Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00607 - Woonregie. Vorming woonmaatschappij - Woonmaatschappij en lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. Advies - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00607 - Woonregie. Vorming woonmaatschappij - Woonmaatschappij en lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. Advies - Goedkeuring 2022_GR_00607 - Woonregie. Vorming woonmaatschappij - Woonmaatschappij en lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. 

Op  26 september 2022 (jaarnummer 508) besliste de gemeenteraad tot een positief advies over de aanvraag tot verlenging van de sociale huisvestingsmaatschappijen Woonhaven Antwerpen en ARRO. 

Op 18 oktober 2021 (jaarnummer 627) besliste de gemeenteraad tot een positief advies met betrekking tot het werkingsgebied van de te vormen woonmaatschappij in Antwerpen. 

De partners binnen de te vormen woonmaatschappij melden dat zij de erkenningsaanvraag van de te vormen woonmaatschappij op 15 november 2022 zullen indienen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. 

Bij de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij dient een advies van de gemeenteraad te worden bijgevoegd omtrent de lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering  (art. 4.98 §1 3°, punt k van het BVCW van 2021). 

Argumentatie

Zowel Woonhaven, De Ideale Woning, ARRO als het Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen zijn in hun huidige werking al sterk verankerd en ingebed in de lokale netwerkvorming.
Zij nemen onder andere deel aan overleggen met organisaties binnen hun werkgebied en zoeken op eigen initiatief partners bij het uitvoeren van hun opdracht en werking. 

De stad verwacht dat zij dit in te vormen woonmaatschappij zullen verder zetten en verder uitbouwen, wat zij ook aangeven te zullen doen.

Juridische grond

Artikel 205 § 3 van het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd: "De Vlaamse Regering kan een tijdelijke erkenning tot 30 juni 2023 toekennen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen die aannemelijk maken dat ze uiterlijk op 30 juni 2023 hetzij zullen voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden om als woonmaatschappij te worden erkend, hetzij hun voor de sociale huisvesting bestemde vermogensbestanddelen en personeel aan een of meerdere woonmaatschappijen zullen overdragen. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure en de voorwaarden voor de tijdelijke erkenning en de wijze waarop de tijdelijke erkenning wordt omgezet in een definitieve erkenning als vermeld in paragraaf 2."

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen, waarbij in artikel 223, §2 de werkwijze van bovenvermelde aanvraag tot tijdelijke erkenning wordt bepaald. In deze procedure is het advies van de lokale overheid een verplichte bijlage bij het indienen van de vraag tot tijdelijke erkenning.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40 e.v. van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen.

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 (VCW)

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW) 

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0103 - Sociaal en bescheiden woningen

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot advies met betrekking tot lokale netwetwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft een positief advies in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021, aangezien de te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.