Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00610 - Ondersteuning. Klimaat en Leefmilieu - Klimaatrobuuste ingrepen privaat domein. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00610 - Ondersteuning. Klimaat en Leefmilieu - Klimaatrobuuste ingrepen privaat domein. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_GR_00610 - Ondersteuning. Klimaat en Leefmilieu - Klimaatrobuuste ingrepen privaat domein. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 (jaarnummer 710) de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In dit meerjarenplan stelt de stad zich de doelstelling: “de stad wil klimaatrobuust zijn en bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress, droogte en verlies van biodiversiteit” met als één van de actiepunten: “Ondersteuning voor de vergroening en ontharding van privaat domein”. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 611) keurde de gemeenteraad het reglement Toelage klimaatrobuuste ingrepen goed. Met dit regelement zette de stad een geïntegreerde ondersteuning op voor klimaatrobuuste ingrepen op private percelen.

Argumentatie

Doel

De ondersteuning wil de klimaatrobuustheid van de stad en de levenskwaliteit van haar bewoners en bezoekers vergroten door in te zetten op het ontharden, aanleggen van groene daken en het bufferen, hergebruiken en infiltreren van hemelwater op privaat domein. Hierdoor worden hittestress, wateroverlast en verdroging tegengegaan en de biodiversiteit verhoogd.

Klimaatpremie 2021-2022 – enkele bijsturingen nodig

Sinds de start van de Klimaatpremie (1 januari 2021) zijn er meer dan 180 aanvragen tot ondersteuning ingediend. Daarnaast vroegen en kregen duizenden klanten advies rond hun plannen om te ontharden, vergroenen, regenwater te hergebruiken of te infiltreren. 

Dit nieuw regelement integreert 

 • de geleerde lessen uit deze klantendossiers; 
 • de basisprincipes van het nieuw kaderbesluit; 
 • stuurt bij naar aanleiding van veranderingen op Vlaams niveau (vernieuwing Hemelwaterverordening, online tools van Omgeving Vlaanderen).

Klimaatpremie 2023-25 - Wat verandert er?

 • verhogen subsidieplafond van 30.000,00 euro naar 50.000,00 euro (ervaring toont aan dat sommige projecten zo groot en goed zijn dat hogere steun gerechtvaardigd is);
 • voor thema ontharden en vergroenen: technische voorwaarden toegevoegd;
 • voor thema hemelwaterhergebruik 
  • de dimensionering gebeurt voortaan met de Vlaamse rekentool groenblauwepeil.be in plaats van een eigen dimensioneringstabel (aangevuld met enkele extra voorwaarden voor stad Antwerpen);
  • toekomstperspectief: de basis van de berekening is voortaan het gebruikersequivalent van een gebouw (in plaats van het huidige aantal inwoners);
  • de waterbonus moedigt voortaan meer hergebruik van regenwater aan (in plaats van gewoon een grotere tank); 
 • waterbonus groendak en retentiedak: het gevraagde minimale buffervolume is verhoogd (naar aanleiding van aanpassing Hemelwaterverordening – zodat er een duidelijk verschil blijft in ambitie tussen wat er moet bij nieuwbouw en wat deze bonus beloont);
 • aanvraagprocedure verandert: met aanvraag en vrijblijvend advies voor de werken en rapportage en uitbetaling achteraf (zorgt voor kwaliteitsverhoging van de projecten);
 • uitsluiten van herstel van bestaande ingrepen. 

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

Na aanpassing en goedkeuring meerjarenplanning 6 is het budget voorzien op volgend boekingsadres:

5152500000 -  664500 -  2LMS020201PA5994 - SUB_NR en als volgt verdeeld over de verschillende budgetjaren:

2300: 500.000,00 euro
2400: 500.000,00 euro
2500: 500.000,00 euro

De vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning volgens het nieuwe reglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college. De ondersteuning kan uitbetaald worden mits het aanleveren van de nodige stavingstukken zoals bepaald in het reglement. 

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0202 - Antwerpen wordt een klimaatrobuuste stad
2LMS020201 - Uitvoering klimaatplan adaptatie
2LMS020201PA5994 - Budget klimaatrobuust

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist het reglement "Toelage klimaatrobuuste ingrepen" zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 611) op te heffen met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement "Klimaatrobuuste ingrepen op privaat domein" goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.