Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00630 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelzone Vrijdagmarkt - Politiereglement privatieve inname openbare weg voor open horecaterrassen. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Opgeheven
Dit besluit handelt over een Politiereglement.
Dit besluit werd opgeheven

Deze beslissing werd opgeheven met het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023 (jaarnummer 211).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00630 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelzone Vrijdagmarkt - Politiereglement privatieve inname openbare weg voor open horecaterrassen. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_GR_00630 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelzone Vrijdagmarkt - Politiereglement privatieve inname openbare weg voor open horecaterrassen. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2021 het politiereglement ‘algemeen reglement privatieve ingebruikname openbare weg voor horecaterrassen’ (jaarnummer 442) goed.  Dit nieuwe algemeen reglement introduceerde tal van nieuwe begrippen en hield een doorgedreven vereenvoudiging van het toenmalig geldende politiereglement in.

Heel wat strategische horecakernen en de daarbij horende reglementen bestaan reeds ettelijke jaren en zijn bijgevolg niet meer geheel in overeenstemming met het algemene reglement zoals werd goedgekeurd op 28 juni 2021 (jaarnummer 442). De reglementen van de strategische zones moeten in overeenstemming gebracht worden met het algemeen reglement.

Argumentatie

De reglementen van de strategische zones moeten in overeenstemming gebracht worden met het algemeen reglement. Deze opdracht brengt meteen de opportuniteit met zich mee om ook de reglementering van de strategische zones grondig te vereenvoudigen op regulerend en planmatig vlak. De vereenvoudiging wordt op volgende vlakken doorgevoerd. 

 • Overbodige voorschriften worden geschrapt: voorschriften die reeds door het algemeen reglement werden voorzien, worden in het geüpdatete reglement van de strategische horecakern opgeheven.
 • Centralisatie in één besluit: per strategische horecakern worden alle aparte gemeenteraadsbesluiten samengevoegd tot één besluit per strategische horecakern. De strategische horecakern wordt opgedeeld in deelgebieden. Per deelgebied kunnen specifieke voorschriften en/of technische specificaties gelden.
 • Duidelijke plannen: de plannen horende bij de verschillende strategische horecakernen werden verduidelijkt, uniform en duidelijk leesbaar opgemaakt. Iedere strategische horecakern bestaat uit een overzichtsplan en een plan per deelgebied.

Deze optimalisatieoefening heeft tot gevolg dat de gemeenteraadsbesluiten die betrekking hebben op de strategische horecakern ‘Historisch Centrum’ met de goedkeuring van onderhavig reglement dienen te worden opgeheven, meer bepaald volgend gemeenteraadsbesluit van de zitting van 28 juni 2021: 2021_GR_00344 - Politiereglement privatieve ingebruikname openbare weg voor open horecaterrassen - Strategische horecakern Historisch Centrum-Vrijdagmarkt. Opheffing en actualisering – Goedkeuring.

In dit besluit wordt de actualisering van de deelzone Vrijdagmarkt beslist. Het zoneplan wordt voorzien van de maximaal mogelijke terraszones. De specifieke bepalingen die van toepassing zijn op deze deelzone worden vastgelegd.

Het geactualiseerde zoneplan voor de Vrijdagmarkt werd voor advies voorgelegd aan de Hulpverleningszone Antwerpen. Het zoneplan wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. In het advies worden een aantal concrete voorwaarden opgelegd. Een aantal voorwaarden vereisen bijkomende acties om te voldoen aan deze voorwaarden. In het besluit worden opdrachten gekoppeld om de gestelde voorwaarden te concretiseren.

Juridische grond

Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Adviezen

Hulpverleningszone Brandweer Gunstig onder voorwaarden
 • Richtlijnen Brandweer Zone Antwerpen DOC 560 openbare weg dienen nageleefd te worden (zie bijlage)
 • vlotte doorgang van de brandweerwagens mag niet gehinderd worden.
 • opstelling van de ladderwagens mag niet gehinderd worden.
 • ondergrondse en bovengrondse hydranten moeten steeds onmiddellijk aangesproken kunnen worden. 
 • Op basis van voorgelegde plan, kan een vermindering van de doorgangsbreedte toegestaan worden onder volgende voorwaarden: bij open terrassen, met losse tafels en stoelen maar zonder vloerconstructie en zonder zijpanelen, kan een vrije doorgang van 3 +1 meter  gedoogd worden (toelichting doelstelling: de doorgang voor brandweer is steeds mogelijk (vrije breedte 3m) maar indien nodig kunnen de losse objecten snel verwijderd worden (+1m).  Bv bij de opstelling van een brandweerwagen of bij een onvoorziene hindernis is dan 4m beschikbaar. Opgelet deze vermindering tot 3m geldt niet in bochten). Bij vermindering van de doorgangsbreedte dient er een obstakelvrije doorgang van 4 meter breedte gewaarborgd te worden vanaf een hoogte van 2,20 meter. o.a. bloembakken Vrijdagmarkt nrs. 6, 7, 8 dienen binnen één minuut verplaatst te kunnen worden. o.a. terrasmeubilair Vrijdagmarkt nr 12 en 21 dient binnen één minuut verplaatst te kunnen worden.
 • zonneluifels mogen de vrije doorgang evenmin verminderen en dienen inklapbaar te zijn.
 • zonneluifels dienen na sluitingsuur steeds ingeklapt te worden.
 • bomen opgesteld tussen de opstelplaats van de autoladder of hoogtewerker en de gebouwen dienen een voldoende ruime vrije werkopening, vrije doorgangshoogte en -breedte te garanderen (toelichting doelstelling: de vrije ruimte tussen de (groepjes) bomen dient voldoende breed te zijn ten behoeve van de werking van de hoogtewerkers en of ladderwagens. Als richtafstand dient afstand van 10m tussen de boomkruinen gehanteerd te worden. Voor evacuatie dient minstens elk appartement en elk compartiment bereikt te kunnen worden) o.a. boom voor Vrijdagmarkt nr 9.
 • In sommige bochten wordt ervan uitgegaan dat de brandweerwagens deels over het voet- en/of fietspad of andere bord- en kantstenen dienen te rijden. Hiertoe mogen er in de draaizone geen obstakels geplaatst worden en moeten de boordstenen maximaal 7cm hoog of afgeschuind zijn. o.a. Vrijdagmarkt nr.21 en nr.12. De zones  tussen de draaistralen (R11-15m - in uitzonderlijke gevallen R8-12m) dienen steeds permanent vrij te blijven.
 • Eilandterrassen tussen rijweg en gebouwen hypothekeren de opstelling van de brandweerautoladders / -hoogtewerkers (AL/HW) en op sommige plaatsen ook de doorgang in de zone tussen draaistralen R8-12m. De zones tussen de draaistralen moeten steeds vrij blijven. Ook de opstelzones voor de AL/HW  moeten vrij blijven: de AL/HW moeten zich kunnen opstellen naast de boomkruinen en de opstelbreedte moet minstens 4m bedragen. De eilandterrassen tussen rijweg en gebouwen dienen steeds binnen één minuut verwijderd te kunnen worden om alsnog hier opstelling van AL/HW te garanderen.
 • Breekpalen dienen loodrecht aangereden te kunnen worden door brandweervoertuigen. Op basis van voorgelegd plan kan dit niet beoordeeld worden. Indien correct aanrijden niet kan gegarandeerd worden, adviseert brandweer om de breekpalen te vervangen door neerklapbare breekpalen of verdwijnpalen o.a. in de bochten Drukkerijstraat - Vrijdagmarkt - Leeuwenstraat - Gierstraat
 • Er dient door de stad een strikte handhaving te gebeuren zodat parkeren voor (neerklapbare) breekpalen en verdwijnpalen te allen tijde wordt vermeden.

Signalisatie op deze palen dient duidelijk zichtbaar te zijn zodat burgers opmerken dat parkeren voor één van deze palen een invloed heeft op de werking van hulpdiensten.

 • Uitgangen van gebouwen dienen steeds vrij te blijven van hindernissen.

Besluit

Bij dit besluit werd een amendement ingediend: 2022_AM_00057 - Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: maak de Vrijdagmarkt autovrij.
De gemeenteraad keurde dit amendement niet goed.

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om volgend besluit van 28 juni 2021 op te heffen: 2021_GR_00344 - Politiereglement privatieve ingebruikname openbare weg voor open horecaterrassen - Strategische horecakern Historisch Centrum-Vrijdagmarkt. Opheffing en actualisering – Goedkeuring.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om volgende specifieke bepalingen voor de strategische horecakern ‘Historisch Centrum’ - deelzone Vrijdagmarkt goed te keuren.

 1. De terrassen in de strategische horecakern ‘Historisch Centrum’- deelzone Vrijdagmarkt dienen te voldoen aan de bepalingen van het algemeen reglement privatieve inname openbaar domein open horecaterrassen (2021_GR_00442). 
 2. Het terrasplan voor het deelgebied Vrijdagmarkt geeft de maximale oppervlakte van de mogelijke terraszones weer. 
 3. In de strategische horecakern ‘Historisch Centrum’- deelzone Vrijdagmarkt zijn toegelaten afbakeningen steeds geheel doorzichtig, tenzij anders vermeld. 
 4. Het terrasmeubilair dat bestaat uit stof moet uit een matte, geweven stof met een monochrome kleurstelling vervaardigd zijn. 

Artikel 3

De gemeenteraad beslist de plannen (bestaande uit een overzichtsplan en plannen per deelgebied) en de technische specificatiesvan de strategische horecakern ‘Historisch Centrum’ in bijlage goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.