Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00479 - Groepsarchitectuur - Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw. Fusieprotocol - Kennisneming

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00479 - Groepsarchitectuur - Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw. Fusieprotocol - Kennisneming 2022_GR_00479 - Groepsarchitectuur - Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw. Fusieprotocol - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

In 2016 startte Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw (hierna “ZNA”) en de GasthuisZusters Antwerpen vzw (hierna “GZA”) met de uitwerking van een kader voor een structurele en duurzame samenwerking. In het licht hiervan werd in 2017 de groepering GZA-ZNA opgericht, achteraf gewijzigd naar Netwerk GZA-ZNA, met onder meer als doel:

  • het uitbouwen van een gemeenschappelijke zorg strategische visie;
  • het creëren van samenwerking en complementariteit op het vlak van aanbod om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de Antwerpse bevolking;
  • de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.

In het (huidige) Bestuursakkoord 2019-2024 (“De Grote Verbinding. Akkoord voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024”), werd deze visie bevestigd, met name dat “ZNA zal samen met GZA doorgroeien naar één ziekenhuisnetwerk, het grootste van Vlaanderen. Bij deze operatie worden het aanbod van gezondheidszorg voor de Antwerpenaar en de financiële positie van de stad verzekerd.” 

De nood aan een grootschalige uniforme samenwerking dringt zich op, reden waarom een fusie tussen GZA en ZNA wordt uitgewerkt om te komen tot een eenheid van visie, leiding en vermogen. Omwille van de huidige regelgeving en de impact van een fusie van de erkenningen van de algemene ziekenhuizen, worden de erkenningen van de algemene ziekenhuizen niet gefuseerd (een ziekenhuisfusie zoals voorzien in de Gecoördineerde ziekenhuiswet van 10 juli 2008). GZA en ZNA zullen na de fusie van de vzw’s GZA en ZNA blijven evalueren of en wanneer het wenselijk is dat deze fusie van vzw’s gevolgd wordt door een fusie van de algemene ziekenhuizen zoals bedoeld in de gecoördineerde ziekenhuiswet van 10 juli 2008. 

Op de raden van bestuur van 21 juni 2022 van respectievelijk ZNA , respectievelijk GZA  en de vzw Netwerk GZA-ZNA werd een fusieprocotol goedgekeurd met het engagement om besprekingen aan te gaan om de hierboven vermelde fusie te realiseren. Het laat de beslissingsbevoegdheid van de leden van GZA en ZNA onverlet. 

Argumentatie

Met het fusieprotocol spreken ZNA en GZA uitdrukkelijk het engagement uit om de nodige stappen te zetten om de fusie van de vzw’s, door middel van de inbreng van een algemeenheid om niet in ZNA, met uitzondering van de activiteit kinderopvang van GZA en de woonzorgactiviteiten van GZA en ZNA, eventueel gevolgd door de ontbinding van GZA, tegen 1 januari 2024 te realiseren.

Het fusieprotocol bevat de basisprincipes, modaliteiten en voorwaarden om te komen tot de gefusioneerde vzw, met de naam Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS). Deze vzw zal drie (3) werkelijke leden tellen, zijnde in principe:

  • OCMW Antwerpen;
  • stad Antwerpen;
  • GZA stichting van openbaar nut (KBO nr. 0666.475.023, hierna "GZA SON")/GZA.

Hierbij wordt uitgegaan van pariteit (tussen enerzijds OCMW en stad Antwerpen en anderzijds GZA SON/GZA) in de algemene vergadering en het bestuursorgaan. 

GZA en ZNA komen in het fusieprotocol overeen de nodige inspanningen te leveren om de  gefusioneerde vzw effectief te realiseren en te laten functioneren op 1 januari 2024.

Juridische grond

Deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het Decreet Lokaal Bestuur (‘Verenigingen van privaat recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuis gebonden activiteiten: de ziekenhuisvereniging’);

Het wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 april 2019 en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 4° Decreet Lokaal Bestuur: het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het fusieprotocol tussen Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en de GasthuisZusters Antwerpen vzw. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.