Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00621 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Financiën en Logistiek en afdeling Kwaliteitszorg. Wijziging graad projectleider facility en wijziging graad medewerker ondersteuning kwaliteitszorg - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00621 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Financiën en Logistiek en afdeling Kwaliteitszorg. Wijziging graad projectleider facility en wijziging graad medewerker ondersteuning kwaliteitszorg - Goedkeuring 2022_GR_00621 - Politiezone Antwerpen - Wijziging invullingsmogelijkheden personeelsformatie. Directie Financiën en Logistiek en afdeling Kwaliteitszorg. Wijziging graad projectleider facility en wijziging graad medewerker ondersteuning kwaliteitszorg - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 27 april 2020 (jaarnummer 276) keurde de gemeenteraad het personeelsbehoefteplan van Politiezone Antwerpen goed.

Met dit besluit wordt de functie van projectleider facility voorzien voor twee adviseurs (ADV) en vier consulenten (CNT).
Met dit besluit wordt de functie van medewerker ondersteuning kwaliteitszorg voorzien voor een assistent (ASS).

Argumentatie

De taken en opdrachten die gekoppeld zijn aan de functie van projectleider facility, binnen de directie Financiën en logistiek, overschrijden momenteel het niveau van consulent en situeren zich eerder op het niveau van adviseur. Om aan dit geëvolueerde takenpakket en het te verwachten resultaat tegemoet te komen is het wenselijk om binnen de dienst Facility twee functies projectleider facility te wijzigen van de graad van consulent naar adviseur teneinde de gepaste profielen te kunnen aantrekken.

Politiezone Antwerpen vraagt daarom om twee functies projectleider facility voortaan te wijzigen van consulent naar adviseur.

Politiezone Antwerpen zal hierbij één functie medewerker polyvalent vakman (assistent) binnen de directie Financiën schrappen. Deze schrapping is mogelijk doordat de functie moeilijk in te vullen blijkt en momenteel reeds wordt uitbesteed. Het budget dat vrijkomt door de schrapping wordt gebruikt om de beschreven wijzigingen budgetneutraal te maken.

Binnen de afdeling Kwaliteitszorg evolueert het takenpakket van de medewerker ondersteuning kwaliteitszorg steeds meer naar beleidsvoorbereidende taken en meer inhoudelijke ondersteuning van de afdelingsleiding en de diensthoofden. Om aan de verdere evolutie tegemoet te komen is het wenselijk om de functie medewerker ondersteuning kwaliteitszorg hybride te maken voor zowel een assistent als consulent.

Politiezone Antwerpen vraagt daarom om de functie van medewerker ondersteuning kwaliteitszorg voortaan hybride (consulent/assistent) te maken. Deze wijziging resulteert in een uitbreiding van de mogelijkheden om de functie in te vullen,  maar blijft budgetneutraal. Hiertoe wordt het resterend budget van de schrapping van de functie medewerker polyvalent vakman gebruikt.

Juridische grond

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus; 

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel in politiediensten, inzonderheid: deel II, het personeel, titel III, het administratief en logistiek kader, hoofdstuk II, de loonschalen;

Koninklijk Besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Omzendbrief GPI 60 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten van 5 juni 2007.

Algemene financiële opmerkingen

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten via de weddenkredieten van de politiebegroting van 2022.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf. 
Stemden nee: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie de functie van medewerker polyvalent vakman (ASS) binnen de directie Financiën en Logistiek wordt geschrapt.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie twee functies van projectleider facility binnen de directie Financiën en Logistiek wijzigen van consulent naar adviseur.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt, op advies van de korpschef, goed dat binnen de bestaande personeelsformatie de functie van medewerker ondersteuning kwaliteitszorg binnen de afdeling Kwaliteitszorg als hybride functie wordt voorzien en zowel voor een assistent als consulent toegankelijk is.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.