Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00622 - Ondersteuning. Werk - Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00622 - Ondersteuning. Werk - Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - 2025 - Goedkeuring 2022_GR_00622 - Ondersteuning. Werk - Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw. Nominatieve toekenning krediet jaar 2022 - 2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281)  de 5e aanpassing aan het Meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd op beleidsdoelstelling 2LWS09 voor de jaren 2022 tot en met 2025 geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw, Lambrechtshoekenlaan 254/2 2170 Antwerpen - ondernemingsnummer 0452.434.427.

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9875) keurde het college de oprichting van een Antwerps opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp (ODC) goed.

Sinds oktober 2015 staat Foodsavers in  voor het vervoer van voeding van een aantal bedrijven naar de Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw (Voedselbank AMT vzw) en van de distributie van pakketten van de Voedselbank AMT vzw naar een aantal vrijwilligersorganisaties, op vraag van de Voedselbank AMT vzw. De samenwerking met de voedselbank AMT vzw werd de afgelopen jaren, naar aanleiding van corona, verder uitgebreid. Deze samenwerking met voedselbank AMT en Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) wil de stad Antwerpen bestendigen en formaliseren in een afsprakennota. In de nota wordt overeengekomen dat de stad Antwerpen jaarlijks een ondersteuning op exploitatiekrediet van 30.000,00 EUR zal betalen aan Voedselbank AMT vzw. 

Middels dit besluit wordt aan de gemeenteraad gevraagd een ondersteuning op exploitatiekrediet van jaarlijks 30.000,00 EUR in 2022, 2023, 2024 en 2025 nominatief toe te wijzen aan voedselbank AMT vzw.

Argumentatie

Sinds oktober 2015 staat Foodsavers in voor het vervoer van voeding van een aantal bedrijven naar de Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw (Voedselbank AMT vzw) en van de distributie van pakketten van de Voedselbank AMT vzw naar een aantal vrijwilligersorganisaties, op vraag van de Voedselbank AMT vzw. De samenwerking met de voedselbank AMT vzw werd de afgelopen jaren, naar aanleiding van corona, verder uitgebreid. Deze samenwerking met voedselbank AMT en Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) wil de stad Antwerpen bestendigen en formaliseren in een afsprakennota. In de nota wordt overeengekomen dat de stad Antwerpen jaarlijks een ondersteuning op exploitatiekrediet van 30.000,00 EUR zal betalen aan Voedselbank AMT vzw. 

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

Met dit besluit wordt een jaarlijkse nominatieve ondersteuning voor 2022, 2023, 2024 en 2025 voor een bedrag van 30.000 EUR toegekend aan Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw, Lambrechtshoekenlaan 254/2, 2170 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0452.434.427. 

De middelen zijn voorzien op 5311010000 / 6496800 / 2LWS090101A00000 / 2200 tem 2500.

Dit krediet is afkomstig van nog niet toegekend ondersteuningskrediet. 

De afsprakennota en uitbetaling worden in een apart besluit ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een jaarlijkse ondersteuning op exploitatiekrediet ten bedrage van 30.000,00 EUR voor de jaren 2022 tot en met 2025 aan Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout vzw, Lambrechtshoekenlaan 254/2, 2170 Antwerpen, ondernemingsnummer 0452.434.427, voor het project ‘samenwerking Foodsavers Antwerpen - Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout’ goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.