Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00609 - District Ekeren. Nieuw openbaar domein. Germinalstraat / De Rozentuin SWOU11726 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00609 - District Ekeren. Nieuw openbaar domein. Germinalstraat / De Rozentuin SWOU11726 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring 2022_GR_00609 - District Ekeren. Nieuw openbaar domein. Germinalstraat / De Rozentuin SWOU11726 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Fase
Actie
Datum
Jaarnummer
Omgevingsvergunning
Goedkeuring college
28 maart 2014
3184
Overdracht grond
Affectie naar het openbaar domein
advies districtsraad Ekeren
26 september 2022
49

Het college keurde op 28 maart 2014 (jaarnummer 3184) de verkavelingsvergunning (EK/2013/V/0019/201395) met nieuwe wegen en grondafstand goed.
Op 21 april 2021 werd het proces-verbaal van definitieve oplevering ondertekend.
De ontwikkelaar vraagt aan de stad Antwerpen om de overdracht naar het openbaar domein uit te voeren.

In de zitting van 26 september 2022 (jaarnummer 49) nam de districtsraad van Ekeren kennis van de kosteloze verwerving van de grond en de infrastructuurwerken en adviseerde gunstig dat de vermelde gronden in de Germinalstraat / De Rozentuin na de overdracht en affectatie  worden opgenomen in het lokaal openbaar domein van het district Ekeren.

Argumentatie

De ontwikkelaar draagt kosteloos gronden over aan stad Antwerpen voor een totaaloppervlakte van 2.038 m² om te worden toegevoegd aan het lokale openbaar domein van de stad in beheer van het district Ekeren.                                                

Het bronperceel is gekend als Antwerpen 35ste afdeling, sectie F nr 356/t/2deel  en 356/v/2 deel en werd reeds geherkadastreerd. Door het kadaster werd het perceel hernummerd naar Antwerpen 35ste afdeling, sectie F, 356/m3 zoals aangegeven als Lot A op het opmetingsplan met referentienr V-004.021-18-01 van de landmeter-expert.                                                                                

Juridische grond

Artikel 6 § 3.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 met AG VESPA, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 november 2019 (jaarnummer 652), bepaalt dat AG VESPA instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 2e lid, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b.

Algemene financiële opmerkingen

De overdracht van de grond gebeurt kosteloos. De kosten verbonden aan de akte zijn ten laste van de ontwikkelaar.
De gronden worden voor een totaaloppervlakte van 2.038 m² overgedragen aan de stad Antwerpen en dient door de dienst Financiën/Boekhouding/ Vastactief te worden toegevoegd aan Germinalstraat / De Rozentuin respectievelijk met vastgoednummer 21801007 en oppervlakte 2.038 m², voor een totaalwaarde van 2.038,00 EUR.
De jaarlijkse kosten voor onderhoud van het over te dragen openbaar domein worden geraamd op 8.615,00 EUR, in functie van een vernieuwing van de wegenis na 25 jaar en 2.111,55 EUR voor het jaarlijks groenonderhoud. Het districtsbestuur Ekeren zal het nodige budget voorzien voor het onderhoud van het lokaal openbaar domein.                                                                           

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0201 - Reguliere taken
2WNS020101 - Vespa als instrument voor stadsontwikkeling
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030117 - Een goed onderhouden publieke ruimte (structureel onderhoud)

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt van de kosteloze verwerving goed van de grond en de infrastructuurwerken van de ontwikkelaar, IMMO DEVAUX, Merksemsebaan 264, 2110 Wijnegem, naar stad Antwerpen, gelegen in de Germinalstraat / De Rozentuin kadastraal gekend als Antwerpen 35ste afdeling, Sectie F,  nr 356/m3 met een totaaloppervlakte van 2.038 m² zoals aangegeven als Lot A op het opmetingsplan van 15 juli 2015 met nr V-004.021-18-01 van de landmeter-expert.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de affectatie van de kosteloos overgedragen grond in het openbaar domein van de stad Antwerpen goed.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat de verworven gronden in de Germinalstraat  te Ekeren worden opgenomen in het lokaal openbaar domein van het district Ekeren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BIJLAGE OPMETINGSPLAN.pdf
  • BIJLAGE INRICHTINGSPLAN.pdf