Terug
Gepubliceerd op 19/01/2023

2022_VB_00286 - OCMW-patrimonium - Lange Lozanastraat 195, 2018 Antwerpen - verkoop aan Zorgbedrijf Antwerpen - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 16/12/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00286 - OCMW-patrimonium - Lange Lozanastraat 195, 2018 Antwerpen - verkoop aan Zorgbedrijf Antwerpen - Goedkeuring 2022_VB_00286 - OCMW-patrimonium - Lange Lozanastraat 195, 2018 Antwerpen - verkoop aan Zorgbedrijf Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

OCMW Antwerpen is eigenaar van een pand in de Lange Lozanastraat 195 te 2018 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 10de afdeling, sectie K, nummer 1611V.  

Met ingang van 1 juli 2006 werd de woning verhuurd krachtens een woninghuurovereenkomst. Op 6 april 2022 is de huurster overleden. Haar zoon betekende met e-mail van 3 mei 2022 de opzeg voor de woning.  

Het pand staat momenteel leeg. Gelet op de slechte staat van het eigendom, is het niet aangewezen om het pand terug te verhuren en is een verkoop meer aan de orde.  

Op 25 november 2019 (jaarnummer 99) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de overeenkomst 2019- 2024 betreffende geïntegreerd patrimoniumbeheer AG VESPA goed. Artikel 4, 2. bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het OCMW-patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij het OCMW. Een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op OCMW-patrimonium. 

Argumentatie

Het pand paalt achteraan aan eigendommen van Zorgbedrijf Antwerpen. De tuin/binnenkoer van de woning is kadastraal gezien zelfs eigendom van Zorgbedrijf Antwerpen maar het gebruik hiervan door de vorige huurder werd steeds door hen gedoogd. Omdat de tuin dus geen eigendom is van het OCMW Antwerpen kan deze niet mee in een verkoop opgenomen worden. Hierdoor is het niet eenvoudig, tot zelfs onmogelijk om de woning op de privaat markt te verkopen. Om deze reden werd er contact opgenomen met Zorgbedrijf Antwerpen, met de vraag of er van hun kant interesse was tot aankoop van het pand. Hierop werd door Zorgbedrijf Antwerpen positief geantwoord. Door de afdeling Landmeters en Schatters van AG Vespa werd de marktconforme prijs van het eigendom vastgelegd op 495.000,00 EUR. Zorgbedrijf Antwerpen heeft zich akkoord verklaard met deze prijs.  

Gelet op de hierboven vermelde complexiteit van de tuin kan er afgeweken worden van het principe van openbare verkoop en is een onderhandse verkoop aan het Zorgbedrijf Antwerpen verantwoord. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 78 Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 78 tweede lid, 11° dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 84, § 3, 8°, b. 

Algemene financiële opmerkingen

De opbrengst van de verkoop, zijnde 495.000,00 EUR wordt opgenomen in het Vastgoedfonds. De ontvangsten zullen gebudgetteerd worden in de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Het eigendom heeft objectcode 0000014604 en vastgoednummer 'OCMW'. 

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de onderhandse verkoop aan Zorgbedrijf Antwerpen goed van het pand gelegen in de Lange Lozanastraat 195 te 2018 Antwerpen, kadastraal gekend onder Antwerpen, 10de afdeling, Sectie K, nummer 1611V en dit tegen de prijs van 495.000,00 EUR.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van het nemen van een ambtshalve inschrijving naar aanleiding van de overschrijving van de authentieke akte en machtigt de vertegenwoordigers van het OCMW Antwerpen hiertoe de nodige verklaringen af te leggen in de akte. 

Artikel 3

 De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:  

Omschrijving 

Bedrag 

Boekingsadres 

Bestelbon 

Ontvangst verkoopprijs: Lange Lozanastraat 195, 2018 Antwerpen Objectcode 0000014604 Vastgoednummer OCMW 

 

 

495.000,00 EUR 

budgetplaats: 4291520000 

budgetpositie: 260I 

functiegebied: 2SBS070203A00000 

subsidie: SBT11165 

fonds: INTERN 

begrotingsprogramma: 2OA080119 

budgetperiode: 2300 

 

 

NVT