Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_GR_00628 - Sport - Realisatie en gebruik volwaardige sporthal. August van de Wielelei 180, district Deurne. Samenwerkingsovereenkomst met Gemeenschapsonderwijs. Ondertekening - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/10/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00628 - Sport - Realisatie en gebruik volwaardige sporthal. August van de Wielelei 180, district Deurne. Samenwerkingsovereenkomst met Gemeenschapsonderwijs. Ondertekening - Goedkeuring 2022_GR_00628 - Sport - Realisatie en gebruik volwaardige sporthal. August van de Wielelei 180, district Deurne. Samenwerkingsovereenkomst met Gemeenschapsonderwijs. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 6 juli 2018 (jaarnummer 6278) keurde het college goed om de grond van de stad Antwerpen op de site August van de Wielelei 180 te 2100 Deurne, kadastraal gekend als Antwerpen afdeling 31, sectie B, nummer 123 R3 en met een totale oppervlakte van ongeveer 4.700 m² te betrekken in het ruimtelijk onderzoek met het oog op een samenwerking met het GO!.
Tevens stelde het college Vastgoed/AG VESPA aan  als vertegenwoordiger van de stad Antwerpen om onderhandelingen te laten voeren met het GO! over de voorwaarden voor een mogelijke samenwerking voor de realisatie en het gebruik van een volwaardige sporthal op de site, gelegen aan de August van de Wielelei 180 te 2100 Deurne.

Op 16 april 2021 (jaarnummer 3076) keurde het college de medeaanvraag voor subsidies bij Sport Vlaanderen voor bovenlokale sportinfrastructuur goed.

Op 28 januari 2022 (jaarnummer 00459) keurde het college de intentieverklaring met het Gemeenschapsonderwijs tot de realisatie van de sporthal goed.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 00291) keurde de gemeenteraad de verkoop aan het GO! van de spie, perceel 123 R3, gelegen aan de August van de Wielelei 180 te 2100 Deurne, met oppervlakte van 4.700 m² goed.

Argumentatie

De  realisatie en het gedeeld gebruik van een volwaardige sporthal, gelegen aan de August van de Wielelei te 2100 Deurne, was het uitgangspunt van de onderhandelingen tussen GO! en stad Antwerpen/AG Vespa. De opgemaakte samenwerkingsovereenkomst is het resultaat van deze onderhandelingen en is het vervolg van de intentieverklaring. De volgende voorwaarden worden in de intentieovereenkomst opgenomen:

 • Het GO! zal optreden als bouwheer. 
 • Het GO! en de stad Antwerpen zullen samen investeren, zodat een volwaardige sporthal gerealiseerd kan worden. Hiervoor stelt het GO! een bedrag van circa 1.750.000,00 EUR ter beschikking. Het GO! en de stad dienden samen een projectdossier in bij Vlaanderen en verkregen 875.000,00 EUR subsidies. Voor het resterend budget wil het GO! een beroep doen op de stad Antwerpen voor een bedrag van 3.500.000,00 EUR.
 • Door dubbelgebruik tussen het GO! en de stad Antwerpen wordt het huidig aanbod aan overdekte sportinfrastructuur in Deurne Noord uitgebreid. De sporthal kan tijdens de schooluren gebruikt worden door de basisschool en het secundair, na de schooluren wordt deze opengesteld voor sporters en sportclubs. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk gebruik. 
 • De grond, kadastraal gekend als Antwerpen afdeling 31, sectie B, nummer 123R3 en met een oppervlakte van circa 4.700 m²  is eigendom van de stad Antwerpen. Deze grond wordt momenteel door het GO! gebruikt als speelruimte voor de basisschool. De spie wordt verkocht aan het GO! voor een bedrag van 254.000 EUR.
 • Het opmetingsplan geeft aan dat de grond, kadastraal gekend als Antwerpen afdeling 31, sectie B, nummer 123R3 uitgebreid dient te worden met nummer 123X3/deel en met een totaal oppervlakte van circa 4.964,22 m²  die  eigendom is van de stad Antwerpen. Deze grond wordt momenteel door het GO! gebruikt als speelruimte voor de basisschool. De spie wordt verkocht aan het GO! voor een bedrag van 268.110,00 EUR. De aanpassing dient door AG Vespa opgemaakt te worden.
 • De stad Antwerpen en het GO! komen overeen om de grenzen van hun eigen perceelgrens aan te passen tot een logische perceelgrens. Dit leidt tot de verkoop namens de stad Antwerpen van het perceel afdeling 31, sectie B, nummer 123x/deel en nr. 123 C3/deel, aangeduid als het perceel C met een oppervlakte van 216,01m², zoals in het groen aangeduid op het opmetingsplan in Bijlage 5.b en het verwerven van perceel B , afdeling 31, sectie B, nummer 123P3/deel met een oppervlakte van 1,17m², eigendom van het GO!, zoals in het rood aangeduid op het opmetingsplan in Bijlage 5.b. Het verschil in oppervlakte, hetzij 214,84 m² zal tegen dezelfde, eerder vermelde verkoopprijs van 54 EUR per m², hetzij 11.601,36 EUR, gecompenseerd worden door het GO! aan de stad Antwerpen in een afzonderlijk af te sluiten ruilovereenkomst opgemaakt door AG Vespa.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 41, 2e lid, 11° dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen of behoudens de bepaling van artikel 56, § 3, 8°,b).

Algemene financiële opmerkingen

De stad Antwerpen voorziet in het meerjarenplan 2020-2025 een bedrag van 3.500.00,00 EUR, die uitbetaald zal worden volgens de vooropgestelde mijlpalen die opgenomen zijn in de samenwerkingsovereenkomst. 

Het bedrag van 3.500.000,00 EUR staat gebudgetteerd op boekingsadres: 2BRS050208PA3547/5114000000/664300/SUB_NR/2300 en 2BRS050208PA3547/5114000000/664300/SUB_NR/ 2400.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0502 - Masterplan Sportinfrastructuur
2BRS050206 - Park Groot Schijn uitbouwen

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tot de bouw van een sporthal op de site August van de Wielelei 180 te 2100 Deurne, met het bouwheerschap van GO! goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220923_SWO Deurne GO-Stad.docx
 • bijlage 1_sporthal Groot Schijn _ besluit gemeenteraad.pdf
 • bijlage 2_CBS_beslissing Masterplan_Scholenkamer.pdf
 • bijlage 2bis_Masterplan_Scholenkamer.pdf
 • bijlage 3 a selectieleidraadV8.3_GrootSchijn.docx.pdf
 • bijlage 3 b. gemotiveerd selectieverslag.pdf
 • Bijlage 3 c_Administratief bestek_gunningsfase.pdf
 • bijlage 4_ organisatie DB-procedure (002) slot AB CL.docx
 • Bijlage 5 A brief schattingsverslag_VGT.pdf
 • bijlage 5 B - DEURNE opmetingsplan spie (002).pdf
 • bijlage 5 C - PRECAD_MEOW-2022-DD-00204271.pdf
 • bijlage 6 20210728 vl regering ben weyts infra.pdf