Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00593 - Politiezone Antwerpen - Afroep op raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3. Levering, plaatsing en onderhoud lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00593 - Politiezone Antwerpen - Afroep op raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3. Levering, plaatsing en onderhoud lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00593 - Politiezone Antwerpen - Afroep op raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3. Levering, plaatsing en onderhoud lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft perceel drie van de raamovereenkomst met referentie VWT/VHS/2020/002 levering, plaatsing en onderhoud van een lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR gegund aan de firma Fabricom nv, Simón Bolívarlaan 34-36, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0425.702.910.

Politiezone Antwerpen kan gebruik maken van deze raamovereenkomst.

Argumentatie

In het kader van de wetgeving rond de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS 5) schrijft het wettelijk kader voor dat handhavingsinfrastructuur in eigendom van Politiezone Antwerpen dient te zijn om gemeentelijke administratieve sancties te kunnen toepassen. Politiezone Antwerpen wenst dan ook aanvullend twee digitale flitscamera's type GATSO T- Radar aan te kopen.

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het bedrag van 88.885,84 EUR (inclusief 21% btw) vast te leggen om facturen voor de firma Fabricom nv, Simón Bolívarlaan 34-36, 1000 Brussel te betalen.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 88.885,84 EUR (inclusief  21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Op budgetpositie 33000_74451 is voor dienstjaar 2022 voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat Politiezone Antwerpen gebruikt maakt van de raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3 - Levering, plaatsing en onderhoud van een lusloos systeem voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR en dit gedurende de looptijd van het contract, zijnde tot 26 januari 2025.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat de vastlegging door het college mag gebeuren.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat het bedrag van 88.885,84 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van twee digitale flitscamera's type GATSO T- Radar via de gegunde raamovereenkomst met referentie VWT/VHS/2020/002 perceel 3 wordt vastgelegd op de firma Fabricom nv,  Simón Bolívarlaan 34-36, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0425.702.910.

Artikel 4

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Vastlegging krediet 2022 voor de aankoop van twee digitale flitscamera's type GATSO T- Radar via de raamovereenkomst VWT/VHS/2020/002 perceel 3:

Fabricom nv, Simón Bolívarlaan 34-36, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0425.702.910 88.885,84 EUR (inclusief  21% btw)budgetplaats: 60062
budgetpositie: 33000_74451
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006061665