Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_CBS_09898 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093780. Bredabaan 49. District Merksem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 30/12/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09898 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093780. Bredabaan 49. District Merksem - Goedkeuring 2022_CBS_09898 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093780. Bredabaan 49. District Merksem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet. 

Projectnummer: 

OMV_2022093780 

Gegevens van de aanvrager: 

Zie exploitant 

Gegevens van de exploitant: 

Van Hellem Herman met als adres Bredabaan 49 te 2170 Merksem (Antwerpen)  

Ligging van het project: 

Bredabaan 49 te 2170 Merksem (Antwerpen) 

Kadastrale percelen: 

Antwerpen afdeling 40 sectie C perceelnummer 622 H5 

inrichtingsnummer 

20220425-0091 

Vergunningsplichten: 

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Voorwerp van de aanvraag: 

het kweken van slangen en het kweken van knaagdieren als voedsel voor de slangen 

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten  

Voorgeschiedenis 

Op 9 januari 2002 verleende het college aan de heer Herman Van Hellem een milieuvergunning klasse 2 voor het houden van reptielen (AN2001/653). Deze vergunning was geldig tot 9 januari 2022. Op 13 februari 2009 werd de vergunning gewijzigd (AN2008/643). 


Inhoud van de aanvraag 

De aanvraag omvat het kweken van slangen en het kweken van knaagdieren als voedsel voor de slangen. De vergunning wordt gevraagd voor onbepaalde duur. 

 

Aangevraagde rubriek(en) 

 

Aangevraagde rubriek(en) exploitant 

 

Rubriek 

Omschrijving 

Gevraagd voor 

9.2.2.2 

inrichtingen waarin volwassen amfibieën of reptielen andere dan ingedeeld in rubriek 9.2.1. gefokt of gehouden worden voor meer dan 30 dieren; 

700 dieren 

9.7.a.2 

Inrichtingen waarin konijnen, knaagdieren, katten, en dergelijke, andere dan deze ingedeeld in rubriek 9.1, 9.8 en 9.9, gefokt of gehouden worden in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden met plaatsen voor meer dan 50 tot en met 10.000 gespeende dieren. 

500 dieren 

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt: 

Adviezen 


Interne adviezen 

Adviesinstantie 

Datum advies gevraagd 

Datum advies 

Maatschappelijke Veiligheid/Milieu-Interventie 

12 september 2022 

28 september 2022 

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen 

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. 

Tevens worden in deze gebieden complementerende dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop (artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). 

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https:// omgeving.vlaanderen.be/gewestplan). 

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling. 

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan. 

 

Omgevingstoets 

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening 

 

De aanvraag bevat geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en is in overeenstemming met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening. 

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu 

Het perceel is gelegen in industriegebied. Het gebouw betreft een eengezinswoning waarvan het gelijkvloers volledig is ingericht voor het kweken van de dieren. De exploitant is kweker en handelaar van slangen, meer bepaald van Python regius of Koningspython. De dieren worden gehouden in plastic bakken die opgesteld staan in rekken. Het betreft voornamelijk zeer jonge dieren. De exploitant kweekt eveneens het voedsel voor de slangen, namelijk ratten (Rattus norvegicus domestica) en muizen (Mus musculus). Ook deze dieren worden gekweekt en gehouden in rekken. 

Volgende klasse 2 rubrieken worden aangevraagd: 

 • Rubriek 9.2.2.2: inrichtingen waarin volwassen amfibieën of reptielen andere dan ingedeeld in rubriek 9.2.1 gefokt of gehouden worden voor meer dan dertig dieren (gevraagd voor 700 dieren). 

 • Rubriek 9.7.a.2: kleine zoogdieren in een gebied anders dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden met plaatsen voor meer dan 50 tot en met 10.000 dieren (gevraagd voor 500 dieren). 
   

De koningspython of Python regius staat op de “Positieve Lijst Reptielenâ€� die in voege is sinds 22 maart 2019. Vandaar dat in dit geval rubriek 9.2.2.2 van toepassing is en niet meer rubriek 9.2.1. 

Zowel de dienst Milieu-Interventie van de stad Antwerpen als de lokale recherche Leefmilieu van de politiezone Antwerpen geven een gunstig advies op deze aanvraag. Plaatsbezoeken gaven aan dat de exploitatie veilig, hygiënisch en met kennis van zaken uitgebaat wordt. De dienst Stedenbouwkundige Vergunningen van de stad Antwerpen geeft een voorwaardelijk gunstig advies en stelt dat de aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits er voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  

 • de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 

 • de aanvraag beslaat enkel de gelijkvloerse verdieping; 

 • de aanvraag beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 m². 
   

Het is echter niet duidelijk of het gebouw in de praktijk nog een woonfunctie heeft. 

Er werden geen bezwaarschriften ingediend voor deze aanvraag. 

Voorliggende project is niet MER-plichtig. Het aanvraagdossier heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III (besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening). 

De vergunningverlenende overheid is verplicht om een advies in te winnen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op ingedeelde inrichtingen of activiteiten in of aan: een beschermde archeologische site, een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap of een beschermd stads- of dorpsgezicht (decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed artikel 6.4.4§3). Dat is hier niet het geval. 
 
De watertoets is niet van toepassing op deze vergunningsaanvraag.
 

 

Advies aan het college 

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

Mits voldaan wordt aan de algemene, sectorale en bijzondere vergunningsvoorwaarden, is deze aanvraag in overeenstemming met de VLAREM wetgeving. Vanuit milieutechnisch oogpunt wordt voorwaardelijk positief advies gegeven de vergunning te verlenen.  

 

Geadviseerde rubriek(en) 

Rubriek 

Omschrijving 

Geadviseerd voor 

9.2.2.2 

inrichtingen waarin volwassen amfibieën of reptielen andere dan ingedeeld in rubriek 9.2.1. gefokt of gehouden worden voor meer dan 30 dieren; 

700 dieren 

9.7.a.2 

Inrichtingen waarin konijnen, knaagdieren, katten, en dergelijke, andere dan deze ingedeeld in rubriek 9.1, 9.8 en 9.9, gefokt of gehouden worden in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden met plaatsen voor meer dan 50 tot en met 10.000 gespeende dieren. 

500 dieren 

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden 

 

1. De inrichting, de dieren en de naaste omgeving worden in een goede, hygiënisch verantwoorde toestand gehouden.  

2. De exploitant zorgt voor regelmatig onderhoud en is voldoende ter plaatse om de inrichting te controleren. 

3. De ruimtes waarin de terraria staan evenals de ruimtes waarin de knaagdieren gekweekt en gehouden worden, moeten te allen tijde degelijk afgesloten zijn zodat een accidentele ontsnapping van de dieren vermeden wordt. 

4. In de inrichting mogen geen kleinhandelsactiviteiten gebeuren. 

5. De dieren dienen onder toezicht te staan van een dierenarts. 

6. De exploitant zorgt ervoor dat uiterlijk zes maanden na vergunningsverlening de volledige ruimte waar de dieren gehouden en gekweekt worden, zichtbaar is doorheen het sas. Dit kan door een extra raampartij in het sas aan te brengen en een spiegel te plaatsen in de kweekruimte.  

7. Ook op de kleinere bakken dienen stickers aangebracht te worden met de Nederlandse en Latijnse naam van de dieren die zich hierin bevinden. 

8. De exploitant zorgt ervoor dat de inrichting in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening door te voldoen aan volgende voorwaarden: 
- de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 
- de aanvraag beslaat enkel de gelijkvloerse verdieping; 
- de aanvraag beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 m². 

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het intergraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:
 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

Procedurestap 

Datum 

Indiening aanvraag 

4 juli 2022 

Volledig en ontvankelijk 

12 september 2022 

Start openbaar onderzoek 

22 september 2022 

Einde openbaar onderzoek 

21 oktober 2022 

Gemeenteraad voor wegenwerken 

geen 

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

24 februari 2023

Verslag GOA 

9 december 2022 

naam GOA 

Bieke Geypens 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek. 

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten  

Startdatum 

Einddatum 

Schriftelijke bezwaar-schriften 

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften 

Petitie-lijsten 

Digitale bezwaar-schriften 

22 september 2022 

21 oktober 2022 

0 

0 

0 

0 


Wegens een cyberaanval op de stad Antwerpen werd het openbaar onderzoek mogelijks geschaad en konden eventuele analoog ingediende bezwaarschriften niet meer worden verwerkt.

Gelieve ook rekening te houden met het feit dat de stad Antwerpen nog niet in de mogelijkheid is om onmiddellijk een nieuw openbaar onderzoek op te starten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie. 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden: 

 

Algemene voorwaarden 

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken. 

 

Bijzondere milieuvoorwaarden 

 

1. De inrichting, de dieren en de naaste omgeving worden in een goede, hygiënisch verantwoorde toestand gehouden.  

2. De exploitant zorgt voor regelmatig onderhoud en is voldoende ter plaatse om de inrichting te controleren. 

3. De ruimtes waarin de terraria staan evenals de ruimtes waarin de knaagdieren gekweekt en gehouden worden, moeten te allen tijde degelijk afgesloten zijn zodat een accidentele ontsnapping van de dieren vermeden wordt. 

4. In de inrichting mogen geen kleinhandelsactiviteiten gebeuren. 

5. De dieren dienen onder toezicht te staan van een dierenarts. 

6. De exploitant zorgt ervoor dat uiterlijk zes maanden na vergunningsverlening de volledige ruimte waar de dieren gehouden en gekweekt worden, zichtbaar is doorheen het sas. Dit kan door een extra raampartij in het sas aan te brengen en een spiegel te plaatsen in de kweekruimte.  

7. Ook op de kleinere bakken dienen stickers aangebracht te worden met de Nederlandse en Latijnse naam van de dieren die zich hierin bevinden. 

8. De exploitant zorgt ervoor dat de inrichting in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening door te voldoen aan volgende voorwaarden: 
- de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 
- de aanvraag beslaat enkel de gelijkvloerse verdieping; 
- de aanvraag beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 m². 

Artikel 3

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en): 

Rubriek 

Omschrijving 

Gecoördineerd voor 

9.2.2.2 

inrichtingen waarin volwassen amfibieën of reptielen andere dan ingedeeld in rubriek 9.2.1. gefokt of gehouden worden voor meer dan 30 dieren; 

700 dieren 

9.7.a.2 

Inrichtingen waarin konijnen, knaagdieren, katten, en dergelijke, andere dan deze ingedeeld in rubriek 9.1, 9.8 en 9.9, gefokt of gehouden worden in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden met plaatsen voor meer dan 50 tot en met 10.000 gespeende dieren. 

500 dieren 

Artikel 4

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.