Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00601 - Ondersteuning. Digitale Transformatie - Iedereen Digitaal Antwerpen. Reglement - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00601 - Ondersteuning. Digitale Transformatie - Iedereen Digitaal Antwerpen. Reglement - Goedkeuring 2022_GR_00601 - Ondersteuning. Digitale Transformatie - Iedereen Digitaal Antwerpen. Reglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Op 2 juli 2021 (jaarnummer 5396) keurde het college de digitale transformatiestrategie goed.

Op 1 juli 2022 (jaarnummer 5434) keurde het college de visie rond digitale inclusie goed.

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het programma Iedereen Digitaal heeft als doel lokale besturen te ondersteunen bij het opzetten en het versterken van hun digitale inclusiewerking in samenwerking met hun lokale sociale partners. Voor deze oproep is in totaal een subsidie-enveloppe van 25 miljoen euro beschikbaar, waarvan 23.125.000,00 euro voor de Vlaamse steden en gemeenten. Aan de hand van een verdeelsleutel werd het maximale bedrag bepaald voor elke Vlaamse gemeente of stad die in aanmerking komt. Voor de stad Antwerpen is dit maximaal 3.633.512,00 euro. Het subsidiepercentage is 100%. De ondersteuningsperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2024. De soorten acties waarvoor lokale besturen en de VGC een beroep kunnen doen op de subsidie, worden opgedeeld in drie categorieën:

  1. acties rond individuele toegang tot het internet op het thuisadres van kwetsbare burgers;
  2. acties rond de verdere uitrol van een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen een lokaal bestuur;
  3. acties rond de verschillende deelaspecten van e-inclusie.

Op 16 september 2022 (jaarnummer 7539) keurde het college de indiening van de subsidieaanvraag in het kader van de oproep  'Iedereen Digitaal - Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid' goed. Een van de acties in het aanvraagdossier betreft de opmaak van een ondersteuningsreglement voor initiatieven ter bevordering van digitale inclusie.

Argumentatie

Met dit reglement wenst de stad Antwerpen  initiatieven te ondersteunen die bijdragen tot minimaal één van de volgende doelstellingen:

  • het verhogen van betaalbare en kwaliteitsvolle en veilige toegang tot hardware, software en internet; 
  • de ondersteuning van burgers met digitale hulpvragen en/of het versterken van competenties, vaardigheden en attitudes om digitaal mee te zijn;
  • een verhoogd zelfstandig gebruik van stedelijke (en andere essentiële) digitale dienstverlening.

De thematische oproepen in dit kader zullen  voorgelegd worden aan het college. De maximale ondersteuning wordt per thematische oproep gedefinieerd en kan per project niet hoger zijn dan 200.000 euro per jaar of 400.000 euro voor de ganse looptijd van het reglement.

Het reglement gaat in op 1 november 2022 en loopt tot en met 31 december 2024.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is ingevolge artikel 41, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

Bij een ontvankelijke aanvraag zal het Agentschap Binnenlands Bestuur 80% van de subsidie uitbetalen in november 2022. De lokale besturen die de subsidie ontvangen, dienen de acties die ze zullen opzetten ook op te nemen vanaf 2023 in de aanpassing van het meerjarenplan (dus voor 2023 en 2024) met de code ABB_IED_DIG_UITROL. De resterende 20% zal uitbetaald worden na controle van de functionele en financiële verantwoording.

Het benodigde krediet alsook het concrete boekingsadres waarop dit krediet voorzien wordt, zullen telkens in afzonderlijke besluitvorming samen met de eigenlijke oproepen op basis van het reglement aan het college worden voorgelegd. Op het moment van de besluitvorming rond goedkeuring door het college van de betreffende oproepen zal in de rubriek ‘algemene financiële opmerkingen’ verduidelijkt worden op welk boekingsadres de middelen voorzien zijn in het meerjarenplan 2020-2025.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS06 - Innovatie/digitalisering
2LWS0602 - Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking
2LWS060202 - E-inclusie

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA en Open VLD.
Hebben zich onthouden: CD&V. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het reglement "Iedereen Digitaal Antwerpen" goed, met een looptijd van 1 november 2022 tot en met 31 december 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.