Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_CBS_09204 - Stadsontwikkeling. Fietsinfrastructuur Antwerpen - Inhuurneming Fietsostrade Hoboken. Perceel Infrabel. Bezettingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09204 - Stadsontwikkeling. Fietsinfrastructuur Antwerpen - Inhuurneming Fietsostrade Hoboken. Perceel Infrabel. Bezettingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging 2022_CBS_09204 - Stadsontwikkeling. Fietsinfrastructuur Antwerpen - Inhuurneming Fietsostrade Hoboken. Perceel Infrabel. Bezettingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Het bestaande fietspad, gelegen in de berm van de Fodderiestraat, Hertoglei en Cockerillplaats, parallel aan de spoorweg L52 in Hoboken diende geoptimaliseerd te worden. 

Op 29 maart 2019 (jaarnummer 2824) keurde het college het definitief ontwerp (16 april 2018) voor het fietspad in de Hertoglei, Fodderiestraat en Louisalei, district Hoboken goed.

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5783) keurde het college de opdracht SWOU11577A met betrekking tot de Hertoglei, Fodderiestraat en Louisalei, district Hoboken en de flankerende maatregelen fietspaden, goed.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen stad Antwerpen en AG Vespa goed. Artikel 6, §3.3. bepaalt dat AG Vespa in staat voor het organiseren van ter beschikkingstellingen en inhuurnemingen van het stedelijk patrimonium.

Argumentatie

In het kader van de aanleg van de fietsostrade Hoboken, dient er een bezettingscontract opgemaakt te worden tussen stad Antwerpen en Infrabel voor de gedeeltes waar de fietsostrade werd aangelegd op Infrabel-domein.

AG Vespa sluit een overeenkomst van precaire bezetting van het perceel af in naam en voor rekening van stad Antwerpen.

De belangrijkste voorwaarden voor de ingebruikname van het perceel grond gelegen te Hoboken door stad Antwerpen zijn de volgende:

 • voorwerp: gelegen te Hoboken, sectie C – perceel 1, 7, 8 en 11, langs de spoorlijn 52, tussen kmp 44.457 en kmp 45.141, met een totale oppervlakte van 935,28 m²;
 • eigenaar: Infrabel nv van publiek recht, KBO 869.763.267, Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel;
 • bestemming: uitsluitend bestemd voor gebruik als openbare fietsverbinding (fietsostrade);
 • duurtijd: de verlenging wordt afgesloten voor een looptijd van negen jaar met ingang van 1 oktober 2021 en eindigt op 30 september 2030. Bij gebrek aan opzeg door één van de partijen drie maanden voor de eindvervaldatum zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden;
 • opzegmogelijkheid: Infrabel kan de overeenkomst op elk moment beëindigen, mits vooropzeg van drie maanden, de stad Antwerpen kan jaarlijks de overeenkomst beëindigen, mits vooropzeg van drie maanden op de vervaldag;
 • jaarlijkse vergoeding: 40,57 euro, jaarlijks indexeerbaar;
 • stad Antwerpen neemt zowel het klein onderhoud als het groot onderhoud van de grond voor zijn rekening.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Algemene financiële opmerkingen

Infrabel zal gebruik maken van een jaarfacturatie.

Voor de bezetting wordt een jaarlijkse vergoeding bepaald van 40,57 euro, jaarlijks geïndexeerd. 

Voor 2021 bedraagt de bezettingsvergoeding 40,57 euro. Voor de volgende jaren gaat het om het geïndexeerde bedrag van 40,57 euro. 

Bij de opmaak van bestelbon 4005532485 (huur 2021 tot en met 2022) reeds rekening werd gehouden met de indexering voor het jaar 2022, er wordt 44,62 euro genomen als geïndexeerd jaarbedrag.

Adviezen

Afdeling landmeters en schatters van AG Vespa Gunstig advies

De bezettingsvergoeding werd door de afdeling landmeters en schatters als marktconform bevonden volgens een verslag van 24 augustus 2022.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de bezettingsovereenkomst voor de fietsostrade Hoboken aan de volgende voornaamste voorwaarden:

 • voorwerp: gelegen te Hoboken, sectie C – perceel 1, 7, 8 en 11, langs de spoorlijn 52, tussen kmp 44.457 en kmp 45.141, met een totale oppervlakte van 935,28 m²;
 • eigenaar: Infrabel nv van publiek recht, KBO 869.763.267, Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel;
 • bestemming: uitsluitend bestemd voor gebruik als openbare fietsverbinding (fietsostrade);
 • duurtijd: de verlenging wordt afgesloten voor een looptijd van negen jaar met ingang van 1 oktober 2021 en eindigt op 30 september 2030. Bij gebrek aan opzeg door één van de partijen drie maanden voor de eindvervaldatum zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden;
 • opzegmogelijkheid: Infrabel kan de overeenkomst op elk moment beëindigen, mits vooropzeg van drie maanden, de stad Antwerpen kan jaarlijks de overeenkomst beëindigen, mits vooropzeg van drie maanden op de vervaldag;
 • jaarlijkse vergoeding: 40,57 euro, jaarlijks indexeerbaar;
 • stad Antwerpen neemt zowel het klein onderhoud als het groot onderhoud van de grond voor zijn rekening.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Huurgelden 2021 en 2022 

Fietspad Hoboken
Bezettingsvergoeding aan:

Infrabel nv
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Sint-Gillis (Brussel)


ondernemingsnummer BE 0869.763.267
rekeningnummer BE13 0014 4036 6639

85,19 euro

(jaarlijks indexeerbaar)

budgetplaats:5153000000
budgetpositie:6100
functiegebied:2LMS010104A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA020200
budgetperiode: 2200
4005532485

2023-2029

Fietspad Hoboken
Bezettingsvergoeding aan:

Infrabel nv
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Sint-Gillis (Brussel)


ondernemingsnummer BE 0869.763.267
rekeningnummer BE13 0014 4036 6639

312,34 euro

(jaarlijks indexeerbaar)


budgetplaats:5153000000
budgetpositie:6100
functiegebied:2LMS010104A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA020200
budgetperiode:2300-2900
volgt later