Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00616 - District Ekeren. Patronaatstraat. Verkaveling. SWPR13543 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00616 - District Ekeren. Patronaatstraat. Verkaveling. SWPR13543 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring 2022_GR_00616 - District Ekeren. Patronaatstraat. Verkaveling. SWPR13543 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Fase
Actie
Datum
Jaarnummer
Verkavelingsvergunning
Goedkeuring college
25 februari 2022
1505
overdracht grond
affectatie openbaar domein
Advies districtsraad Ekeren
26 september 2022
42

Het college keurde op 25 februari 2022 (jaarnummer 1505) de omgevingsvergunning (OMV_201170341) voor het verkavelen van gronden in de Patronaatstraat 10-12, district Ekeren goed, mits kosteloos af te staan en over te dragen aan de stad Antwerpen, in volle eigendom van een strook grond gelegen te Antwerpen, district Ekeren, Patronaatstraat, op het kadaster bekend of bekend geweest onder Antwerpen, deel van afdeling 35 sectie F nr. 494M2, met een oppervlakte van 1,40 m².          
De verkavelaar Mohamed Bouri, Patronaatstraat 10 te 2180 Ekeren finaliseerde de verkaveling waarbij de wegverharding in de Patronaatstraat werd gerealiseerd.
De verkavelaar vraagt aan de stad Antwerpen om de overdracht naar het openbaar domein uit te voeren.

In de zitting van 26 september 2022 (jaarnummer 42) nam de districtsraad van Ekeren kennis van de kosteloze verwerving van de grond en adviseerde gunstig dat de vermelde gronden in de Patronaatstraat na de overdracht en affectatie worden opgenomen in het lokaal openbaar domein van het district Ekeren.

Argumentatie

De verkavelaar draagt kosteloos gronden over aan stad Antwerpen voor een totaaloppervlakte van 1,4 m² om te worden toegevoegd aan het lokale openbaar domein van de stad in beheer van het district Ekeren.                                                                             

De verschillende percelen werden kadastraal opgesplitst op basis van de nieuwe aanleg. Daarvoor maakte de landmeter-expert op 5 februari 2022 een opsplitsingsplan met referentie 21034-001 op. Het kadaster kende precadnr. F494 R2 (lot 3) toe aan de delen die moeten worden overgedragen aan het openbaar domein.

Juridische grond

Artikel 6 § 3.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 met AG VESPA, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 november 2019 (jaarnummer 652), bepaalt dat AG VESPA instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 2e lid, 11° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b.                                     

Algemene financiële opmerkingen

De overdracht van de grond gebeurt kosteloos. De kosten verbonden aan de akte zijn ten laste van de verkavelaar.              
De gronden worden voor een totaaloppervlakte van 1,4 m² overgedragen aan de stad Antwerpen en dient door de dienst  Financiën/Boekhouding/Vastactief  te worden toegevoegd aan Patronaatstraat respectievelijk met vastgoednummer en oppervlakte 21801147 (1,4m²),  voor een totaalwaarde van 1,00 EUR.                                                              
De jaarlijkse kosten voor onderhoud van het over te dragen openbaar domein worden geraamd op 7,00 EUR, in functie van een vernieuwing van de wegenis na 25 jaar. Het districtsbestuur Ekeren zal het nodige budget voorzien voor het onderhoud van het lokaal openbaar domein.                                                                                   

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0201 - Reguliere taken
2WNS020101 - Vespa als instrument voor stadsontwikkeling
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030117 - Een goed onderhouden publieke ruimte (structureel onderhoud)

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de kosteloze verwerving goed van de grond en de infrastructuurwerken van de verkavelaar, Mohamed Bouri, Patronaatstraat 10 te 2180 Ekeren , naar stad Antwerpen, gelegen in Patronaatstraat kadastraal gekend als sectie 35F nr F494 R2 met een totaaloppervlakte van 1,4 m², zoals aangegeven als Lot3 op het opmetingsplan van 5 februari 2022 met nr 21034-001 van de landmeter-expert.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de affectatie van de kosteloos overgedragen grond in het openbaar domein van de stad Antwerpen goed.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat de verworven gronden in Patronaatstraat worden opgenomen in het lokaal openbaar domein van het district Ekeren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 006_V_008_NieuweToestand_Patronaatstraat.pdf
  • 006_V_008_Verkaveling_Patronaatstraat.pdf
  • Bijlage_1_opsplitsingsplan.pdf
  • Bijlage_2 Precadplan.pdf
  • Bijlage_3_Precad.pdf
  • OVAM.pdf
  • VA_VP_N_NieuweVerkaveling21034.pdf