Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00631 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022035191. Leo J. Crynlaan, Neel Dofflaan, Hugues C. Pernathstraat en Mariette Druartstraat. District Antwerpen - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00631 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022035191. Leo J. Crynlaan, Neel Dofflaan, Hugues C. Pernathstraat en Mariette Druartstraat. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_GR_00631 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022035191. Leo J. Crynlaan, Neel Dofflaan, Hugues C. Pernathstraat en Mariette Druartstraat. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022035191

Gegevens van de aanvrager:

de heer Erik Koeklenberg met als adres Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen, de heer Jeroen De Cadt met als adres Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen en NV REGATTA-L.O. met als contactadres Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Leo J. Crynlaan, Neel Dofflaan, Hugues C. Pernathstraat en Mariette Druartstraat te 2050 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 13 sectie N nrs. 204Z16, 204G19, 204E19 en 204D32

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

aanleggen van wegenis, rioleringen en wadi's (Project Regatta Ventweg)

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          26/11/2021: vergunning (202116) verkavelen van een perceel in drie loten voor kantoren en wonen voor het project ‘Regatta deelzone Gb2’;

-          15/04/2016: vergunning (20152783) wegen en rioleringswerken Regatta (fase Ga3);

-          23/10/2015: vergunning (201511) voor het verkavelen van gronden in 171 kavels voor 297 wooneenheden en de aanleg van nieuwe wegen voor het project Regatta (wijk 3, 4 en 5);

-          07/03/2013: vergunning (20127826) aanleggen van wegen- en rioleringswerken.


Vergunde en huidige toestand

-          braakliggende stroken grond met plaatselijk bomen en struikgewas ten westen en ten zuiden van de Regatta site.


Gewenste toestand

-          aanleg van wegenis (ventweg plus 3 insteekwegen) en rioleringen na plaatselijke ontbossing;

-          aanleg van open wadi’s en een infiltratiebekken.


Inhoud van de aanvraag

-          ten westen van de Regatta site wordt een ventweg in asfalt aangelegd met voetpaden in betonstraatstenen en parkeerplaatsen in een waterdoorlatende bestrating;

-          ten zuiden van de Regatta site worden, in het verlengde van de Leo J. Krynlaan, de Neel Dufflaan en de Hugues C. Pernathlaan, insteekwegen aangelegd in dolomietverharding, betonplaten en betonstraatstenen;

-          er worden een aantal open wadi’s en een infiltratiebekken voorzien;

-          er wordt een gemeenschappelijke sleuf voor verscheidene nutsleidingen aangelegd;

-          voor deze werken zijn er ontbossing en reliëfwijzigingen nodig (er wordt een boscompensatie voorgesteld);

-          al naargelang het tijdstip van de afbraak van de afrit Zwijndrecht E34 (deel van de Oosterweel werken) wordt voorliggend project gefaseerd uitgevoerd.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Gemeentewegen

Artikel 31 van het Omgevingsvergunningendecreet stelt dat indien de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg neemt, alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

 

De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

 

Adviezen


Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

16 juni 2022

25 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

AQUAFIN NV

16 juni 2022

28 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel/ B.A.M.

16 juni 2022

Geen datum

Advies niet tijdig gegeven

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

16 juni 2022

19 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

16 juni 2022

29 juni 2022

Geen bezwaar

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

16 juni 2022

4 juli 2022

Geen bezwaar

Water-link

16 juni 2022

28 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

16 juni 2022

17 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit/ Oosterweelverbinding

16 juni 2022

17 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

16 juni 2022

Geen datum

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg

 

Algemene bouwverordeningen

Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag

Toetsing aan de doelstellingen en principes van het gemeentewegendecreet

 

De aanvraag betreft het aanleggen van nieuwe gemeentewegen. Het aanvraagdossier bevat een rooilijnplan ‘REG.VEN.ALG.OMG.OMG.PLAN.LANDMETER.PREKADPLAN T-060.002-18-01C.pdf’ ingediend. Hierbij worden stroken grond overgedragen aan de stad om te voegen bij het openbaar domein. De over te dragen stroken grond, geel ingekleurd op het rooilijnplan enerzijds en blauw/paars omlijnt anderzijds, zijn respectievelijk 8.645,91 m² groot en een geheel van 3.899,75 m² groot.

De aanvraag voorziet in de aanleg van een ventweg ten westen van Regatta en enkele insteekwegen ten zuiden en grenzend aan reeds uitgevoerde wijken van de Regatta site. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat aansluit aan de bestaande riolering van de Regatta site. Het oppervlaktewater van de rijweg en de voetpaden zal afgeleid worden naar open wadi’s die overstorten naar het RWA-stelsel bij overtollig water. De rijweg van de ventweg zal worden aangelegd in asfalt met voetpaden in betonstraatstenen en parkeerplaatsen in een waterdoorlatende bestrating. De insteekwegen bestaan uit een dolomietverharding en betonplaten alsook betonstraatstenen.

De nieuwe wegenis is gelegen in het bijzonder plan van aanleg Galgenweel-Borgerweert, zone OW ter hoogte van de bestemmingszone Gb1 en Gb2. De aanvraag is (gedeeltelijk) gelegen binnen de goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling ID 37776 (GB2: OMV_2021118250). De aanleg van de wegenis zit hier echter niet in vervat.

De inrichting van het openbaar domein werd mee opgevolgd in het coördinatieoverleg openbaar domein van stad Antwerpen. Het project werd met voorwaarden goedgekeurd op het coördinatieoverleg openbaar domein (voorontwerp 20 december 2021). Het definitief ontwerp van het nieuw openbaar domein werd goedgekeurd op 4 juli 2022 door het districtscollege (jaarnummer 341) en op 26 augustus 2022 door het college van burgemeester en schepenen.

Voorliggende aanvraag komt tegemoet aan de opgelegde voorwaarden.

De stadsdienst mobiliteit en de verkeerspolitie waren op het overleg aanwezig en hebben dus geen bezwaar tegen het ingediende ontwerp.

Het rooilijnplan bevat geen berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de wijziging van de gemeenteweg overeenkomstig artikel 28 van het gemeentewegendecreet.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 31 en 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet stellen dat als de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad een beslissing over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein, neemt voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 april 2022

Volledig en ontvankelijk

16 juni 2022

Start openbaar onderzoek

27 juni 2022

Einde openbaar onderzoek

26 juli 2022

Beslissing aanvaarding wijzigingsaanvraag

23 augustus 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

 24 oktober 2022

Wijzigingsverzoeken

De aanvrager heeft één of meerdere verzoeken ingediend om zijn oorspronkelijke dossier te wijzigen.

Minstens één van die verzoeken werd aanvaard, waardoor de aanvaarde wijzigingen mee beoordeeld worden.

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

27 juni 2022

26 juli 2022

0

0

0

0

 

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Hebben zich onthouden: PVDA.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het volledig aanvraagdossier en de bijhorende plannen voor wat betreft de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan het bijgevoegd rooilijnplan ‘REG.VEN.ALG.OMG.OMG.PLAN.LANDMETER.PREKADPLAN T-060.002-18-01C.pdf’.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen