Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00627 - Stedelijk patrimonium - Nood-, doorstart- en ontvoogdingswoningen. Diksmuidelaan 169-Helderstraat 79, 2600 Berchem. Aankoop - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00627 - Stedelijk patrimonium - Nood-, doorstart- en ontvoogdingswoningen. Diksmuidelaan 169-Helderstraat 79, 2600 Berchem. Aankoop - Goedkeuring 2022_GR_00627 - Stedelijk patrimonium - Nood-, doorstart- en ontvoogdingswoningen. Diksmuidelaan 169-Helderstraat 79, 2600 Berchem. Aankoop - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019 - 2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. 

Artikel 6 van voormelde overeenkomst, onder punt 3.2. luidt als volgt: "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het Stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de Stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op Stedelijk patrimonium en een stedelijke beslissing tot verwerving van Stedelijk patrimonium omvat steeds een beslissing over de aanwending ervan."

Artikel 11 §5 van voormelde overeenkomst luidt als volgt: "...Verwervingen en vervreemdingen worden maximaal afgewogen in functie van de realisatie van de lange termijn visie van het strategische vastgoedbeheer. De onroerende eigendommen uit het Stedelijk en het AG Vespa patrimonium worden gescreend op optimale inzet voor lange termijn commercialisering of voor een maatschappelijke invulling. Het Stedelijk patrimonium zal hoofdzakelijk maatschappelijk vastgoed omvatten..."

De tien appartementen en studio's gelegen Schoonbroek 142-144 te 2180 Ekeren en de vijf appartementen gelegen Frederik Van Eedenplein 6 te 2050 Antwerpen, Nieuwdreef 107 te 2170 Merksem, Sneeuwbeslaan 27 te 2170 Wilrijk, Frans De Vriendtstraat 34 te 2600 Berchem, Fruithoflaan 97 te 2600 Berchem werden lange tijd aangewend als zogenaamde 'nood- doorstart- en ontvoogdingswoningen', waarbij aan kwetsbare personen tijdelijk geschikt onderdak wordt aangeboden. Deze  appartementen zullen door het OCMW via Biddit worden verkocht voor een geraamde verkoopprijs van 2.049.500,00 EUR. De verkoop werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 september 2022 (jaarnummer 32).

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening van de stad Antwerpen wenst ter vervanging van deze woningen over te gaan tot aankoop van nieuwe noodwoningen. 

Argumentatie

AG Vespa heeft een prospectie uitgevoerd op basis van volgende door de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening opgegeven criteria:

  • de wooneenheden mogen geen deel uitmaken van een vereniging van mede-eigenaars; 
  • niet gelegen in de postcodes 2018 of 2060; 
  • idealiter aan de rand van de stad gelegen;
  • idealiter door aankoop van enkele woningen in eenzelfde wijk.

AG Vespa heeft op basis van de opgegeven criteria een pand geselecteerd gelegen Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79 te 2600 Berchem, kadastraal gekend onder Antwerpen 22ste afdeling, Berchem 2de afdeling, sectie A, nummers 67A3, 67B3 en 67C3 met een gezamenlijke oppervlakte van 205m². 

Het appartementsgebouw gelegen Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79 te 2600 Berchem bestaat uit een handelsgelijkvloers dat momenteel wordt uitgebaat als superette en acht éénslaapkamer-appartementen verspreid over drie verdiepingen. Zes appartementen zijn bereikbaar vanaf de Diksmuidelaan en twee vanaf de Helderstraat. Alle appartementen werden in 2020 volledig vernieuwd en zijn dus instapklaar. Er is voldoende aanbod van openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving met een busverbinding in de Diksmuidelaan en een tramlijn op 500 meter in de Gitschotellei. Het gebouw behoort tot één eigenaar die de appartementen verhuurt. Er is dus geen vereniging van mede-eigenaars. Hieruit blijkt dat het gebouw voldoet aan alle voormelde criteria.

AG Vespa heeft de onderhandelingen met de eigenaar gevoerd en een akkoord bereikt voor een bedrag van 1.587.500,00 EUR. De afdeling Landmeten en schatten van AG Vespa adviseert deze prijs gunstig.

De lopende huurcontracten voor zowel de superette als de appartementen worden overgenomen en zullen met toepassing van de  wettelijke termijnen worden opgezegd. De huidige huuropbrengst bedraagt 1.635,00 EUR per maand voor de superette en 706,00 EUR per maand voor elk van de appartement. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur: "Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:

11° de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b

Artikel 6, § 3.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 (jaarnummer 652): "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het Stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de Stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op Stedelijk patrimonium en een stedelijke beslissing tot verwerving van Stedelijk patrimonium omvat steeds een beslissing over de aanwending ervan."

Algemene financiële opmerkingen

Deze aankoop wordt gefinancierd vanuit het vastgoedfonds. 

Voor dit project zal een projectvoorstel in het kader van de projectoproep voor noodwoningen van het agentschap Wonen-Vlaanderen ingediend worden.

Een deel van het aankoopbedrag wordt voorzien in 2022, om een voorschot van 10% op de aankoopprijs te kunnen uitbetalen. Dit is voorzien op budgetpositie 221.

Het saldo van het aankoopbedrag wordt voorzien in 2023, wanneer de akte wordt verleden.

De huurinkomsten zullen in het meerjarenplan ingeschreven worden op boekingsadres 5401500000/702/2HMS040302A00000/SUB_NR.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aankoop goed van het gebouw gelegen Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79 te 2600 Berchem, kadastraal gekend onder Antwerpen 22ste afdeling, Berchem 2de afdeling, sectie A, nummers 67A3, 67B3 en 67C3, met een oppervlakte van 205m² voor een bedrag van 1.587.500,00 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Aankoop voorschot

Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79, 2600 Berchem
Aan Call Immo, Frans Van Hombeeckplein 33, 2600 Berchem
ondernemingsnummer: BE0427.725.260
via notaris Ellen Verhaert BVBA, Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0687.526.793
rekeningnummer: BE02 6451 0051 1940
158.750,00 EUR

budgetplaats: 5291520000

budgetpositie: 221

functiegebied: 2SBS070203A00000

subsidie: SBT11153

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA080119

budgetperiode: 2200

4005528763

Aankoop grond

Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79, 2600 Berchem
Aan Call Immo, Frans Van Hombeeckplein 33, 2600 Berchem
ondernemingsnummer: BE0427.725.260
via notaris Ellen Verhaert BVBA, Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0687.526.793
rekeningnummer: BE02 6451 0051 1940

476.251,00 EUR

budgetplaats: 5291520000

budgetpositie: 220

functiegebied: 2SBS070203A00000

subsidie: SBT11153

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA080119

budgetperiode: 2300

4005528767
Aankoop gebouw

Diksmuidelaan 169 - Helderstraat 79, 2600 Berchem
Aan Call Immo, Frans Van Hombeeckplein 33, 2600 Berchem
ondernemingsnummer: BE0427.725.260
via notaris Ellen Verhaert BVBA, Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0687.526.793
rekeningnummer: BE02 6451 0051 1940
952.499,00 EUR

budgetplaats: 5291520000

budgetpositie: 221

functiegebied: 2SBS070203A00000

subsidie: SBT11153

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA080119

budgetperiode: 2300
4005528767

Aandeel onroerende voorheffing
te betalen aan Call Immo, Frans Van Hombeeckplein 33, 2600 Berchem
ondernemingsnummer: BE0427.725.260
rekeningnummer: BE57 0682 2720 3935

3.300,00 EURbudgetplaats: 5325020000
budgetpositie: 640
functiegebied: 2SBS070202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2300
4505143486

Aktekosten en ereloon uit te betalen aan:
notaris Ellen Verhaert BVBA,
Artsen zonder Grenzenstraat 2, 2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0687.526.793
rekeningnummer: BE02 6451 0051 1940


5.500,00 EUR
budgetplaats: 5291500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2SBS070203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2300
4505143488