Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00604 - Stedelijk patrimonium. MPA. Leonie Glassplein, 2000 Antwerpen. Parking - Erfpacht. Statuten - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00604 - Stedelijk patrimonium. MPA. Leonie Glassplein, 2000 Antwerpen. Parking - Erfpacht. Statuten - Goedkeuring 2022_GR_00604 - Stedelijk patrimonium. MPA. Leonie Glassplein, 2000 Antwerpen. Parking - Erfpacht. Statuten - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Beheer stedelijk patrimonium

Op 25 november 2019 keurde de gemeenteraad de nieuwe beheersovereenkomst van AG Vespa goed (jaarnummer 652).

Artikel 6 §3.2 bepaalt: "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium."

Bouw fietsenparking

In het kader van de renovatie van het DIVA-belevingsmuseum door de provincie Antwerpen legde de stad Antwerpen het binnengebied opnieuw aan, gekoppeld aan de bouw van een gecombineerde ondergrondse fietsenstalling voor het DIVA-belevingsmuseum, het stadhuis en de buurt.

De ondergrondse fietsenparking omvat in het totaal 160 plaatsen: 15 plaatsen voor medewerkers DIVA, 65 plaatsen voor medewerkers stadhuis en 80 plaatsen voor buurtbewoners.

Erfpacht

Op 29 juni 2020 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 447) goed om een erfpacht af te sluiten met MPA op basis van onderstaande voornaamste voorwaarden.

 • voorwerphet voor buurtfietsen bestemde gedeelte van de fietsenparking gelegen in het binnengebied Kaasstraat-Suikerrui, thans Leonie Glassplein, gekend op het kadaster onder Antwerpen eerste afdeling, sectie A, perceelnummer 1505E/deel en met een oppervlakte van 48,65 m²;
 • bestemmingde exploitatie van een buurtfietsenparking;
 • duur35 jaar met een voorkeurrecht op verlenging;
 • vergoedingeen eenmalige vergoeding van 198.348,11 euro (exclusief btw);
 • onderhoud en herstellingen: MPA staat in voor alle onderhouds- en herstellingswerken.

De akte van erfpacht werd nog niet verleden; MPA betaalde wel de canon.

Beheer

Naast het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de buurtfietsenparking staat MPA ook in  voor het beheer van en bepaalde onderhoudstaken in verband met de overige 80 plaatsen in de fietsenparking (‘de stadsparking’) en in verband met de gemeenschappelijke delen van de ondergrondse fietsenparking.

Het college keurde hiervoor de principes goed op 10 september 2021 (jaarnummer 7274).  Op basis daarvan worden wat gebouwonderhoud betreft in principe de kosten aan de gemeenschappelijke delen voor 50%  doorgerekend aan MPA, de kosten aan het in erfpacht gegeven gedeelte voor 100%.

Statuten

Het nieuwe goederenrecht verwoordt in artikel 3.8 § 2 BW het zakenrechtelijk eenheidsbeginsel. Overeenkomstig deze bepaling kan, behoudens uitzonderingen, een zakelijk recht niet afzonderlijk op een inherent bestanddeel van een goed worden gevestigd.

Dit betekent dat bij de vestiging van een erfpachtrecht op een deel van een gebouw dit gedeelte geïndividualiseerd moet worden in de statuten van dit gebouw.

Bijgevolg moeten eerst de statuten van de parking worden vastgesteld om het gedeelte van de parking dat aan MPA in erfpacht wordt gegeven als afzonderlijke privatieve kavel te creëren. Daarna kan de akte van erfpacht worden verleden.

Argumentatie

De statuten van een gebouw omvatten een basisakte en een reglement van de mede-eigendom.

De basisakte beschrijft het gebouw en de gemeenschappelijke en privatieve delen en het aandeel van elke mede-eigenaar in de gemeenschappelijke kosten. 

Concreet zal de basisakte de constructie van de parking verdelen in twee privatieve delen, met name de twee parkings.

Het reglement van de mede-eigendom omschrijft de rechten en plichten van elke mede-eigenaar in verband met de privatieve en gemeenschappelijke delen en de verdeling van de kosten en lasten hieromtrent.

Aangezien het aantal gemeenschappelijke delen beperkt is en deze weinig onderhoud nodig hebben, is de oprichting van een vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid niet noodzakelijk.

Een beëdigd landmeter maakte met het oog op de opmaak van de basisakte een splitsingsplan en een aandelenverslag op die als bijlage aan dit besluit worden gehecht.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 41 tweede lid, 11° dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens de bepaling van artikel 56, § 3, 8°, b).

Algemene financiële opmerkingen

MPA betaalde inmiddels de erfpachtvergoeding aan de stad Antwerpen.

De kosten voor de basisakte (1.700,00 euro) moeten betaald worden aan notaris Ellen Verhaert BVBA, Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE0687526793
Rekeningnummer: BE56 7390 1592 6488

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de opmaak van de statuten goed van de parking gelegen Leonie Glassplein, 2000 Antwerpen, kadastraal gekend als Antwerpen, eerste afdeling, sectie A nummer 1505/E/deel op basis van volgende principes.

 • De basisakte deelt de constructie van de parking in als volgt:
  • in twee privatieve gedeelten, namelijk “fietsenstalling A' bestemd als buurtfietsenparking, in erfpacht gegeven aan MPA en “fietsenstalling B', bestemd als fietsenparking voor de medewerkers van DIVA en het stadhuis;
  • in gemeenschappelijke delen die de gemeenschappelijke en ondeelbare eigendom zullen zijn van de mede-eigenaars; zij worden ingedeeld in 100/100sten en zijn ten titel van onafscheidbare bijhorigheden gehecht aan de privatieve delen.
 • Conform het door de aangestelde landmeter opgemaakte aandelenverslag wordt aan fietsenstalling A een aandeel van 44/100sten en aan fietsenstalling B een aandeel van 56/100sten in de gemene delen waaronder de grond toegekend. Dit heeft tot gevolg dat in het kader van de afspraken over het beheer de stad Antwerpen wat het gebouwonderhoud van de gemeenschappelijke delen betreft 44% in plaats van 50% van de kosten aan MPA zal doorrekenen.
 • De aanwezigheid van beide kavels doen erfdienstbaarheden ontstaan in relatie tot elkaar en tot de gemene delen:
  •  zichten en lichtopeningen van één kavel op een andere;
  •  de leidingen en kanalisaties, van welke aard ook, onder meer maar niet uitsluitend regen- en afvalwaters en elektriciteit;
  •  de rechten van doorgang, onder meer in de toegang/op het hellend vlak gelegen op niveaus 0 en -1;
  •  de rechten van toegang tot de gemeenschappelijke infrastructuur.   
 • De gemene delen omvatten zonder dat de opsomming limitatief is, de grond in zijn geheel, het dak en de muren, het toegangssysteem, de hoofdtoegangspoort, de inkomhal, de trap, de nutsmeters en nuts- en andere technische leidingen, in het algemeen alle delen en zaken die niet uitsluitend ten dienste van één fietsenstalling zijn en die gemeenschappelijk zijn ingevolge de geldende rechtsopvattingen.
 • Het reglement van de mede-eigendom omschrijft de rechten en plichten van elke mede-eigenaar in verband met de privatieve en gemeenschappelijke delen en de verdeling van de kosten en lasten hieromtrent. Dit reglement herneemt in grote lijnen de verplichtingen opgenomen in de erfpacht in verband met gebruik en onderhoud van de parking en in verband met het beheer waarbij voor de stad Antwerpen gelijkaardige verplichtingen gelden ten aanzien van de stadsparking.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Betaling erelonen en aktekosten voor basisakte aan:
Notaris Ellen Verhaert BVBA
Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE0687526793
 Rekeningnummer: BE56 7390 1592 6488
1.700,00 eurobudgetplaats: 5291500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2SBS070203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200
BB 4505143449

Bijlagen

 • Bijlage_CB_splitsingsplan.pdf
 • bijlage_CB_Duizendstenberekening.pdf