Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00585 - District Hoboken. Nieuw Openbaar Domein. Hertoglei. SWPR13569 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00585 - District Hoboken. Nieuw Openbaar Domein. Hertoglei. SWPR13569 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring 2022_GR_00585 - District Hoboken. Nieuw Openbaar Domein. Hertoglei. SWPR13569 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Fase
Actie
Datum
Jaarnummer
Omgevingsvergunning
Goedkeuring college
26 februari 2021
1529
overdracht en affectatie naar openbaar domein
Goedkeuring districtsraad Hoboken
12 september 2022
69

Het college keurde op 26 februari 2021 (jaarnummer 1529) de omgevingsvergunning OMV_2020159261 met stedenbouwkundige handelingen goed.

De Ontwikkelaar Mimafi, Schildersstraat 1, 2000 Antwerpen wenst de grond gelegen voor de rooilijn kosteloos over te dragen aan de stad en vraagt om de overdracht naar het openbaar domein door te voeren.

Op 12 september 2022 (jaarnummer 69) adviseerde de districtsraad Hoboken, de opname van het verworven deel in de  Hertoglei in het lokaal openbaar domein van het district Hoboken gunstig.

Argumentatie

De ontwikkelaar draagt kosteloos grond,kadastraal gekend als Antwerpen 37ste afdeling, Sectie C, 118/L/deel en 139/G/deel, over aan stad Antwerpen voor een totaaloppervlakte van 54 m² (deel A) om te worden toegevoegd aan het lokale openbaar domein van de stad in beheer van het district Hoboken.                                                                                 

De verschillende percelen werden kadastraal opgesplitst op basis van de nieuwe aanleg. Daarvoor maakte de landmeter-expert op 4 november 2021 een opsplitsingsplan met referentie 17/240-gr op. Het kadaster kende precadnr. 11382 C 733A P0000 toe aan de delen die moeten worden overgedragen aan het openbaar domein.

Juridische grond

Artikel 6 § 3.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 met AG VESPA, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 november 2019 (jaarnummer 652), bepaalt dat AG VESPA instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium.                  

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 2e lid, 11° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b.

Algemene financiële opmerkingen

De overdracht van de grond gebeurt kosteloos. De kosten verbonden aan de akte zijn ten laste van de ontwikkelaar.   

De gronden worden voor een totaaloppervlakte van 54 m² overgedragen aan de stad Antwerpen en dient door de dienst Financiën/Boekhouding/Vastactief te worden toegevoegd aan Hertoglei op kostenplaats 5062500000 respectievelijk met vastgoednummer en oppervlakte 26600210 (54m²),  voor een totaalwaarde van 54,00 EUR.      

De jaarlijkse kosten voor onderhoud van het over te dragen openbaar domein worden geraamd op 270,00 EUR in functie van het jaarlijks onderhoud van de halfverharding. Het districtsbestuur Hoboken zal het nodige budget voorzien voor het onderhoud van het lokaal openbaar domein.     

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0201 - Reguliere taken
2WNS020101 - Vespa als instrument voor stadsontwikkeling
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030117 - Een goed onderhouden publieke ruimte (structureel onderhoud)

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de kosteloze verwerving goed van de grond en de infrastructuurwerken van de ontwikkelaar, MIMAFI, SCHILDERSSTRAAT 1, 2000 ANTWERPEN, naar stad Antwerpen, gelegen in de Hertoglei kadastraal gekend als: Antwerpen 37st afdeling, Sectie C nr118L/deel en 139/G/deel met een totaaloppervlakte van 54m² zoals aangegeven als deel A op het opmetingsplan met nr 17/240-gr van de landmeter-expert.                                                                                                                                                                      

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de affectatie van de kosteloos overgedragen grond in het openbaar domein van de stad Antwerpen goed.                                                                                                                                                                                 

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat de verworven gronden in Hertoglei worden opgenomen in het lokaal openbaar domein van het district Hoboken.                                              

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.                                                                             

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BIJLAGE 1 OPMETINGSPLAN.pdf
  • BIJLAGE 2 PRECAD PLAN.pdf
  • BIJLAGE 3 PRECAD.pdf