Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00608 - District Ekeren. Nieuw Openbaar Domein. Hoogpadlaan 4. SWOU13544 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00608 - District Ekeren. Nieuw Openbaar Domein. Hoogpadlaan 4. SWOU13544 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring 2022_GR_00608 - District Ekeren. Nieuw Openbaar Domein. Hoogpadlaan 4. SWOU13544 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Fase
Actie
Jaarnummer
Datum
omgevingsvergunning
goedkeuring college
22 oktober 2021
8430
overdracht grond
affectatie openbaar domein
advies districtsraad Ekeren
26 september 2022
50

Het college keurde op 22 oktober 2021 (jaarnummer 8430) de omgevingsvergunning OMV_2021084546 goed.
De bouwheer Java Devolopment, Lange Lobroekstraat 67, 2060 Antwerpen realiseert het bouwproject en wenst een deel van de grond voor de ontworpen rooilijn in de Hoogpadlaan over te dragen naar de stad.
De bouwheer vraagt aan de stad Antwerpen om de overdracht naar het openbaar domein uit te voeren. 

Het district Ekeren wenst de over te dragen grond in te zetten voor de uitbreiding van de voetpadzone aan het  kruispunt met de Oudebaan en de realisatie van een toekomstboom.

In de zitting van 26 september 2022 (jaarnummer 50) nam de districtsraad van Ekeren kennis van de kosteloze verwerving van de grond en de infrastructuurwerken van de bouwheer en adviseerde gunstig dat de vermelde grond in de Hoogpadlaan na de overdracht en affectatie zal worden opgenomen in het lokaal openbaar domein van het district Ekeren.

Argumentatie

De bouwheer draagt de grond kosteloos over aan stad Antwerpen voor een totaaloppervlakte van 40 m² om te worden toegevoegd aan het lokale openbaar domein van de stad in beheer van het district Ekeren.
Het bronperceel is gekend als Antwerpen 34ste afdeling, sectie E nr 42Y deel, zoals aangegeven als lot 2 op het afbakeningsplan en werd reeds geherkadastreerd. Door het kadaster werd het perceel hernummerd naar Antwerpen 34ste afdeling, sectie E nr 42 H2.

Juridische grond

Artikel 6 § 3.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 met AG VESPA, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 november 2019 (jaarnummer 652), bepaalt dat AG VESPA instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 2e lid, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b.

Algemene financiële opmerkingen

De overdracht van de grond gebeurt kosteloos. De kosten verbonden aan de akte zijn ten laste van de bouwheer.                                                                                        

De gronden worden voor een totaaloppervlakte van 40 m² overgedragen aan de stad Antwerpen en dient door de dienst Financiën/Boekhouding/ Vastactief te worden toegevoegd aan Hoogpadlaan respectievelijk met vastgoednummer en oppervlakte 21803070 (40 m²),  voor een totaalwaarde van 40,00 EUR.                                    

De jaarlijkse kosten voor het onderhoud van het over te dragen openbaar domein worden geraamd op 89,00 EUR, in functie van een vernieuwing van de wegenis na 25 jaar  en 380,00 EUR voor het jaarlijks groenonderhoud.  Het districtsbestuur Ekeren zal het nodige budget voorzien voor het onderhoud van het lokaal openbaar domein.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0201 - Reguliere taken
2WNS020101 - Vespa als instrument voor stadsontwikkeling
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030117 - Een goed onderhouden publieke ruimte (structureel onderhoud)

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt  de kosteloze verwerving goed van de grond en de infrastructuurwerken van de bouwheer, Java Devolopment, Lange Lobroekstraat 67, 2060 Antwerpen, naar stad Antwerpen, gelegen in de Hoogpadlaan 4, kadastraal gekend als Antwerpen 34ste afdeling, sectie E, nr  42 H2, met een totaaloppervlakte van 40 m2 zoals aangegeven als LOT 2 (42Ydeel) op het opmetingsplan met nr OM20395 van de landmeter-expert.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de affectatie van de kosteloos overgedragen grond in het openbaar domein van de stad Antwerpen goed.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat de verworven gronden in Hoogpadlaan 4 te Ekeren worden opgenomen in het lokaal openbaar domein van het district Ekeren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BIJLAGE_1_PRECADPLAN.pdf
  • BIJLAGE_2_PRECAD.pdf
  • BIJLAGE_3_Bodemattest.pdf