Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00606 - Bureau voor Integriteit - Huishoudelijk reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Huishoudelijk reglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00606 - Bureau voor Integriteit - Huishoudelijk reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_GR_00606 - Bureau voor Integriteit - Huishoudelijk reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het addendum bestuursakkoord van 2 april 2003 is de oprichting van een Bureau voor Integriteit voorzien met als opdracht de integriteitsbeleving te versterken bij de mandatarissen en de personeelsleden van de groep stad Antwerpen.

Bij gemeenteraadsbesluit van 26 april 2004 (jaarnummer 692) werd het Bureau voor Integriteit opgericht.

Het huishoudelijk reglement van het Bureau voor Integriteit dateert reeds van 17 maart 2008 (jaarnummer 530). Er werden enkele voorstellen tot aanpassing geformuleerd naar aanleiding van de inzichten van de afgelopen jaren en de Europese Richtlijn betreffende de klokkenluiders (2019/1937).

Argumentatie

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen hebben te maken met de nieuwe klokkenluiderrichtlijn, de samenstelling en het werkingsgebied van het Bureau.

 Klokkenluiderrichtlijn

 Op 23 oktober 2019 vaardigde het Europees parlement samen met de Raad Richtlijn 2019/1937 uit inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Hierin is de rol van facilitator opgenomen, een natuurlijke persoon die de melder bijstaat in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens bijstand vertrouwelijk is. Het Bureau voor Integriteit stelt voor om deze rol op te nemen.

 Samenstelling Bureau voor Integriteit

 In het huidige oprichtingsbesluit en huishoudelijk reglement is opgenomen dat er een paritaire samenstelling dient te zijn. Het Bureau stelt voor om die pariteit op te heffen en te vervangen door een evenwichtige en representatieve samenstelling met meer externe dan interne leden om de onafhankelijkheid van het Bureau nog meer te benadrukken.

Werkingsgebied Bureau voor Integriteit

In het huidige oprichtingsbesluit en huishoudelijk reglement wordt steeds verwezen naar "organisaties van stedelijk belang". Ondertussen is de stedelijke organisatie gewijzigd en zitten deze organisaties vervat in de "groep stad Antwerpen". In de loop der jaren deden ook burgers beroep op het Bureau voor Integriteit. Het werkingsgebied wordt met deze doelgroep uitgebreid. Daarnaast werd het reglement aangepast aan de realiteit van vandaag (bijvoorbeeld “organisaties van stedelijk belang” werd aangepast naar “groep stad Antwerpen”) en de zitpenningen werden gewijzigd in lijn met hoe er in vergelijkbare overlegorganen mee wordt omgesprongen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op 26 april 2004 (jaarnummer 692) werd het Bureau voor Integriteit door de gemeenteraad opgericht.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het huishoudelijk reglement van het Bureau voor Integriteit van 17 maart 2008 (jaarnummer 530) op.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van het Bureau voor Integriteit goed.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist om artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2004 (jaarnummer 692) op te heffen en te vervangen door:

De gemeenteraad duidt op voorstel van het college een voorzitter aan. De voorzitter formuleert een voorstel aan de gemeenteraad over de samenstelling van het Bureau. De gemeenteraad beslist over bedoeld voorstel. Het Bureau wordt evenwichtig en representatief samengesteld uit interne en externe leden. De voorzitter zorgt ervoor dat de stem van de internen nooit de bovenhand krijgt.

Artikel 4

De gemeenteraad beslist om artikel 4c van het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2004 (jaarnummer 692) op te heffen en te vervangen door:

Het Bureau adviseert mandatarissen, medewerkers van de groep stad Antwerpen en burgers over interpretatieproblemen van de gedragscode en geeft binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden advies over overtredingen ervan.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.