Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00618 - Ondersteuning. Middenstand - Retail Forum Belgium vzw. Seminarie MAPIC 2022. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00618 - Ondersteuning. Middenstand - Retail Forum Belgium vzw. Seminarie MAPIC 2022. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00618 - Ondersteuning. Middenstand - Retail Forum Belgium vzw. Seminarie MAPIC 2022. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025, goed. Er werden geen nominatieve subsidies meer opgenomen.

Retail Forum Belgium vzw en de stad Antwerpen werken al meerdere jaren samen rond de internationale beurs MAPIC in Cannes (Frankrijk) die de retailvastgoedsector jaarlijks eind november bijeen brengt. Door deelname aan netwerkmomenten op de beurs, houdt de stad Antwerpen de vinger aan de pols, kan de stad Antwerpen inspelen op vragen van geïnteresseerde marktpartijen en wordt de stad Antwerpen als boeiende retailinvestering op de kaart gezet. 

Retail Forum Belgium vzw en de stad Antwerpen brengen op dinsdag 29 november 2022 de retailvastgoedsector bij elkaar voor een vastgoedseminarie en netwerkmoment met als thema de nauwere samenwerking tussen retail en vastgoedmakelaars.

Argumentatie

De stad Antwerpen kroont zich tot dé shoppingstad bij uitstek van België. Om die positie te blijven behouden is het van belang dat de stad Antwerpen zich in de kijker zet op de internationale investerings- en vastgoedmarkt. Door samen te werken met Retail Forum Belgium vzw, consolideert de stad Antwerpen met dit event de relatie met Retail Forum Belgium vzw als belangrijkste gesprekspartner voor de retailsector.

Het seminarie en netwerkmoment op MAPIC 2022 heeft als doelen:

1. de stad Antwerpen draagt bij tot een inhoudelijk seminarie met als thema de samenwerking tussen retail en de vastgoedsector. Uit de gesprekken met en ervaringen van andere overheden kan de stad Antwerpen leren over best practices, do’s en dont's, opportuniteiten en valkuilen enz. Overheden zoals Brussel en Rotterdam nemen deel aan het debat;

2. de stad Antwerpen krijgt naambekendheid als mede-organistor van het seminarie. De stad Antwerpen bepaalt mee het programma en de inhoudelijke scope van het event;

3. de stad Antwerpen versterkt haar relatie met Retail Forum Belgium vzw en andere medeorganisatoren, zoals de Belgisch Luxemburgse Raad voor Retail en Winkelcentra (BLSC). Het seminarie geeft de stad Antwerpen toegang tot hun netwerk van eindgebruikers, investeerders in retail en is dus een basis voor het stedelijk beleid rond vestigen en aantrekken van retailers via lead management. Door het voeren van gesprekken omtrent retailexpansie, investeringsprojecten en de stedelijke visie op retail, wordt interessante en nuttige kennis uitgewisseld.

Een eenmalige ondersteuning van 9.500,00 EUR wordt toegekend aan Retail Forum Belgium vzw voor de organisatie van een seminarie rond retail op MAPIC op 29 november 2022. De ondersteuning van deze toelage schept geen precedent voor toekomstige initiatieven. 

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de nominatieve toewijzing van een ondersteuning op exploitatiekrediet in 2022 ten bedrage van 9.500,00 EUR aan Retail Forum Belgium vzw, Jan Van Puyenbroecklaan 91, 2900 Schoten met ondernemingsnummer 0467.625.815, zijn voorzien op 5318500000 / 6496800 / 2LWS010301A00000  / 2200. 

Dit krediet is van een nog niet toegekend ondersteuningskrediet afkomstig. Er zijn geen andere begunstigden bij betrokken.


Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010306 - Investdesk retail, detailhandel en horeca

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toewijzing van een ondersteuning op exploitatiekrediet in 2022 voor een bedrag van 9.500,00 EUR goed aan Retail Forum Belgium vzw, Jan Van Puyenbroecklaan 91, 2900 Schoten met ondernemingsnummer BE 0467.625.815, voor de organisatie van het seminarie rond retail tijdens de internationale vastgoedbeurs MAPIC 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.