Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00592 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie HRM en directie Operaties. Hybride invulling medewerker moraliteit en medewerker secretariaat probatie-eenheid - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00592 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie HRM en directie Operaties. Hybride invulling medewerker moraliteit en medewerker secretariaat probatie-eenheid - Goedkeuring 2022_GR_00592 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie HRM en directie Operaties. Hybride invulling medewerker moraliteit en medewerker secretariaat probatie-eenheid - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 27 april 2020 (jaarnummer 276) keurde de gemeenteraad het personeelsbehoefteplan van Politiezone Antwerpen goed.

Met dit besluit worden de functies van medewerker moraliteit binnen de directie HRM en medewerker secretariaat probatie-eenheid (PE) binnen de directie Operaties voorzien voor  het niveau van een assistent (ASS).

Argumentatie

Eind 2021 werd de nieuwe selectieprocedure voor de generieke selectieproeven bij de geïntegreerde politie officieel gelanceerd. Deze wijzigingen zorgen voor een uitbreiding van het takenpakket binnen het team moraliteit van de dienst Eigen Werving. Door de aard van deze taken is het aangewezen dat hiervoor ook een operationeel personeelslid kan aangetrokken worden. 

Politiezone Antwerpen vraagt daarom om de functie van ASS medewerker moraliteit voortaan hybride (INP/ASS) te maken, en dus ook toegankelijk voor de operationele graad van inspecteur, zodat geschikte kandidaten gevonden kunnen worden.

Deze wijziging resulteert in een uitbreiding van de mogelijkheden om de functie in te vullen, maar blijft budgetneutraal.

Binnen de probatie-eenheid heeft de medewerker secretariaat probatie-eenheid de rol van verbindingspersoon tussen de PE en HRM. Voortschrijdend inzicht leert dat de efficiëntie wordt verhoogd door een aantal taken over te hevelen van HRM naar de medewerker secretariaat probatie-eenheid. De aard van deze opdrachten reikt verder dan louter uitvoerend werk; men dient sterk op zelfstandige basis te kunnen werken, proactief te zijn en contacten te onderhouden met verschillende partners op hoger niveau om zodoende alles te organiseren en in goede banen te leiden.  

Politiezone Antwerpen vraagt daarom om de functie van ASS medewerker secretariaat probatie-eenheid voortaan hybride (CNT/ASS) te maken, en dus ook toegankelijk te maken voor de graad van consulent, zodat geschikte kandidaten gevonden kunnen worden. Bij een indiensttreding zal bij de screening steeds rekening worden gehouden met de capaciteiten en competenties en groeimogelijkheden van kandidaten om desgevallend te starten C-niveau om vervolgens door te groeien naar B-niveau met de bijkomende taken. Onmiddellijke aanwerving op B-niveau is ook mogelijk.

Deze wijziging resulteert in een uitbreiding van de mogelijkheden om de functie hybride in te vullen met een beperkte budgettaire vermeerdering.

Juridische grond

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel in politiediensten, inzonderheid: deel II, het personeel, titel III, het administratief en logistiek kader, hoofdstuk II, de loonschalen;

Koninklijk Besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Omzendbrief GPI 60 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten van 5 juni 2007.

Algemene financiële opmerkingen

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten via de weddenkredieten van de politiebegroting van 2022.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Stemden nee: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie één functie van assistent medewerker moraliteit binnen de directie HRM als hybride functie wordt voorzien en dus zowel toegankelijk wordt voor de graad van inspecteur als assistent.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie één functie van assistent medewerker secretariaat probatie-eenheid binnen de directie Operaties als hybride functie wordt voorzien en dus zowel toegankelijk wordt voor de graad van consulent als assistent.

Artikel 3

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
administratief en logistiek kader

niveau B
Jaarwedde aan 100%

1 x 15.590,78 EUR
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33091_11101_00
functiegebied:TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
Niet van toepassing