Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00633 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Werkingsondersteuning voor milieu- en natuurverenigingen. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00633 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Werkingsondersteuning voor milieu- en natuurverenigingen. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_GR_00633 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Werkingsondersteuning voor milieu- en natuurverenigingen. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 19 december  2005 (jaarnummer 2995) keurde de gemeenteraad het 'ondersteuningsreglement voor milieu- en  natuurverenigingen' goed. Op 15 december 2008 (jaarnummer 2272) keurde de gemeenteraad de herziening van dit reglement goed.   

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid (KBPO) goed. Dit Kaderbesluit bevat de overkoepelende regels voor het toekennen van elke ondersteuning door stad en districten en trad in werking op 1 november 2020.

Argumentatie

Met dit ondersteuningsreglement biedt de stad financiële ondersteuning aan milieu- en natuurverenigingen voor publieksgerichte, vormings- en monitoringsactiviteiten op het grondgebied Antwerpen die betrekking hebben op milieu- en natuurzorg en stedelijke klimaatdoelstellingen.

Wijzigingen ten opzichte van reglement uit 2008 betreffen de definities, de ondersteuningsbedragen en de vereenvoudiging van de toekenningsprocedure.
De definities die worden behouden:

  • Milieuvereniging: een vereniging die zich op het grondgebied van de stad Antwerpen bezighoudt met kennis- en informatiebeheer, educatie, onderzoek, advies of beheer met betrekking tot een of meerdere milieuthema’s.
  • Natuurvereniging: een vereniging die zich op het grondgebied van de stad Antwerpen bezighoudt met kennis- en informatiebeheer, educatie, onderzoek, advies of beheer met betrekking tot een of meerdere natuur-, bos- of groenthema’s.
  • Monitoringactiviteit: inventarisatie van natuur, bos, fauna of flora.
  •  Werkingsjaar: per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

Voorheen werd zowel een startsubsidie, werkingssubsidie en beheersubsidie voorzien, dit wordt gewijzigd in enkel een werkingsondersteuning. De beheerondersteuning wordt met overeenkomsten door Stadsbeheer verder gezet.
De bedragen worden aangepast van een basisbedrag van 220.00 EUR met een bonus (max 1.200,00 EUR) die werd berekend aan de hand van een puntensysteem, naar 2 vaste bedragen.
Het bedrag van de ondersteuning bedraagt minimum 1.200,00 EUR en maximum 2.400,00 EUR.
Het bedrag is afhankelijk van de georganiseerde activiteiten:

  • de ondersteuning bedraagt 1.200,00 EUR indien in het voorbije werkjaar minstens 6 activiteiten voor een breed publiek en 1 vormingsactiviteit georganiseerd zijn;
  •  de ondersteuning bedraagt 2.400,00 EUR indien in het voorbije werkjaar minstens 10 activiteiten voor een breed publiek (zowel leden als niet-leden), 3 vormingsactiviteiten en 2 monitoringactiviteiten georganiseerd zijn.

De  toekenningsprocedure wordt vereenvoudigd.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de informatie van de vereniging met betrekking tot haar activiteiten en evenementen van het afgelopen jaar.
De milieu- of natuurvereniging voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. jaarlijks minimaal 6 publieksgerichte activiteiten hebben die vooraf aangekondigd worden in een eigen publicatie, in die van de gewestelijke natuur- of milieuvereniging waarbij ze aangesloten is of via pers of andere media;
2. jaarlijks minstens 1 vormingsactiviteit organiseren;
 3. beschikken over een eigen website, nieuwsbrief of ledenblad/tijdschrift.

De ingangsdatum van het gewijzigde reglement is 1 januari 2023, de einddatum 31 december 2025.
Het 'subsidiereglement ter ondersteuning van de reguliere werking van milieu- en natuurverenigingen' wordt bijgevolg opgeheven.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 23° Decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Na aanpassing en goedkeuring meerjarenplanning 6 is het budget voorzien op volgend boekingsadres:

5152500000 -  6496800 -  2LMS020301A00000 - SUB_NR en als volgt verdeeld over de verschillende budgetjaren:

2300: 10.000,00 euro
2400: 10.000,00 euro
2500: 10.000,00 euro

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0203 - Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist het "subsidiereglement ter ondersteuning van de reguliere werking van milieu- en natuurverenigingen" van 15 december 2008 (jaarnummer 2272) op te heffen met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement "werkingsondersteuning voor milieu- en natuurverenigingen" goed. Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.