Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00586 - District Wilrijk. Neerland. Zone C. Ilfeldlaan. SWOU11462 - Overdracht grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00586 - District Wilrijk. Neerland. Zone C. Ilfeldlaan. SWOU11462 - Overdracht grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring 2022_GR_00586 - District Wilrijk. Neerland. Zone C. Ilfeldlaan. SWOU11462 - Overdracht grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Omgevingsvergunning Goedkeuring college
3 september 2021
7002
Overdracht grond - affectatie naar openbaar domeinAdvies districtsraad Wilrijk
1 september 2022
60


Het college keurde op 3 september 2021 (jaarnummer 7002) de omgevingsvergunning (OMV_20210103295) goed.     

ARRO Antwerpen, Gijsbrecht Van Deurnelaan 22, 2100 Antwerpen finaliseerde het sociale woningbouwproject waarbij de wegenis van de woonomgeving in de Ilfeldlaan werd gerealiseerd.
Op 10 december 2020 werd het Proces Verbaal van voorlopige oplevering opgemaakt.      

ARRO Antwerpen vraagt aan de stad Antwerpen om de overdracht naar het openbaar domein uit te voeren.
Op 1 september 2022 (jaarnummer 60) adviseerde de districtsraad Wilrijk, de opname van de verworven gronden in de Ilfeldlaan in het lokaal openbaar domein van het district Wilrijk gunstig.

Argumentatie

ARRO Antwerpen draagt kosteloos gronden over aan stad Antwerpen voor een totaaloppervlakte van 575 m² om te worden toegevoegd aan het lokale openbaar domein van de stad in beheer van het district Wilrijk.

Het bronperceel is door het kadaster gekend als sectie D nr 359F11.

Juridische grond

Artikel 6 § 3.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 met AG VESPA, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 november 2019 (jaarnummer 652), bepaalt dat AG VESPA instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium.                    

Artikel 5.24 Vlaamse Codex Wonen bepaalt dat de gesubsidieerde infrastructuurwerken en de aanpassingswerkzaamheden aan de woonomgeving samen met de grond overgedragen wordt aan de gemeente om in het gemeentelijke openbare domein te worden opgenomen. De gemeente onderhoudt de wooninfrastructuur, vermeld in het eerste lid, vanaf de voorlopige oplevering ervan, of vanaf de ingebruikname ervan als die aan de voorlopige oplevering voorafgaat. De eigenaar onderhoudt de gemeenschapsvoorzieningen vanaf de voorlopige oplevering ervan, of vanaf de ingebruikname ervan als die aan de voorlopige oplevering voorafgaat.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 2e lid, 11° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b.

De gemeenteraad is bevoegd om onroerende goederen op te nemen in het openbaar domein.

Algemene financiële opmerkingen

De overdracht van de grond gebeurt kosteloos. De kosten verbonden aan de akte zijn ten laste van ARRO Antwerpen.                                    

De gronden worden voor een totaaloppervlakte van 575 m² overgedragen aan de stad Antwerpen en dient door de dienst Financiën/Boekhouding/Algemene Boekhouding/Vastactief te worden toegevoegd aan de Ilfeldlaan respectievelijk met vastgoednummer en oppervlakte 26101361 (575m²),  voor een totaalwaarde van 575 EUR.                                                           

De jaarlijkse kosten voor onderhoud van het over te dragen openbaar domein worden geraamd op 1.720 EUR, in functie van een vernieuwing van de wegenis na 25 jaar, en 573 EUR voor het jaarlijks groenonderhoud van boom- en groenaanplanting.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0201 - Reguliere taken
2WNS020101 - Vespa als instrument voor stadsontwikkeling
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030117 - Een goed onderhouden publieke ruimte (structureel onderhoud)

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de kosteloze verwerving goed van de grond en de infrastructuurwerken van ARRO Antwerpen, Gijsbrecht Van Deurnelaan 22, 2100 Antwerpen, naar stad Antwerpen, gelegen in de Ilfeldlaan te Wilrijk kadastraal gekend als sectie D nr 359F11 met een totaaloppervlakte van 575 m², zoals aangegeven op het kadasterplan.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de affectatie van de kosteloos overgedragen grond in het openbaar domein van de stad Antwerpen goed.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat de verworven gronden in de Ilfeldlaan worden opgenomen in het lokaal openbaar domein van het district Wilrijk.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BIJLAGE Kadasterplan.pdf
  • BIJLAGE_Inrichtingsplan.pdf