciteit in verhouding tot de grootte van het pand en doet deze geen afbreuk aan het pand.

 De vrije hoogte onder de markies is slechts 2,20 meter. Als geveluitsprong is deze vrije hoogte te laag. Aangezien het een wegneembaar element bedraagt dat zich volledig inpast in de architectuur van het gebouw kan een afwijking gunstig worden beoordeeld. Bovendien hindert deze de circulatie op het voetpad niet. 

 Advies aan het college 

 Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De zaakgebonden reclame op de gevel boven de markies als losse letters te voorzien op de gevel.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:
 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

11/10/2022

Volledig en ontvankelijk

28/10/2022

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

26 januari 2023

Verslag GOA

19 december 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 • het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden :

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De zaakgebonden reclame op de gevel boven de markies als losse letters te voorzien op de gevel.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan overzicht als bijlage bij dit besluit gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.