Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00620 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetten 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00620 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetten 2023 - Goedkeuring 2022_GR_00620 - Gemeenschapsondersteuning. Erediensten - Budgetten 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Er zijn 76 eredienstbesturen in Antwerpen die hun MJP en budget dienen voor te leggen aan de gemeenteraad. Elk jaar dienen de eredienstbesturen een budget in voor het volgende financieel boekjaar. In het budget worden inkomsten en uitgaven gedetailleerd opgelijst en in geval van een tekort wordt aan de gemeente een exploitatietoelage gevraagd voor het nieuwe financieel boekjaar.

Op 21 oktober 2019 (jaarnummer 602) en op 17 februari 2020 (jaarnummer 121) keurde de gemeenteraad de meerjarenplannen 2020-2025 van de eredienstbesturen goed. 

Op 6 september 2022 dienden 72 eredienstbesturen hun budgetten 2023 in. De ontbrekende begrotingen 2023 volgen later.

Argumentatie

De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring of aanpassing van het budget 2023 van elk eredienstbestuur binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het indienen van het budget.

De gemeenteraad kan akte nemen van een budget wanneer het past binnen het MJP, een budget goedkeuren bij afwijkende cijfers of een budget aanpassen. Het budget past in het MJP als de gemeentelijke ondersteuning niet meer bedraagt dan wat in het MJP is goedgekeurd als maximale gemeentelijke ondersteuning. De beslissing van de gemeenteraad wordt steeds enkel genomen onder voorbehoud van eventuele investeringen. Voor investeringen dient steeds een afzonderlijke aanvraag voor ondersteuning te worden ingediend.  

In bijlage gaat een overzicht van de ingediende budgetten 2023. Per eredienstbestuur wordt opgelijst of het budget goedgekeurd of aangepast dient te worden.

Juridische grond

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende eredienstbesturen bepaalt dat:

  • artikel 52/1 §1: de gemeentebesturen passen de tekorten bij van de exploitatie van de kerkfabrieken en dragen bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst;
  • artikel 46-49: de gemeenteraad neemt akte van het budget als het budget past in het meerjarenplan. Als het budget niet past in het goedgekeurd meerjarenplan, kan de gemeenteraad het budget aanpassen aan het meerjarenplan, behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst.

Verder zijn nog van toepassing:

  • het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
  • het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst.
  • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

De exploitatietoelagen verlopen via het voorziene budget binnen het reglement kerken.

Budget is bij AMJP5 voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5403505000/6491480/2HMS060301A00000/2SA040790.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060301 - Erediensten

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van  de budgetten  2023 van de eredienstbesturen vermeld in de bijlage 1, onder de titel 'Kennisneming'.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetten 2023 met een vermeerdering van de exploitatietoelage t.o.v. het goedgekeurde meerjarenplan vermeld in de bijlage 1, onder de titel 'Kennisneming met verhoging van de in het MJP voorziene exploitatietoelage'.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat de budgetten 2023 van de eredienstbesturen vermeld in de bijlage 1, onder de titel 'Aanpassing'  aangepast worden wat betreft de exploitatietoelage. 

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de exploitatietoelagen voor de budgetten 2023 zoals vermeld in de bijlage 2 goed.

Artikel 5

De gemeenteraad beslist dat investeringen ingeschreven in het budget 2023 niet automatisch mee zijn goedgekeurd. De vastlegging van het aandeel ondersteuning van de stad gebeurt pas wanneer het college, rekening houdend met de toekomstvisie op het kerkgebouw, het investeringsdossier heeft goedgekeurd.

Artikel 6

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
NaamBedragBoekingsadres
Bestelbonnummer
Kerkfabriek Sint-Andries Antwerpen
Sint-Andriesstraat 7
2000 Antwerpen

OND: 0211 225 022
 IBAN: BE18 0000 3275 3765
74.507,25 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143544
Kerkfabriek Sint-Anna-ten-Drieën Antwerpen
Gaston Burssenslaan 17
2050 Antwerpen

OND: 0211 206 018
 IBAN: BE87 0910 0101 5394
2.484,05 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143556
Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua Antwerpen
Paardenmarkt 109
2000 Antwerpen

OND: 0211 225 319
 IBAN: BE50 0910 0101 7418
47.025,66 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143545
Kerkfabriek Sint-Bavo Antwerpen (Wilrijjk)
Sint-Bavostraat 16
2610 Antwerpen

OND: 0211 335 581
 IBAN: BE29 7895 4210 8564
20.130,26 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143557
Kerkfabriek Sint-Bernardus Antwerpen
De Bosschaertstraat 147
2020 Antwerpen

OND: 0211 206 810
IBAN: BE60 7775 9005 0470
4.510,49 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143558
Kerkfabriek De Blijde Boodschap Antwerpen (Deurne)
Rene Heylenstraat 1
2100 Antwerpen

OND: 0211 503 649
 IBAN: BE08 0910 0102 6613
8.379,64 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143559
Kerkfabriek Sint-Carolus-Borromeus Antwerpen
Hendrik Conscienceplein 6
2000 Antwerpen

OND: 0211 205 820
 IBAN: BE23 4096 5933 3191
33.607,62 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143546
Kerkfabriek Sint-Catharina Antwerpen
Sint-Catharinaplein 1
2020 Antwerpen

OND: 0211 205 028
 IBAN: BE51 7370 5011 2162
10.315,99 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143560
Kerkfabriek Sint-Eligius
Onderwijsstraat 38
2060 Antwerpen

OND: 0211 225 814
 IBAN: BE34 7895 4935 7090
650,56 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143561
Kerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Deurne)
Van Dornestraat 156
2100 Antwerpen

OND: 0211 169 394
 IBAN: BE17 0910 2159 1421
10.826,94 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143562
Kerkfabriek Heilige Familie Antwerpen (Hoboken)
Salesianenlaan 1a
2660 Antwerpen

OND: 0211 196 813
 IBAN: BE45 0910 0103 4289
32.109,28 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143547
Kerkfabriek Sint-Franciscus van Assisi Antwerpen (Merksem)
Bredabaan 547
2170 Antwerpen

OND: 0211 162 862
 IBAN: BE85 0000 4913 1106
18.287,62 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143563
Kerkfabriek Sint-Franciscus-Xaverius Antwerpen (Borgerhout)
Collegelaan 36
2140 Antwerpen

OND: 0211 212 847
 IBAN: BE14 3630 5095 8483
1.385,06 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143564
Kerkfabriek Heilige Geest Antwerpen
Mechelsesteenweg 135
2018 Antwerpen

OND: 0211 542 845
 IBAN: BE10 1430 6776 4204
1.724,42 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143565
Kerkfabriek Sint-Gertrudis Antwerpen
Spaanse Molenstraat 39
2040 Antwerpen

OND: 0211 342 808
 IBAN: BE60 7895 6417 6670
5.117,91 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143566
Kerkfabriek Heilig Hart van Jezus Antwerpen
Violierstraat 6
2060 Antwerpen

OND: 0211 206 117
 IBAN: BE70 0910 0101 8125
25.752,15 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143548
Kerkfabriek Heilig Hart Antwerpen (Hoboken)
Krugerstraat 105
2660 Antwerpen

OND: 0211 196 912
 IBAN: BE63 0910 1726 3908
23.442,94 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143567
Kerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere Antwerpen
Lange Nieuwstraat 73
2000 Antwerpen

OND: 021 1207 008
 IBAN: BE92 0000 4321 5823
193.065,89 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143541
Kerkfabriek Sint-Jozef Antwerpen (Hoboken)
Columbusstraat 6
2660 Antwerpen

OND: 0211 196 714
 IBAN: BE68 7775 9838 8834
16.777,17 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143568
Kerkfabriek Kristus Koning Antwerpen
Louis Straussstraat 1
2020 Antwerpen

OND: 0211 206 711
 IBAN: BE19 2200 7405 7112
45.417,53 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143549
Kerkfabriek Sint-Lambertus Antwerpen (Ekeren)
Frans Lenaertsstraat 6
2180 Ekeren

OND: 0211 236 801
 IBAN: BE59 0910 0102 7926
3.015,15 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143569
Kerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen
Markgravelei 93
2018 Antwerpen

OND: 0211 206 513
 IBAN: BE15 0910 0101 8630
17.379,3 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143570
Kerkfabriek Sint-Laurentius Antwerpen
Tweekronenstraat 55
2180 Antwerpen.

OND: 0211 211 560
 IBAN: BE92 0910 1760 4923
12.407,45 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143571
Kerkfabriek Heilige Lodewijk van Montfort Antwerpen (Deurne)
De Sevillastraat 122
2100 Antwerpen

OND: 0211 176 720
 IBAN: BE12 4020 0629 5192
3.031,85 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143572
Kerkfabriek Sint-Michaël-en-Petrus Antwerpen
Cuylitsstraat 24
2018 Antwepen

OND: 0211 223 537
 IBAN: BE64 0000 2950 2952
8.971,3 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143573
Kerkfabriek Sint-Norbertus Antwerpen
Dageraadplaats 5
2018 Antwerpen

OND: 0211 207 503
 IBAN: BE44 3200 3123 1545
17.219,16 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143574
Kerkfabriek O.-L.-V. Geboorte Antwerpen (Hoboken)
Kioskplaats 88
2660 Antwerpen

OND: 0211 197 011
 IBAN: BE93 0688 8956 1967
3.184,66 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143575
Kerkfabriek O.-L.-V. Boodschap Antwerpen
Canadalaan 103
2030 Antwerpen

OND: 0211 223 339
 IBAN: BE09 7350 2903 9057
10.582,45 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143576
Kerkfabriek O.-L.-V. Heilig Hart Antwerpen (Borgerhout)
Te Boelaerlei 11
2140 Antwerpen

OND: 0211 227 891
 IBAN: BE42 0013 8427 3054
10.460 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143577
Kerkfabriek O.-L.-V. Middelares en Heilige Lodewijk Antwerpen (Berchem)
Jozef Wautersstraat 27
2600 Antwerpen

OND: 0211 234 623
 IBAN: BE30 0010 4549 6211
24.802,57 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143578
Kerkfabriek O.-L.-V. van Gedurige Bijstand Antwerpen (Ekeren)
Van De Weyngaertplein 13
2180 Ekeren

OND: 0211 236 504
IBAN: BE22 7380 1386 3847
6.339,04 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143579
Kerkfabriek O.-L.-V. van Smarten Antwerpen (Merksem)
Maantjessteenweg 25
2170 Antwerpen

OND: 0211 163 159
 IBAN: BE21 0910 0104 5003
19.539,12 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143580
Kerkfabriek Heilige Pius X Antwerpen (Deurne)
Sint Rochusstraat 79
2100 Antwerpen

OND: 0211 177 017
 IBAN: BE89 9730 3265 5385
4.250,93 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143581
Kerkfabriek Heilige Pius X Antwerpen (Wilrijk)
Groenenborgerlaan 214
2610 Antwerpen

OND: 0211 336 076
 IBAN: BE14 0011 4760 5683
13.550,48 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143582
Kerkfabriek Sint-Rochus Antwerpen (Deurne)
Sint-Rochusstraat 79
2100 Antwerpen

OND: 0211 176 027
 IBAN: BE63 0910 0102 6108
9.540,64 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143583
Kerkfabriek Heilig Sacrament Antwerpen (Merksem)
Laarsebaan 25
2170 Antwerpen

OND: 0211 162 565
 IBAN: BE89 0910 1741 7185
6.953,19 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143584
Kerkfabriek Heilig Sacrament Antwerpen (Berchem)
Pervijzestraat 52
2600 Antwerpen

OND: 0211 233 831
 IBAN: BE75 0910 0102 0751
11.816,01 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143585
Kerkfabriek Sint-Theresia van het Kind Jezus Antwerpen (Ekeren)
Waterstraat 16
2180 Antwerpen

OND: 0211 236 306
 IBAN: BE85 4145 1955 8106
7.262,16 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143586
Kerkfabriek Sint-Theresia  van het Kind Jezus Antwerpen (Berchem)
Grotesteenweg 650
2600 Antwerpen

OND: 0220 373 013
 IBAN: BE44 0910 0102 0145
18.161,35 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143587
Kerkfabriek de Verrezen Heer Antwerpen (Berchem)
Berchemstadionstraat 8
2600 Antwerpen

OND: 0211 504 837
 IBAN: BE64 0910 0102 0852
21.155 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143588
Kerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen
Pastorijstraat 39
2060 Antwerpen

OND: 0211 211 461
 IBAN: BE91 7330 3988 1376
25.827,21 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143550
Kerkfabriek Sint-Willibrordus Antwerpen (Berchem)
Heilig Hartstraat 11
2600 Antwerpen

OND: 0211 240 066
 IBAN: BE06 0910 0786 6022
5.952,24 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143589
Anglikaanse Kerkfabriek Sint-Boniface Antwerpen
Grétrystraat 39
2018 Antwerpen

OND: 0211 223 636
 IBAN: BE57 2200 2369 7035
27.135,34 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143551
Erkende Protestantse Gemeente - De Brabantse Olijfberg - Antwerpen (Noord)
Lange Winkelstraat 5
2000 Antwerpen

OND: 0211 537 006
 IBAN: BE19 0000 1498 7712
11.611,4 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143590
Israëlitische gemeente van Antwerpen Shomré Hadas Antwerpen
Terliststraat 35
2018 Antwerpen

OND: 0850 334 563
 IBAN: BE20 2200 2629 8756
71.724,29 EURbudgetplaats: 5403505000
budgetpositie: 6491480
functiegebied: 2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040790
 budgetperiode: 2300
4505143552