Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00623 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Veegdienst. Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen - Stijgende bouwkosten. Bijdrage meerkost bouwwerken - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00623 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Veegdienst. Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen - Stijgende bouwkosten. Bijdrage meerkost bouwwerken - Goedkeuring 2022_GR_00623 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Veegdienst. Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen - Stijgende bouwkosten. Bijdrage meerkost bouwwerken - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 8 november 2019 (jaarnummer 9211) keurde het college goed dat er voor de veegdienst, de bedrijfseenheid Stadsbeheer/Stadsreiniging/Centrum, een andere locatie zou gezocht worden voor de huurlocatie Klamperstraat 24-36, 2060 Antwerpen. Dit omwille van de verschillende gebreken aan het gebouw, zijn installaties en het aflopen van de huurovereenkomst.

AG Vespa/Vastgoed kreeg de opdracht op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor de veegdienst in plaats van de huidige huurlocatie Klamperstraat 24-36, 2060 Antwerpen. Na gesprekken met de eigenaar van het pand bleek dat na de herontwikkeling van de Klamperstraat 24-36, 2060 Antwerpen het gelijkvloers, eerste en tweede verdieping van het pand konden worden aangekocht door de stad Antwerpen voor de werking van de veegdienst, zijnde Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen.  

De stelplaats die vroeger werd gebruikt voor het stallen van de wagens, behoudt zijn bestemming en zal terug kunnen gebruikt worden als stelplaats. De herontwikkeling voorziet tevens opslagruimtes, kantoren, vergaderruimtes, een refter en sanitaire ruimtes. De werken van de projectontwikkelaar zijn gestart in de loop van 2021 en duren meer dan een jaar. 

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed.

Op 28 juni 2021 (jaarnummer 356) keurde de gemeenteraad de aankoop goed van een pand gelegen aan de Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder 11002/AFD5/SectieE/nr421/00Z011 met een oppervlakte van 2.532,00 m² voor de prijs van 4.850.200,00 euro.

Argumentatie

Door de moeilijke verkrijgbaarheid en onzekerheid in grondstoffen, alsook door de hoge kosten van energie, zijn de bouwkosten van de renovatie van het pand gelegen te Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen gestegen. Ten gevolge van een discussie met de aannemer van de renovatiewerken komt de opleveringsdatum in het gedrang. De verkoper/bouwheer van het pand, Tulip Antwerp nv, heeft daarom voorgesteld dat de stad Antwerpen een deel van de extra kosten op zich neemt als bijdrage in de meerkost van de bouwwerken. Op deze manier kan het pand toch tijdig worden opgeleverd en kan er verzekerd worden dat de veegwagens in 2022 zeker vorstvrij kunnen staan. De verkoper/bouwheer zal de rest van de kosten op zich nemen zodat beide een deel van de kosten zullen betalen.

In dit besluit wordt de meerkost voor de uitvoering van de bouwwerken van het pand gelegen te Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen verder uitgewerkt. 

1 - Voorwerp

Pand gelegen te Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen, met een totale oppervlakte van 2.532,00 m² bestaande uit een gelijkvloers, eerste en tweede verdieping, kadastraal gekend te Antwerpen als onder 11002/AFD5/SectieE/nr421/00Z011.

2 - Prijs en betaling

Er werd een akkoord gemaakt met Tulip Antwerp nv tot een bijdrage in de meerkosten van de bouwwerken voor het gebouw gelegen te Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen voor een bedrag van 201.000,00 euro inclusief btw. De totale meerkost bedraagt circa 485.000,00 euro inclusief btw, de rest van de meerkost zal door de verkoper/bouwheer worden betaald. De stad Antwerpen betaalt dit bedrag in één schijf.

3 - Voorlopige oplevering 

De verkoper/bouwheer verbindt zich ertoe het pand uiterlijk tegen december 2022 voorlopig op te leveren, conform de beschrijving in het verkooplastenboek. De veegdienst zal eerder kunnen beschikken over de stelplaats op de gelijkvloerse verdieping om alle wagens vorstvrij te stallen.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 41 tweede lid, 11° dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen of behoudens de bepaling van artikel 56, § 3, 8°, b).

Artikel 6, §3.2 en artikel 7 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 (jaarnummer 652) bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op stedelijk patrimonium en een stedelijke beslissing tot verwerving van stedelijk patrimonium omvat steeds een beslissing over de aanwending ervan. 

Algemene financiële opmerkingen

De meerkost van de bouwwerken bedraagt 201.000,00 euro, inclusief btw.

Het budget voor  deze meerkost is voorzien op  2WNS040101A00000/5322000000/221/2022.

De objectcode voor het gebouw is 0000029663. Het vastgoednummer is 4247.

Dit project heeft de volgende bestelbonnen, die reeds volledig zijn goedgekeurd:

Bestelbonnr

Bestelbon datum

Bedrag Bestelbon

Aanrekening

Omschrijving

4005478259

9 november 2021

0,00 euro

1.772.400,00 euro

Aankoop grondaandeel

4005478034

9 november 2021

0,00 euro

923.340,00 euro

Schijf open ruwbouw

4005478036

8 januari 2022

2.154.460,00 euro

0,00 euro

Schijf gesloten ruwbouw en oplevering

4105057492

16 december 2021

0,00 euro

3.926,93 euro

Notariskost

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de meerkost van de bouwwerken van een pand gelegen, Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder 11002/AFD5/SectieE/nr421/00Z011 met een oppervlakte van 2.532,00 m² voor een bedrag van 201.000,00 euro inclusief btw goed conform de voorwaarden zoals bepaald in dit besluit.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Meerkost bouwwerken Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen
uit te betalen aan:

Tulip Antwerp NV
Herrmann-Debrouxlaan 40-42
1160 Brussel

Ondernemingsnummer: BE 0738 409 728
Rekeningnummer: BE08 0018 7531 2013 


201.000,00 euro inclusief btw


Budgetplaats: 5322000000
Budgetpositie: 221
Functiegebied: 2WNS040101A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA050300
Budgetperiode: 2200

4005526485