Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00625 - Erkenningsaanvraag El Mouslimine - Aanvraag tot erkenning lokale geloofsgemeenschap. Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00625 - Erkenningsaanvraag El Mouslimine - Aanvraag tot erkenning lokale geloofsgemeenschap. Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring 2022_GR_00625 - Erkenningsaanvraag El Mouslimine - Aanvraag tot erkenning lokale geloofsgemeenschap. Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 11 mei 2007 (jaarnummer 6183) nam het college kennis van de adviesprocedure voor een stedelijk advies bij aanvraag om erkenning van plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen.

Op 22 oktober 2021 werd het nieuwe Erkenningsdecreet voor Lokale Geloofsgemeenschappen (Erkenningsdecreet) goedgekeurd.

Het Erkenningsdecreet voert een nieuw en duidelijk kader in voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen en voor de criteria en administratieve verplichtingen waaraan besturen van de eredienst moeten voldoen. Het bepaalt dat de de gemeente advies verleent over de aanvraag voor erkenning van een lokale geloofsgemeenschap op haar grondgebied. Een erkenning heeft tot gevolg dat een lokale geloofsgemeenschap een openbare instelling wordt met rechtspersoonlijkheid die de goederen en de inkomsten van de geloofsgemeenschap moet beheren. 

Op 1 juli 2022 ontving het Agentschap Binnenlands Bestuur een erkenningsaanvraag voor de islamitische lokale geloofsgemeenschap El Mouslimine, Jan Palfijnstraat 35-37 te 2060 Antwerpen. Deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de verkorte procedure tot erkenning overeenkomstig artikel 67 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 omdat de lokale geloofsgemeenschap reeds een erkenningsaanvraag had ingediend voor 1 juli 2019.

Op 18 juli 2022 ontving de stad van het Agentschap Binnenlands Bestuur een adviesvraag betreffende de erkenningsaanvraag lokale geloofsgemeenschap El Mouslimine. Het advies dient binnen de gestelde termijn van 4 maanden bezorgd te worden. 

Argumentatie

Lokale geloofsgemeenschappen zijn belangrijke partners binnen onze diverse samenleving. De Vlaamse Regering erkent de lokale geloofsgemeenschappen van de door de federale overheid erkende erediensten. 

Het Erkenningsdecreet bepaalt dat bij de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, het advies wordt gevraagd aan de verschillende overheden, waaronder de gemeente op wiens grondgebied de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst gelegen zijn. 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten heeft het administratief en financieel toezicht op de islamitische eredienst aan de provincie toegewezen. De stad heeft verder geen wettelijke opdrachten met betrekking tot de financiële aspecten van de islamitische eredienst.

De adviestermijn bedraagt uiterlijk vier maanden na het ontvangen van de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur. Wanneer het advies niet binnen de gestelde termijn wordt bezorgd, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden. 

Het advies dient gegeven te worden over het al dan niet voldoen aan de erkenningsverplichtingen:

 • het hebben van een transparante juridische structuur;
 • voldoende administratieve capaciteit;
 • financiële leefbaarheid en transparantie daarover; 
 • maatschappelijke relevantie;
 • duurzame contacten met de lokale overheid; 
 • goed nabuurschap;
 • het naleven van de Grondwet en het EVRM; 
 • een eredienstgebouw ter beschikking hebben;
 • identificatie van het tijdelijk voltallig bestuursorgaan;
 • identificatie van de bedienaar(s) van de eredienst (inclusief inburgeringsplicht). 

Het erkenningsdossier van de lokale geloofsgemeenschap El Mouslimine (in bijlage) bevat de nodige informatie noodzakelijk voor een erkenning.  Het dossier voldoet aan de de erkenningsverplichtingen.

Een extra screening is gebeurd op het naleven van gemeentelijke reglementen. Er werd navraag gedaan over de plaatselijke geloofsgemeenschap binnen de stad Antwerpen bij de lokale politie, de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid en de bedrijfseenheid Financiën. Er wordt gepeild naar de aanwezigheid van openstaande dossiers, of niet-geregulariseerde onregelmatigheden. Een advies is steeds een momentopname. Er zijn geen onregelmatigheden gekend bij de stedelijke diensten.

Financiën

 •  De lokale geloofsgemeenschap heeft geen openstaande schulden bij de stad.
 •  De stad  neemt kennis van de financiële documenten die deel uit maken van het aanvraagdossier.  De lokale geloofsgemeenschap ontvangt geen subsidies van de stad. De werking wordt  volledig gedragen door de lokale gelovigen en is dus financieel leefbaar.
 • De lokale geloofsgemeenschap verklaarde niet  over een giftenregister te beschikken, omdat er geen giften zijn boven de 1.000,00 euro. Er  is een engagement om dit bij erkenning systematisch en transparant te registreren.
 • De meerjarenbegroting vermeldt een financieel tekort. Dit dient  met de financierende overheid bekeken te worden. 

Huisvesting

 • De organisatie is sinds 1976 actief in het gebouw. Het gebouw heeft recent een restauratie ondergaan. Het betreft 2 gebouwen die samengevoegd werden, waarbij er verschillende leslokalen op de verdiepingen zijn gevestigd en een groot gebedsruimte voor vrouwen op het eerste verdiep. Op het gelijkvloers is er een zeer groot gebedsruimte voor mannen gevestigd. 
 • Het gebouw Jan Palfijnstraat 35-37 te 2060 Antwerpen is brandveilig verklaard voor 490 personen. 
 • Er zijn geen bouwovertredingen gekend bij de dienst pandtoezicht. 

Politionele diensten

 • Het verslag van het bestuurlijk onderzoek en de opvolging van de lokale geloofsgemeenschap zullen  voorgelegd worden aan de Lokale Task Force van waaruit het advies zal bezorgd  worden aan het FOD Justitie afdeling Veiligheid van de Staat Sûrité de l'Etat.

Algemene werking

 • Er zijn voor  deze lokale geloofsgemeenschap voldoende elementen voor een positief advies van de stad. Het is een groot  gebedshuis dat steeds op deze locatie haar activiteiten organiseert.
 • De stad  kent het jarenlange bestaan van de geloofsgemeenschap. De lokale geloofsgemeenschap is actief op het grondgebied van de stad Antwerpen en is een vaste waarde vooral binnen het district Antwerpen en Borgerhout.  
 •  De lokale geloofsgemeenschap neemt  steeds deel aan het groepsoverleg dat georganiseerd wordt door de stedelijke diensten. De organisatie neemt haar verantwoordelijkheid op bij druk bezochte diensten, door inzet van moskeevrijwilligers. 
 • De geloofsgemeenschap neemt deel en werkt samen aan buurtactiviteiten. 
 • Er is geen terbeschikkingstelling van een buitenlandse bedienaar van de eredienst.

De stedelijke adviezen  worden uitgebracht  onder voorbehoud van de adviezen van de bovenlokale overheden en van de veiligheidsdienst van FOD Justitie.

De stedelijke administratie zal elke significante wijziging in de beschikbare informatie met betrekking tot de criteria communiceren naar de hogere overheden.

Juridische grond

Decreet van 22 oktober 2021 tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060302 - Levensbeschouwingen

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.
Stemden nee: Vlaams Belang.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad geeft positief advies aan de Vlaamse overheid over de erkenningsaanvraag van de lokale geloofsgemeenschap El Mouslimine, Jan Palfijnstraat 35-37 te 2060 Antwerpen. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.