Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00635 - Politiezone Antwerpen - Nieuw regiokantoor Centrum. Aankoop gebouw. Toezegging tot inhuurname. Basismodaliteiten. Ondertekening - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00635 - Politiezone Antwerpen - Nieuw regiokantoor Centrum. Aankoop gebouw. Toezegging tot inhuurname. Basismodaliteiten. Ondertekening - Goedkeuring 2022_GR_00635 - Politiezone Antwerpen - Nieuw regiokantoor Centrum. Aankoop gebouw. Toezegging tot inhuurname. Basismodaliteiten. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 21 september 2009 de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Antwerpen (Politiezone Antwerpen) en AG VESPA waarbij het beheer van het patrimonium voor de Politiezone Antwerpen aan AG Vespa werd overgedragen (jaarnummer 1419).

Het politiepatrimonium werd vanaf 1 januari 2010 ingebracht in het maatschappelijk kapitaal van AG Vespa en het masterplan voor de optimalisatie van het politiepatrimonium werd goedgekeurd. In uitvoering van dit masterplan kan AG Vespa voor de alternatieve huisvesting van de politie gronden of panden verwerven en vervolgens hieraan werken uitvoeren (nieuwbouw of renovatie). 

Het college keurde op 19 juli 2013 goed dat de taak van AG Vespa als vastgoedpartner voor Politiezone Antwerpen in de uitvoering van het 'Masterplan Huisvesting Lokale Politie Antwerpen' werd geactualiseerd en aangepast aan het bestuursakkoord 2013-2018 (jaarnummer 6702).

Politiezone Antwerpen gaf in het kader van dit 'Masterplan Huisvesting Lokale Politie Antwerpen' de opdracht aan AG Vespa om op zoek te gaan naar een locatie voor het nieuwe regiokantoor Centrum (momenteel gevestigd in de Quinten Matsijslei). Daaropvolgend deed AG Vespa een prospectie en werd gezocht naar mogelijke geschikte locaties binnen de operationeel noodzakelijke perimeter. De perimeter werd afgebakend tot de stationsomgeving.

Op 31 mei 2021 keurde het directiecomité van AG Vespa de publicatie van een oproep goed teneinde duidelijk zicht te krijgen op de belangstellende vastgoedpartijen en de concrete mogelijkheden in deze omgeving (jaarnummer 492).

Nadat  de verschillende aangeboden locaties met elkaar werden vergeleken, werd het casco-gebouw (project NOVO genaamd) met grond gelegen aan de Vestingstraat 29-33,41,43  als meest geschikte locatie bevonden om te voldoen aan de eisen van het nieuwe op te richten regiokantoor Centrum. 

Het college keurde op 16 juli 2021 de afsprakennota tussen Politiezone Antwerpen en AG Vespa goed met het oog op de verankering van een duurzame samenwerking tussen Politiezone Antwerpen en AG Vespa (jaarnummer 5806).

Argumentatie

In het kader van het Masterplan huisvesting van Politiezone Antwerpen (deel IV - optimalisatie van het politiepatrimonium - artikel 8.1) bevestigt Politiezone Antwerpen aan AG Vespa haar goedkeuring met de aankoop van het casco-gebouw (project NOVO genaamd) met grond gelegen aan de Vestingstraat 29-33,41,43 deel van het perceel kadastraal gekend onder Antwerpen 8ste afdeling Sectie H nummer 1298A P0000 voor een bruto-oppervlakte van in totaal 3.886 m² voor de huisvesting van haar nieuw op te richten regiokantoor voor de zone Centrum.

Het kantoorgebouw zal ter beschikking worden gesteld aan Politiezone Antwerpen op basis van een overeenkomst 'gemene huur', in overeenstemming met de standaardovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 september 2009 (jaarnummer 1419).

De voorwaarden voor de basismodaliteiten van de af te sluiten overeenkomst tot inhuur name van het nieuwe regiokantoor Centrum zijn het resultaat van overleg tussen alle betrokken partijen.

De specifieke voorwaarden zijn de volgende:

  • voorwerp: de aankoop door AG Vespa van het casco-gebouw (project NOVO genaamd)  met grond gelegen aan de Vestingstraat 29-33,41,43 te 2018 Antwerpen voor het in huur nemen door Politiezone Antwerpen als het nieuwe op te richten regiokantoor Centrum.
  • Dit casco gebouw zal door AG Vespa instap klaar afgewerkt worden in samenspraak met de Politiezone Antwerpen en dit volgens het programma van eisen dat hiervoor werd opgemaakt specifiek rekening houdend met de noden en eisen van de Politiezone Antwerpen.

Het aankoopbedrag voor de grond en het casco-gebouw en de rudimentaire technieken bedraagt 16.218.836,37 EUR (inclusief 21% btw): 

  • Gebouw + grond: 15.548.500,00 EUR (inclusief 21% btw) 
  • Aankoop technieken: 670.336,37 EUR (inclusief 21% btw) 

De inrichtingswerken van het nieuwe regiokantoor Centrum worden geschat op 9.956.627,00 EUR (inclusief 21% btw). Dat geeft voor de totaalprojectkost een schatting van 26.175.480,00 EUR (inclusief 21% btw). 

De kosten voor dit project zullen afgerekend worden op het budget B_LPA Regiokantoor Centrum, budgetcode POO1409.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welke bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie. (Belgisch staatsblad van 5 januari 1999);

Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC): artikelen 54 tot 60 handelen over de vastleggingen en de aanrekening van de uitgaven met betrekking tot de lokale politie. (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001);

Artikel 9 en artikel 56 van de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de stad Antwerpen en AG Vespa en de volmacht verleend aan AG Vespa voor het stellen van rechtshandelingen in verband met het beheer van onroerende goederen van de stad Antwerpen.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 56 § 3 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA en Open VLD.
Stemden nee: Groen en CD&V.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de voorwaarden goed, zoals geformuleerd in de rubriek argumentatie, en in de bijgevoegde overeenkomst tot de intentieverklaring voor de aankoop door AG Vespa van het casco-gebouw (project NOVO genaamd) met grond gelegen aan de Vestingstraat 29-33,41,43 deel van het perceel kadastraal gekend onder Antwerpen 8ste afdeling Sectie H nummer 1298A P0000 voor een bruto-oppervlakte van in totaal 3.886 m², voor het in huur nemen door Politiezone Antwerpen als het nieuwe op te richten regiokantoor Centrum.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.