Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_VB_00287 - Bestek GAC_2021_02051 - Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden – Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 16/12/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jinnih Beels, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00287 - Bestek GAC_2021_02051 - Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden – Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening - Goedkeuring 2022_VB_00287 - Bestek GAC_2021_02051 - Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden – Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voorafgaandelijk machtigde het vast bureau het college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen om namens en voor rekening van OCMW Antwerpen de opdracht voor een nieuwe pensioentoezegging voor contractuele medewerkers te sluiten. 
Op zitting van 9 september 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning goed voor het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pijler) voor contractuele personeelsleden aan AXA Belgium NV.  
De afgelopen maanden werden met de verzekeringsinstelling de organisatorische aspecten geregeld en praktische afspraken gemaakt. Een belangrijk onderdeel hiervan is de concretisering van alle voorwaarden van de gunningsprocedure in de bepalingen van het polisdocument. 

Argumentatie

De polisdocumenten combineren de voorwaarden die gesteld werden in de gunningsprocedure met de bepalingen van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen, het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid alsook van het koninklijk uitvoeringsbesluit ervan. Tevens wordt ook rekening gehouden met de conformiteitsvoorwaarden voor de aftrekbaarheid van een deel van de premie van de responsabiliseringsbijdragen voor statutair personeel. 

De deelnemende entiteiten die dezelfde voorwaarden vervullen worden samengebracht in een multi-inrichterspensioenstelsel, namelijk stad, OCMW, Brandweer Zone Antwerpen, AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen, AG Stedelijk Onderwijs en Beschut Wonen Antwerpen. 
Gemeente en OCMW Borsbeek zullen hierbij aansluiten vanaf het ogenblik dat de mogelijke fusie met stad Antwerpen plaatsvindt. Integratie en Inburgering Antwerpen vzw en AG Digipolis hebben afwijkende voorwaarden en zullen bijgevolg hiervan geen deel uitmaken. 

De polisdocumenten bestaan uit de bijzondere bepalingen en de algemene bepalingen waarbij de bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden. De bijlagen vormen één geheel met de hoofddocumenten en bevatten: 

 • Bijlage 1: definitie van het pensioengevend jaarloon en de looncomponenten 
  (ongewijzigd zoals gedefinieerd in het voorgaande contract); 

 • Bijlage 2: Beheersreglement met een beschrijving van de beleggingsfondsen en bijhorende kostenstructuur conform de gunningsprocedure; 

 • Bijlage 3: Onthaalstructuur voor nieuwe toetreders en uittreders om een faciliteit aan te bieden voor hun voorafgaandelijk opgebouwde pensioenreserves (standaard). 

Daarnaast dienen ook ondertekend te worden: 

 • Document “Overeenkomst van overname van rechten en verplichtingen als gevolg van uittredingâ€�: enkel door de rechtspersonen die deel uitmaken van het multi-inrichterspensioenstelsel. Eenzelfde document dient door alle deelnemers ondertekend te worden. 

 • Document “Collectief pensioenplan/met uitsluiting van de sociale plannen. Verklaring van de werkgever voor DB2Pâ€�: dit is een standaarddocument dat AXA toelaat de stand van de individuele pensioenreserves van de aangeslotene te bezorgen aan Sigedis (MyPension). 

De Verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft de algemene beleggingsstrategie weer en is een wettelijke informatievereiste voor het aangesloten personeel zoals vermeld in de Algemene Bepalingen. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de polis “ Aanvullend pensioenplan voor werknemers 03.6401” goed. 

Artikel 2

Het vast bureau keurt de “Overeenkomst van overname van rechten en verplichtingen als gevolg van uittreding” goed.

Artikel 3

Het vast bureau keurt het mandaat aan AXA Belgium nv om de wettelijk verplichte gegevens inzake communicatie aan de gegevensbank Aanvullende pensioenen (DB2P) door te geven goed.

Artikel 4

Het vast bureau keurt de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van plan 03.6401 goed.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 1_FI_Bestek GAC_2021_02051 Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening Goedkeuring_bijlage_1.pdf
 • 1_FI_Bestek GAC_2021_02051 Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening Goedkeuring_bijlage_6.pdf
 • 1_FI_Bestek GAC_2021_02051 Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening Goedkeuring_bijlage_7.pdf
 • 1_FI_Bestek GAC_2021_02051 Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening Goedkeuring_bijlage_2.pdf
 • 1_FI_Bestek GAC_2021_02051 Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening Goedkeuring_bijlage_3.pdf
 • 1_FI_Bestek GAC_2021_02051 Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening Goedkeuring_bijlage_4.pdf
 • 1_FI_Bestek GAC_2021_02051 Het afsluiten van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden Polisdocumenten 03.6401. Ondertekening Goedkeuring_bijlage_5.pdf