Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09205 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen - Verlenging inhuurneming. Tweede addendum. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09205 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen - Verlenging inhuurneming. Tweede addendum. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09205 - Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen - Verlenging inhuurneming. Tweede addendum. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De afdeling AG Vespa/Vastgoed kreeg de opdracht om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor de bedrijfseenheid Stadsbeheer/Stadsreiniging/Centrum/Veegdienst in plaats van de toenmalige huurlocatie Klamperstraat 24-36, 2060 Antwerpen. Er werd een pand aangekocht in de Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen. Dit pand moet echter herontwikkeld worden voordat het in gebruik kon worden genomen. De werken zijn gestart in de loop van 2021 en hebben vertraging.

Gedurende deze werken dient de veegdienst in dezelfde buurt over een pand te beschikken om hun werking te verzekeren. De veegdienst wenste daarom tijdelijk gebruik te maken van het pand gelegen te Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen, eigendom van AG Vespa. 

Op 8 januari 2021 (jaarnummer 113) bekrachtigde het college de inhuurneming van Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen voor de veegdienst, startende op 1 januari 2021 en eindigend op 31 mei 2022. 

Op 29 april 2022 (jaarnummer 3373) keurde het college het eerste addendum van de verlenging van de terbeschikkingstelling van het pand goed, startende op 1 juni 2022 en eindigend op 30 november 2022.

Op 28 juni 2021 (jaarnummer 356) keurde de gemeenteraad de aankoop goed van een pand gelegen Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen, kadastraal gekend onder 11002/AFD5/SectieE/nr421/00Z011 met een oppervlakte van 2.532 m² .

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen AG Vespa en de stad Antwerpen goed. Artikel 6 §3.3. bepaalt dat AG Vespa instaat voor het organiseren van terbeschikkingstellingen en inhuurnemingen van het stedelijk patrimonium.

Argumentatie

Gezien de werken aan het pand gelegen te Klamperstraat 38, 2060 Antwerpen nog steeds niet zijn afgerond en ook de verhuis enige tijd in beslag zal nemen, wenst de veegdienst het pand gelegen te Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen twee maanden langer te gebruiken.

Er is geen bezwaar dat de terbeschikkingstelling afgesloten op datum van 8 januari 2021, wordt verlengd onder de volgende voorwaarden:

 • voorwerp: pand gelegen te Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen, met een oppervlakte van 990,00 m², op het kadaster gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, perceelnummer 214/N/24/21 inclusief de parking en de kelders;
 • vergoeding: 3.885,11 euro per maand;
 • duurtijd: de verlenging van twee maanden start op 1 december 2022 en eindigt op 31 januari 2023. De mogelijkheid bestaat om de terbeschikkingstelling daarna onderling te verlengen indien de werken nog niet tijdig voltooid zijn of de verhuis niet tijdig is afgerond en dit aan dezelfde voorwaarden;
 • alle andere bepalingen van de terbeschikkingsovereenkomst d.d. 8 januari 2021 blijven onveranderd geldig en toepasselijk.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Algemene financiële opmerkingen

De actuele vergoeding bedraagt voor het volledige jaar 2022: 46.621,32 euro. 

Er zal in januari 2023 een indexatie gebeuren, er zal voor januari 2023 4.273,62 euro worden voorzien.


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het tweede addendum van de verlenging van de terbeschikkingstelling van het pand gelegen te Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen goed onder de volgende voorwaarden:

 • voorwerp: pand gelegen te Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen, met een oppervlakte van 990,00 m², op het kadaster gekend onder Antwerpen, 5de afdeling, sectie E, perceelnummer 214/N/24/21 inclusief de parking en de kelders;
 • vergoeding: 3.885,11 euro per maand;
 • duurtijd: de verlenging van twee maanden start op 1 december 2022 en eindigt op 31 januari 2023. De mogelijkheid bestaat om de terbeschikkingstelling daarna onderling te verlengen indien de werken nog niet tijdig voltooid zijn of de verhuis niet tijdig is afgerond en dit aan dezelfde voorwaarden;
 • alle andere bepalingen van de terbeschikkingsovereenkomst d.d. 8 januari 2021 blijven onveranderd geldig en toepasselijk.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vergoeding 2022 
1 december 2022 - 31 december 2022 voor 

Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen aan:

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0267.402.076
Rekeningnummer: BE09 0910 1285 5357

3.885,11 euro
(1 maand)
budgetplaats:5378000000
budgetpositie:6100
functiegebied:2WNS040101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:2SA050300
budgetperiode:2200
4005530536
Vergoeding 2023
1 januari 2023 - 31 januari 2023 voor 

Everaertsstraat 105, 2060 Antwerpen aan:

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0267.402.076
Rekeningnummer: BE09 0910 1285 5357


4.273,62 euro
(1 maand) geïndexeerd
budgetplaats:5378000000
budgetpositie:6100
functiegebied:2WNS040101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:2SA050300
budgetperiode:2300
4005530536

Bijlagen

 • 20210108_CBS_113_VESPA_Everaertsstraat_105_CON_getekenddoorallepartijen.PDF
 • 20220429_CBS_3373_VESPA_Everaertsstraat_105_CON_1ste_addendum_doorallepartijengetekend.pdf
 • Everaertsstraat_105_CON_2de_addendum.pdf