Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00611 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - De Antwerpse Raad van Kerken vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00611 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - De Antwerpse Raad van Kerken vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00611 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - De Antwerpse Raad van Kerken vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) de aanpassing 5 van het meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Antwerpse Raad van Kerken vzw (ARK vzw), Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0865.324.528.

De ARK vzw organiseert dit jaar nog een jubileum van het 50 jarig bestaan van de Antwerpse Raad van Kerken.

Argumentatie

Stad Antwerpen wil de  interreligieuze dialoog ondersteunen.  Dit project draagt bij aan deze doelstelling en ontvangt daarom een ondersteuning.

ARK  vzw overkoepelt ruim 130 plaatselijke parochies en kerken (rooms-katholiek, protestants, orthodox, anglicaans, luthers, evangelisch en pinkster) en speelt een belangrijke verbindende rol tussen bevolkingsgroepen, gemeenschappen en nationaliteiten in Antwerpen die anders niet snel met elkaar in contact zouden komen. In het kader van het 50 jaar jubileum organiseren zij een programma, waar zij de verschillende gemeenschappen met elkaar in contact brengen en ontmoetingspunten bieden voor nadere kennismaking en relatie. Tegelijkertijd bieden zij laagdrempelige mogelijkheden tot kennismaking aan het algemene Antwerpse publiek.

De ontvanger ARK vzw ontvangt een ondersteuning van 10.000,00 EUR. 

De bedrijfsdirecteur zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403500000_SD_GE

2HMS060301A00000

6496800

Nog te bepalen

62.263,43 EUR

- 10.000,00 EUR

52.263,43 EUR

Antwerpse Raad van Kerken vzw  - jubileum

 

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060301 - Erediensten

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 10.000,00 EUR nominatief toe te wijzen aan Antwerpse Raad van Kerken vzw, Sint-Pieterstraat 1, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0865.324.528.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.