Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00605 - Ondersteuning. Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Toekenning nominatieve ondersteuning 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00605 - Ondersteuning. Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Toekenning nominatieve ondersteuning 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00605 - Ondersteuning. Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Toekenning nominatieve ondersteuning 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 18 juni 2021 (jaarnummer 4988) het A'REA UP-programma en de eerste actienota goed. In het domein ‘De stad is een open leerlab’ wordt gestreefd naar een kwalitatieve, gevarieerde en toegankelijke vrijetijdsinvulling die kinderen en jongeren kansen biedt om te spelen en te genieten van hun vrije tijd.

Op 3 mei 2019 keurde het Vlaams parlement het 'Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten' goed. Het opzet van het decreet is een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen.

Het decreet legt de regie voor dit geïntegreerde aanbod in handen van het lokaal bestuur, waarvan verwacht wordt dat het met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uitstippelt.

Het decreet trad in werking op 1 januari 2021. Vanaf 2026 kent de Vlaamse overheid de subsidies voor de realisatie van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) rechtstreeks toe aan het lokaal bestuur, waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk wordt voor de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. Het decreet legt een aantal voorwaarden op voor de besteding van deze subsidies en vraagt bijzondere aandacht voor kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het multifunctioneel gebruik van infrastructuur.

Op 30 juli 2021 (jaarnummer 6220) besliste het college om als stad de lokale regierol op te nemen over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren binnen het kader van de uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Het college keurde de acht doelstellingen in functie van de regie over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren goed en de aanvraag van de subsidie voor de overgangstermijn bij het Agentschap Opgroeien. De stad Antwerpen zal de overgangsfase en de bijhorende subsidie gebruiken om via pilootprojecten een vrijetijdsbeleid op maat van alle kinderen en jongeren uit te werken, voor en na de schooluren en tijdens de schoolvakanties.

Op 4 oktober 2021 kende het Agentschap Opgroeien een jaarlijkse subsidie van 1.635.277,81 EUR toe aan de stad Antwerpen voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2025.

Op 11 februari 2022 (jaarnummer 1132) keurde het college drie oproepen (een kwalitatieve voor- en naschoolse opvang, een toegankelijke voor- en naschoolse opvang en een toegankelijk vrijetijdsaanbod) goed.

Op 13 mei 2022 (jaarnummer 3865) keurde het college het resultaat van de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod' in het kader van de uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten in Antwerpen goed. De volgende organisaties beantwoordden aan de voorwaarden en werden geselecteerd: Ankerwijs vzw, De Speelvogels vzw, das Kunst vzw, Gekkoo vzw, Rekker vzw en Karel de Grote Hogeschool vzw.

Op 15 april 2022 (jaarnummer 3012) keurde het college de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar' goed. 

Op 24 juni 2022 (jaarnummer 5217) keurde het college het resultaat van de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar' goed. De volgende organisatie beantwoordde aan de voorwaarden en werd geselecteerd: Trix vzw.

Argumentatie

Rekker vzw start in de herfstvakantie 2022 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2022 een ondersteuning van 300,00 EUR voorzien. Met Rekker vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd .


Trix vzw start vanaf september 2022 met de invoering van het kansentarief voor het workshopaanbod. Hiervoor wordt in 2022 een ondersteuning van 3.000,00 EUR voorzien. Met Trix vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd .

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve subsidies. 

Algemene financiële opmerkingen

Het budget voor de oproep toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op het onderstaande boekingsadres.

Budgetplaats5112500000 
Budgetpositie6496800
Functiegebied

2BRS040202A00000

SubsidieSBT11259
FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA070750
Budgetperiode2200, 2300 en 2400


Het budget voor de oproep toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren tussen 13 en 18 jaar is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op het onderstaande boekingsadres.

Budgetplaats5112500000
Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS040202A00000
SubsidieSUB_NR
FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA070750
Budgetperiode2200, 2300 en 2400

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040202 - Vrijetijdsaanbod op maat

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve ondersteuning van 3.000,00 EUR voor 2022 in het kader van de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren tussen 13 en 18 jaar' aan Trix vzw (0863.995.034) goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve ondersteuning van 300,00 EUR voor 2022 in het kader van de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar' aan Rekker vzw (0719.662.695) goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.